ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Ἑκατομβαιῶνος ἑορταί [23/6 - 23/7] Εκτύπωση E-mail

Μὴν ἀφιερωμένος εἰς Θεόν Ἀπόλλωνα, μὲ κυριοτέρας ἑορτάς τὰ Παναθήναια καὶ τὰ Κρόνια

apollo and horae
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ, ΚΡΟΝΙΑ, ΣΥΝΟΙΚΙΑ, ΕΚΑΤΟΜΒΑΙΩΝ, ΕΟΡΤΕΣ

12 Ἑκ Παλαιὰ ἀττικὴ ἑορτὴ πρὸς τιμήν τοῦ Κρόνου.

Τὰ Κρόνια ἑορτάζονται τὴν 12ην Ἑκατομβαιῶνος πρὸς τιμὴν τοῦ Θεοῦ Κρόνου. Ἡ ἑορτὴ φαίνεται νὰ σχετίζεται μὲ ἀγροτικᾶς ἐργασίας καὶ πιθανῶς ἀφορᾶ τὸ τέλος τῆς περιόδου τῆς συγκομιδῆς. Εἶναι ἡμέρα ἀναπαύσεως ἀπὸ τὰς συνήθεις ἐργασίας ἐνῶ οὔτε ἡ Βουλὴ συνεδριάζει οὔτε καὶ ρυθμίζονται ζητήματα τῆς πόλεως. Εἰς τὸ ἐντὸς τῆς Ἀθηνῶν πόλεως Ἱερὸν τοῦ Κρόνου, πλησίον τοῦ ναοῦ τοῦ Ὀλυμπίου Διός, ἑορταζόταν ἐτησίως διὰ τελετουργίας, περὶ τῆς ὁποίας ὅμως δὲν διασώζονται ἐπιγραφικαὶ μαρτυρίαι.

Cronus_Aion
Οἱ Ἀθηναῖοι ἐπίστευαν ὅτι παλαιοτέρως ὁ μὴν ὀνομαζόταν Κρονιῶν καὶ ὅτι ἀργότερα ὀνομάσθη Ἑκατομβαιῶν. Ὑπάρχουν ἐνδείξεις διὰ τὴν τέλεσιν παρομοῖας ἑορτῆς ἐν Ἰωνίᾳ, ποὺ ὅμως γινόταν τὸν προηγούμενον μήνα. Ἡ ἑορτὴ τῶν Κρονίων ὑπῆρχε ἀπὸ πανάρχαιους χρόνους καὶ ἤδη ὁ Ἀριστοφάνης τὴν ἀντιμετωπίζει ὡς πεπαλαιωμένην.

Ἡ ἡμέρα τῶν Κρονίων ἦταν ἀργία διὰ τοὺς δούλους, εἰς τοὺς ὁποίους ἐπιτρεπόταν νὰ δειπνήσουν τότε μετὰ τῶν κυρίων των καὶ γενικῶς νὰ συμπεριφερθοῦν κάπως πιὸ ἐλεύθερα. Τὸ ἔθιμον συναντοῦμε καὶ εἰς τὴν Ἀθήναν τῆς κλασσικῆς περιόδου, ὅπου παρότι τὸ ἀγροτικὸ στοιχεῖον τῆς κοινωνίας ἔχει ἐξασθενήσει ἐν τούτοις ἡ συνήθεια τοῦ κοινοῦ δείπνου διετηρήθη. Κάποιους αἰώνας ἀργότερα ὁ ἐκλεπτυσμένος Πλούταρχος παρατηρεῖ ὅτι "ὅταν οἱ ὑπηρέται συμποσιάζονται τῶν Κρονίων, ὁ θόρυβος καὶ ἡ φωνασκία των δὲν ἀντέχονται".

16 Ἑκ Ἑορτὴ πρὸς τιμὴν τοῦ Συνοικισμοῦ τῶν Ἀθηνῶν.

