ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Ἀρης καὶ Ἑρμῆς συλλαμβάνουν τὸν Ἰξίωνα
Ἀρης καὶ Ἑρμῆς συλλαμβάνουν τὸν Ἰξίωνα

ΑΡΕΩΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΝ
Μεγάλη συλλογή εἰκόνων ἀπὸ ἀγγεῖα, ἀγάλματα, ζωγραφικοὺς πίνακας, χαρακτικὰ κ.α.
Εκτύπωση E-mail
mars.gifἌρης
Στοιχεῖα
άρης αστρονομία mars
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΙΣ 95,32% διοξείδιον ἄνθρακος (CO2), 2,7% ἄζωτον (N2), 1,6% ἀργόν (Ar), 0,13% ὀξυγόνον (O2), 0,08% μονοξείδιον ἄνθρακος (CO)

ΜΑΖΑ

0,64185 * 1024 kg
ΟΓΚΟΣ 16,318 * 1010 km3
ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΣ 3,933 (kg/m3)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 0,007 bars
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6.787 χλμ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΣΗ) -63 °C
ΜΑΓΝΗΤΟΣΦΑΙΡΑ (ΙΣΧΥΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) δὲν ἒχει
ΒΑΡΥΤΗΣ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ)
3,71 (m/sec2)
ΤΑΧΥΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) 868,22 χλμ/ὥρα
ΤΑΧΥΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 21,97 χλμ/δευτ
ΜΕΓΙΣΤΗ 26,50 χλμ/δευτ
ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ναὶ (Φόβος, Δεῖμος)

magnetic field mars

Ἡ ὕπαρξις τῶν περιοχῶν αὐτῶν ἀποτελεῖ μυστήριον διότι εἶναι σχεδόν ὁμοίως ἰσχυραὶ μὲ τὸ μαγνητικὸν πεδίον της Γῆς. Ἐπιπλέον εἶναι διατεταγμέναι εἰς ἀνατολικὰς - δυτικὰς ζώνας ἐναλλασσομένης πολικότητος ἐκτεινόμεναι ἄνω τῶν 1000 χλμ ἀπὸ βορράν πρὸς νότον. Οἱ ἐπιστήμονες ἀδυνατοῦν πρὸς τὸ παρόν νὰ ἑρμηνεύσουν τὴν παραγωγήν τέτοιου ἰσχυροῦ τοπικοῦ μαγνητικοῦ πεδίου καὶ τὴν ἐναλλασσόμενην κατανομήν του. Πιστεύεται ὅτι αἱ περιοχαί αὐταὶ τοῦ φλοιοῦ εἶναι περίπου 4 δισ. ἐτῶν καὶ ὅτι ἡ παρουσία αἱματίτου συνετέλεσε σημαντικῶς εἰς τὴν τόσο μεγάλην χρονικῶς διατήρησιν τοῦ μαγνητισμοῦ αὐτῶν. Μια θεωρία προτείνει ὅτι εἰς αὐτὰς τὰς περιοχάς ὑπήρχε καὶ ἡ ἐντονότερη τεκτονικὴ δραστηριότης, πρὶν τὴν παῦσιν τῆς λειτουργίας του τεκτονικοῦ συστήματος τοῦ πλανήτου. Τῇ βοηθείᾳ τῆς διαστημικῆς ἀποστολῆς Mars Global Surveyor εἶναι ἐφικτὴ ἡ μελέτη τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ φαινομένου τῶν μαγνητικῶν ζωνῶν καὶ ἡ περαιτέρω συλλογή στοιχείων ποὺ οἱ ἐπιστήμονες εὐελπιστοῦν ὅτι θὰ διελευκάνει τινὶ τρόπῳ ὁ Ἄρης ἀπώλεσε τὸ μαγνητικὸν του πεδίον καθὼς καὶ τὴν γενικοτέραν ἐξελικτικὴν πορείαν τοῦ πλανήτου.

mars surface map mars solar wind mars radial magnetic field

 Θερμοκρασία & Ἀτμοσφαιρικαὶ συνθῆκαι

Mars atmosphere sateliteἩ ἀτμόσφαιρα τοῦ Ἄρεως εἶναι ἀραιὴ σχετικὰ καὶ ἡ ἀτμοσφαιρική του σύστασις διαφέρει τῆς Γῆς ἀρκετά. Κυρίως ἀποτελεῖται ἀπό διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος μὲ συνολικὴ περιεκτικότητα 95,32%, καθὼς καὶ ἀπό μικροποσότητες ἄλλων ἀερίων. Συγκεκριμένα περιέχει ἄζωτον (2,7%), ἀργόν (1,6%), ὀξυγόνον (0,13%), μονοξείδιον τοῦ ἄνθρακος (0,08%), ὕδωρ (0,03%), νέον (0,00025%) καὶ ἴχνη ὀξειδίου τοῦ ἀζώτου (NO), ξένον (Xe 0,000008% ), κρυπτόν (Kr 0,00003%) καὶ ὄζον (Ο3 0,000008%). Προσφάτως ἀνιχνεύθησαν καὶ μικροποσότηται μεθανίου, ποὺ ἴσως νὰ σημαίνουν τὴν παρουσίαν ζωῆς ἐκεῖ. Δύνανται ὅμως καὶ νὰ σημαίνουν κάποια γεωχημικὴν διαδικασίαν ἢ τὸ ἀποτέλεσμα ἡφαιστιακῆς ἢ ὑδροθερμικῆς δραστηριότητος. Ἡ ἀτμόσφαιρα τοῦ Ἄρεως διαιρεῖται εἰς τὰ ἐξῆς στρώματα:

- Κατώτερη ἀτμόσφαιρα: αὐτὴ ἡ περιοχή εἶναι θερμὴ διότι ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν ζέστη τοῦ ἐδάφους καὶ τῶν νεφῶν σκόνης.

