ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Γαμηλιῶνος ἑορταί [23/12 - 22/1] Εκτύπωση E-mail

Μῆν ἀφιερωμένος εἰς Θεοὺς Δία καὶ Ἥραν, μὲ κυριοτέραν ἑορτὴν τὰ Γαμήλια, τὴν ἐπέτειον τοῦ Ἱεροῦ Γάμου των

hera zeus carracci
ΓΑΜΗΛΙΑ, ΤΡΙΕΣΠΕΡΟΝ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΛΗΝΑΙΑ, ΕΟΡΤΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΓΑΜΗΛΙΩΝ

1η - 3η Γα Μεγάλη τριήμερος ἑορτὴ ποὺ ἀρχίζει τὸν ἕσπερον τῆς ἡμέρας τοῦ χειμερινοῦ ἠλιοστασίου.

Ὁ Ἥλιος ἔχοντας ὁλοκληρώσει τὴν συντομότερήν του διαδρομήν, ἑτοιμάζεται καὶ πάλι νὰ αὐξήσῃ τὴν παρουσίαν του. Ἡ μεγαλύτερη νὺξ τοῦ ἔτους ἀφιερώνεται εἰς Θεὰν Νύκτα καὶ εἰς τοὺς νέρτερους Θεοὺς τοῦ Ἅδου. Εἶναι ἡ Μεγάλη Νὺξ ὅπου ἡ Θεὰ Δίκη ἐξετάζει καὶ τακτοποιεῖ τὰ χρέη τοῦ ἔτους, ὥστε ὁ νέος χρόνος νὰ ἀρχίσῃ καθαρός, διὰ τοῦτον καὶ ὁ Ἥλιος τὴν ἡμέραν τῆς χειμερινῆς τροπῆς κάνει τὴν συντομότερην ἐμφάνισίν του, εὑρισκόμενος πλησίον τῆς Δίκης τὰς περισσοτέρας ὣρας.

La_jeunesse_de_Bacchus_m.jpg

Ἀνανεωθεῖς καὶ δυνατὸς ἐπανέρχεται κατόπιν τῆς ὁλονυκτίας Δίκης εἰς καθαρότερον κόσμον ἐνῶ αἱ ἡμέραι ἀρχίζουν νὰ αὐξάνονται καὶ πάλι. Τὴν τρίτην ἡμέραν τῆς ἑορτῆς λαμβάνει χώρα ἡ ἀναγέννησις τοῦ Θεοῦ Διονύσου, τοῦ θείου ἁγνοῦ βρέφους ποὺ ἀκατανίκητο ἐμφανίζεται εἰς τὸ φῶς τοῦ Ἡλίου φέροντας ἐντὸς του χαράν, ἐλπίδα καὶ αἰώνιαν ζωήν. Ἑορταστικαὶ τιμαὶ ἀποδίδονται ἐπίσης εἰς Ποσειδῶνα καὶ εἰς Παλαίμονα.

7η - 8η Γα Μέγας ἑορτασμός πρὸς τιμήν του Θεοῦ Ἀπόλλωνος.

Τὴν 7ην καὶ 8ην Γαμηλιῶνος λαμβάνει χώρα μία μεγάλη διήμερος ἑορτή πρὸς τιμὴν τοῦ Θεοῦ Ἀπόλλωνος. Ἡ πρώτη ἡμέρα σχετίζεται μὲ τὴν Κουροτρόφον καὶ ἡ δεύτερη μὲ τὰς Νύμφας. Ἴσως ἡ ἑορτὴ νὰ ἀφορᾷ καὶ θέματα εὐγονίας καὶ ἀπογόνων ἀφοῦ γίνεται τὸν μῆνα τοῦ Γάμου.  