Athena_Theseus_m.jpgὉ Συνοικισμός τῶν Ἀθηνῶν εἶναι ἡ ἕνωσις τῶν τοπικῶν ἀττικῶν κοινοτήτων εἰς μίαν κοινότητα. Κατὰ παράδοσιν, ἡ ἐνοποίησις αὐτὴ ἔγινε ἀπὸ τὸν Θησέα. Οἱ Ἀθηναῖοι ἀπέδιδαν τῇ Θεᾷ Ἀθηνᾷ τὴν τιμήν διὰ τὴν πολιτικὴν ἐνοποίησιν τῆς Ἀττικῆς.Ἡ ἑορτὴ εἶναι στενὰ συνδεδεμένη μετὰ τῶν Φυλοβασιλέων (βασιλεῖς τῶν τεσσάρων ἰωνικῶν φυλῶν, ποὺ ὁ θεσμὸς των εἶχε διατηρηθεῖ καὶ κατὰ τὴν κλασσικὴν ἐποχὴν ὡς θρησκευτικὸ σύστημα). Τὰ ἔξοδα τῆς ἑορτῆς προερχόταν ἀπὸ ταμεῖον φέρον τὸ ὄνομά των καὶ φαίνεται νὰ ἤσαν οἱ γενικοὶ ὑπεύθυνοι διὰ τὴν διεξάγωγήν της.

Κάποιο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν κώδικα, τὸν εὑρεθέντα εἰς τὴν Ἀγορὰν, ποὺ ῥυθμίζει θέματα θυσιῶν μᾶς πληροφορεῖ ὅτι Συνοίκια γινόταν ἐτησίως ἐνῶ ἀνά δεύτερον ἔτος διοργανώνετο μία εὐρυτέρα καὶ μεγαλυτέρας διαρκείας παραλλαγὴ, ποὺ ἐκάλυπτε δυὸ ἡμέρας: τὴν 15η καὶ τὴν 16η Ἑκατομβαιῶνος. Ἐπί τῆς πρῶτης ἡμέρας, μία ἐκ τῶν τριττύων τῆς φυλῆς (ἕκαστη φυλὴ χωρίζεται εἰς τρεῖς τριττύας) ἔχει προνομιακὸν δικαίωμα εἰς τὴν θυσίαν (ὁ κώδικας ἀναφέρει τὴν φυλὴν τῶν Γελεόντων δι'ἐκεῖνον τὸ ἔτος). Ἡ δεύτερη ἡμέρα εἶναι ἀφιερωμένη εἰς Φράτριον Δία, προστάτην τῶν φρατριῶν (τῶν ἀδελφοτήτων ποὺ βασίζονται εἰς τᾶς φυλᾶς), πρὸς τιμὴν τοῦ ὁποίου τελεῖται ἱεροθυσία, συνήθως δυὸ νέων μόσχων.

28 Ἑκ - 31 Ἑκ Μεγάλη πολυήμερος ἀττικὴ ἑορτή πρὸς τιμήν τῆς πολιοῦχου Θεᾶς Ἀθηνᾶς, ποὺ ἀρχίζει τὴν κατὰ παράδοσιν γενέθλιαν ἡμέραν τῆς Θεᾶς (28η Ἑκ.).

Ἡ σημαντικότερη ἑορτὴ τοῦ Ἑκατομβαιῶνος εἶναι τὰ Παναθήναια, ὅπου ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Ἀττικῆς (καὶ διὰ περίοδον τινὰ, ὅλης τῆς ἀθηναϊκῆς ἡγεμονίας) συνεργαζόταν διὰ ἀπόδωσιν τιμῶν εἰς τὴν πολιοῦχον θεὰν, τὴν Ἀθηνᾶν. Ἡ ἑορτὴ ἀρχίζει τρεῖς ἡμέρας πρὸ τοῦ τέλους τοῦ μηνός, τὴν 28ην Ἑκατομβαιῶνος.