- Μέση ἀτμόσφαιρα: ἐδῶ ὑπάρχουν στενοῦ εὔρους ἀέρια ρεύματα, πιθανῶς λόγῳ ἡλιακῆς θερμότητος σὲ συνδυασμό μὲ τὴν περιστροφήν τοῦ πλανήτου.

- Ἄνω ἀτμόσφαιρα ἢ Θερμόσφαιρα: αὐτὴ ἡ περιοχή ἀναπτύσσει πολὺ ὑψηλές θερμοκρασίες λόγῳ ἡλιακῆς θερμότητος. Ἐδῶ τὰ ἀέρια ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ἀτμόσφαιρα ἀρχίζουν καὶ διαχωρίζονται τὸ ἕνα ἐκ τοῦ ἄλλου ἀντὶ τοῦ συγκερασμένου ἀερίου μίγματος ποὺ συναντοῦμε εἰς τὰ χαμηλότερα ἀτμοσφαιρικὰ στρώματα.

- Ἐξώσφαιρα: ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ ὕψος τῶν 200 χλμ. καὶ ἄνω. Ἐδῶ τὰ τελευταῖα ἴχνη ἀτμόσφαιρος σβήνουν στὸ διάστημα. Δὲν ὑπάρχει κάποιο ὅριον τέλους τῆς ἀτμόσφαιρος, ἀπλῶς χάνεται σταδιακὰ.

Mars_Earth_atmosphere_comparison_sm.jpgἩ ἀτμόσφαιρα τοῦ Ἄρεως διαθέτει μόλις τὸ 1/1000 τοῦ ὕδατος ποὺ περιέχει ἡ γήινη ἀτμόσφαιρα, ἐπαρκεῖ ὅμως διὰ τὸν σχηματισμόν νεφῶν. Ἔχουν παρατηρηθεῖ σὲ περιοχές ἀραιὴ πρωινὴ ὀμίχλη καὶ λεπτὰ στρώματα πάγου στὸ ἔδαφος τὸν χειμῶνα. Ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι παλαιότερα ἡ ἀτμόσφαιρα ἤταν πυκνότερη καὶ ὅτι ὑπήρχε περισσότερον ὕδωρ. Σχηματισμοί τῆς ἐπιφανείας ποὺ θυμίζουν ἀκτογραμμές, κοῖτες ποταμῶν καὶ νήσους συντελοῦν ὑπέρ τῆς θεωρίας πῶς κάποτε ὑπήρχε ὕδωρ εἰς τὴν επιφάνειαν τοῦ πλανήτου. Ἡ τροχιά τοῦ Ἄρη εἶναι ἀρκετά ἐλλειπτικὴ καὶ αὐτὸ συνεπάγεται μεγάλες διαφορές τῆς θερμοκρασίας μεταξὺ τοῦ ἀφηλίου καὶ τοῦ περιηλίου, ἐπηρεάζοντας τὸ κλῖμα. Ἡ μέση θερμοκρασία εἰς τὴν ἐπιφάνειαν εἶναι -63°C, μὲ ἐλάχιστον τοὺς -140°C εἰς τοὺς πόλους τὸν χειμῶνα καὶ μέγιστον τοὺς 20°C. χαμηλά εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τὸ θέρος.

Αἱ βαρομετρικαὶ πιέσεις διαφέρουν ἐπὶ ἡμιετησίας βάσεως. Τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος, τὸ κύριον συστατικόν τῆς ἀτμόσφαιρος, παγώνει καλύπτοντας ἐναλλάξ τοὺς πόλους μὲ στρώματα χιονιοῦ ἐνῶ με τὸν ἐρχομό τῆς ἀνοίξεως ἐξατμίζεται ἀπευθείας (δίχως τὸ ἐνδιάμεσον στάδιον τῆς ὑγροποιήσεως). Ἡ μέση πίεσις τῆς ἐπιφανείας τοῦ Ἄρεως εἶναι περίπου 7 millibars καὶ κυμαίνεται ἀπό 10.8 millibars σὲ βαθιὰ σημεῖα ἔως καὶ 1 millibar εἰς τὴν κορυφήν τοῦ ὅρους Ὄλύμπου. Ἡ ἀντίστοιχη μέση πίεσης τῆς γηίνης ἐπιφανείας εἶναι 1000 millibars. Παρότι χαμηλὴ ἡ πίεσις ἐπαρκεῖ διὰ τὴν ἐμφάνισιν ἰσχυρῶν ἀνέμων καὶ σφοδρῶν ἀνεμοθυέλλων.

 

Σχετικαὶ Σελίδαι ἐν Διαδικτύῳ:

Nine Planets - Παρουσίασις τῶν πλανητῶν τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος: Ὁ Ἄρης
NASA - Mars - Αἱ σελίδαι τῆς ΝΑΣΑ περί τοῦ Ἄρεως
NASA - Mars: Fact Sheet - Αἱ σελίδαι τῆς ΝΑΣΑ περί τοῦ Ἄρεως: Μεγέθη καὶ ἄλλα στοιχεῖα
Solar Views - Παρουσίασις τῶν πλανητῶν τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος: Ὁ Ἄρης