Apollo_Muses_Sargent.png

12η Γα Σημαντική ἑορτή ἀφιερωμένη εἰς Θεὸν Διόνυσον

λῆνος εἶναι τὸ καλοῦμενο "πατητήρι" τῶν σταφυλῶν. Ἡ ἑορτὴ τελεῖται τὴν 12ην ἡμέραν τοῦ μηνὸς καὶ ὁλίγα μᾶς εἶναι γνωστὰ ἀπὸ τὸ παρελθόν. Φαίνεται νὰ ὑπῆρχε εἷς χῶρος ἐντὸς τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν μὲ εὐρύχωρον περίβολον καὶ ἱερὸν τοῦ Διονύσου Ληναίου, ὅπου ἐγίνοντο θεατρικοὶ ἀγῶνες, προτοῦ κτισθεῖ τὸ θέατρον τοῦ Διονύσου. Πιθανῶς τὸ Λήναιον αὐτό εἶναι ἓνα ἐκ τῶν πρωιμοτέρων κέντρων λατρείας του Θεοῦ. Ἡ ἀρχαιότης τῆς ἑορτῆς ἐνδείκνυται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὴν διοργάνωσιν εἶχε ὁ Βασιλεύς, ἡ παλαιὰ ἁρμόδια ἀρχὴ τόσο διὰ τὴν θρησκευτικὴν ὄσο καὶ διὰ τὴν πολιτικὴν διοίκησιν, ἐνῶ μόνον οἱ αὐτόχθονες ἐπιτρεπόταν νὰ παρευρίσκονται (οἱ μέτοικοι καὶ οἱ ξένοι ἦσαν ἀποκλεισμένοι ἀπὸ τὴν ἑορτήν).

Der-Zug-des-Bacchus_Francesco-de-Mura_m.jpg

Κατὰ τὰ Λήναια τελοῦνται πομπὴ καὶ θεατρικαὶ παραστάσεις τραγωδιῶν καὶ κωμῳδιῶν. Ἀπὸ τὸν 4ο αἱ. μ.Ὀ. οἱ ἐπιστάται τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων συνδιοργάνωναν τὴν πομπήν. Εἰς τοὺς θεατρικοὺς ἀγῶνας τοῦ Ληναίου, ὁ Δαδοῦχος φέροντας δᾴδα ἐλέγε "καλέσατε τὸν Θεόν" καὶ τὸ κοινὸ κραυγάζει "Υἱὲ Σεμέλης, Ἴακχε Πλουτοδότη". Πιθανῶς ἀκολουθοῦσε καὶ ὁλονύκτιος ἑορτασμὸς, ὅπου Βακχίδαι μετὰ τυμπάνων καὶ πυρσῶν ἐχόρευαν ἐκστατικῶς.

26η - 27η Γα Μεγάλη ἑορτή τοῦ Ἱεροῦ Γάμου Θεῶν Διός καὶ Ἣρης.

barry_Dias_kai_Hera_m.jpg


Τὴν 26ην Γαμηλιῶνος ἀρχίζουν αἱ προετοιμασίαι διὰ τὸν μεγαλοπρεπὴν ἑορτασμὸν τῆς ἐπετείου τοῦ Ἱεροῦ Γάμου τοῦ Θεοῦ Διὸς μὲ τὴν Θεὰν Ἥραν, ἐπέτειος ποὺ ἔχει καθιερωθεῖ διὰ τὴν 27ην Γαμηλιῶνος. Σήμερα δὲν μᾶς εἶναι γνωσταὶ πολλαὶ λεπτομέρειαι περὶ τῆς ἑορτῆς.

Ἐλάμβανε χώρα μία λαμπρὴ τελετή εἰς τὸν Ναὸν τῆς Ἥρης ἐντός τῶν πλαισίων τῆς ὁποῖας γινόταν θυσία εἰς Ἥραν Τελείαν καὶ Δία Τέλειον. Έπίσης οἱ θρησκευταί προσέφεραν ἀφιερώματα είς Θεόν Ποσειδῶνα καὶ εἰς τὴν Κουροτρόφον.

Τὰ μυστήρια τῆς ἑορτῆς εἶναι σχετικὰ μὲ τὰ τοῦ Γάμου καὶ τῆς οἰκογενείας, τὰ τυπικὰ  καθὼς καὶ τοὺς έφεστίους Δαίμονας, τοῦ Οἴκου ἐφορεύοντας. Πιθανῶς ἡ ἑορτὴ νὰ λειτουργῇ καὶ ἀνανεωτικῶς διὰ τὸν ἔρωτα τοῦ ζεύγους.

Λόγῳ τοῦ θείου γαμηλίου ἑορτασμοῦ, ὁ Γαμηλιὼν θεωρεῖται παρ' ἕλλησι ἡ πλέον εὐοίωνος ἐποχὴ διὰ τέλεσιν γάμων.