Ἡ πρώτη ἡμέρα εἶναι κατὰ παράδοσιν ἡ γενέθλια ἡμέρα τῆς Θεᾶς, ὅπου τῆς ἀποδίδεται ὁ ἐτήσιος πέπλος της. Εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἀθῆναν, ὑφαινόταν ἀπὸ ὁμάδα κορασίδων, τὰς Ἐργαστίνας, ἐπιλεγμένας ἐκ τῶν ἀριστοκρατικῶν οἰκογενειῶν τῶν Ἀθηνῶν. Τὸ ὑφαντό ἐτοποθετεῖτο τῷ ἀργαλειῷ τὴν τελευταίαν ἡμέραν τοῦ Πυανεψιῶνος, ἐννέα μῆνας πρὸ τῶν Παναθήναιων. Ἡ ἐργασία τοῦ στησίματος γινόταν ἀπὸ τάς ἱέρειας μετὰ τῶν Ἀρρηφόρων καὶ τὸ ὑλικὸν ἦτο ἀπὸ μαλλί. Σημαντικότερο στοιχεῖον δεν ἦτο ἡ ὕφανσις ἀλλὰ ἡ διακόσμησις, ὅπου καλλιτέχνως ἀπεικόνιζαν παραστάσεις ἐκ τῆς μυθολογίας περὶ τῆς Θεᾶς, χρησιμοποιώντας ἔντονα χρώματα, συνήθως κίτρινον καὶ γαλανόν. Μεταξὺ τῶν δημοφιλεστέρων σχεδίων ἦτο ἡ νίκη τῆς Ἀθηνᾶς ἐπὶ τοῦ γίγαντος Ἐγκελάδου κατὰ τὴν Γιγαντομαχίαν.

panathenaia_veil-of-athena_m.jpgὉ πέπλος ἦτο μεγάλου μεγέθους (λόγῳ τῶν ἐπίσης μεγάλων διαστάσεων τοῦ ἀγάλματος τῆς Θεᾶς) καὶ φερόταν ἐπὶ ὁμοιώματος πλοίου μὲ τροχούς, ὅπου ἀπλωνόταν ὡς ἱστίον ἐπὶ τῆς κεντρικὴς δοκοῦ τοῦ πλοίου. Τὸ πλήρωμα ἀποτελοῦσαν ἱερεῖς καὶ ἱέρειαι κεκοσμημένοι μετὰ χρυσῶν καὶ πολυχρώμων στεφάνων. Εἰς τὴν πομπὴν συμμετείχαν αἱ Ἐργαστίναι βεβαίως καὶ αἱ Κανηφόροι, νέαι ἀριστοκρατικῶν οἰκογενειῶν φέρουσαι κάλαθους προσφορῶν ἐπὶ κεφαλῆς. Ἀυτῶν ἔποντο οἱ Διφροφόροι, νέαι φέρουσαι καθίσματα καὶ σκιάδια. Νέοι ἄνδρες, τῆς τάξεως τῶν ἱππέων, μεθ’ ἵππων καὶ τεθρίππων ἁρμάτων καὶ ἐν πλήρῃ ὁπλιτικῇ ἐξαρτήσει κοσμοῦσαν στρατιωτικῶς τὴν πομπήν. Ἀκολουθοῦσαν οἱ Θαλλοφόροι, ἠλικιωμένοι ἄνδρες φέροντες κλάδους ἱερῶν ἐλαιῶν καὶ στέφανους.

Ἀλλὰ καὶ οἱ Μέτοικοι εἴχαν δικαίωμα συμμετοχῆς ἐκπροσωπούμενοι ἀπὸ τοὺς Σκαφηφόρους, πορφυρῶς ἐνδεδυμένους νέους φέροντας δίσκους προσφορῶν (γλυκὰ καὶ κυψέλες) καθὼς καὶ κόρας φέρουσας ἀγγεῖα πλήρη ὕδατος. Συμμετεῖχαν δὲ καὶ τὰ ζῷα τὰ προοριζόμενα διὰ τὴν θυσίαν (βόες καὶ ἀμνοί). Τὰ περισσότερα ἐξαρτήματα τῆς πομπῆς, ὅπως οἱ δίσκοι, προσεφέρονταν ἀπὸ τὸ κράτος καὶ ἤταν ἐκ χαλκοῦ ἢ ἀργύρου. Ἡ μεγαλόπρεπος πομπὴ διαρκοῦσε ἀπὸ τὴν Πύλην τοῦ Κεραμεικοῦ ἔως τὸν βωμὸν τῆς Δήμητρος Ἐλευσινίας, τὸν εὐρισκόμενον εἰς τοὺς πρόποδας τῆς Ἀκροπόλεως. Κατόπιν ὁ πέπλος ἐφέρετο διὰ χειρὸς ἔως τὸν Παρθενῶνα, ἐνῶ τὸ πλοῖον παρέμενε πλησίον τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔως τὰ ἑπόμενα Παναθήναια.