ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Ἀπόλλων καὶ Μαρσύας, Rafaello
Ἀπόλλων καὶ Μαρσύας, Rafaello

ΗΛΙΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΝ
Μεγάλη συλλογή εἰκόνων ἀπὸ ἀγγεῖα, ἀγάλματα, ζωγραφικοὺς πίνακας, χαρακτικὰ κ.α.
Διαφήμιση
sol.gif Ἥλιος

bar

sun art

Ὁ μέγας Ἁρμοστής, ὃς ῥυθμίζει ἅπαντα, ὅσα προέρχονται ἐκ τῶν φυσικῶν ἀπορροιῶν τῶν ἀστέρων, ἐφορεύων τὴν ἄριστην κράσιν των. Ἐκείνου αἱ ἰδέαι τοῦ ῥυθμοῦ καὶ τῆς ἁρμονίας, καὶ ἡ συγκέρασις τῶν καταλλήλων ἑτεροειδῶν ἤχων ὀρθῷ Λόγῳ. Αἱ ἀκτῖναι του συγχορδίαι συνθέται, παράγουσαι διὰ τὰ ἔμβια ἁρμονίαν.

Εἶναι σημεῖον εὐγενείας καὶ πολιτισμοῦ καὶ σύμβολον ἐνδόξου, βασιλικοῦ γένους. Οἱ βασιλεῖς κυβερνον λόγῳ τῆς ἡλιακῆς καταγωγῆς των, ὠς ζῶσαι συμπυκνώσεις τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων. Ἔτσι συσχετίζεται ἐξ’ ἀρχῆς μετὰ τν ἰδεν τοῦ ἡγέτου καὶ νόμιμου κυβερνήτου, τοῦ νομοθέτου, τοῦ ζωοδότου, τοῦ δημιουργοῦ ζωῆς τὲ καὶ εὔφορης γῆς.

Ἐπιπλέον ὁ μέγας εὐεργέτης διαθέτει θεραπευτικὰς ἰδιότητας καὶ κατ' ἐπέκτασιν θεραπευτικὰ χαρίσματα εἰς ὅλους τοὺς νόμιμους βασιλεῖς. Ιερόν του πτηνὸν εἶναι ὁ ἱέραξ, διὰ τὸ ἱερὸν τῶν ὀφθαλμῶν του. Ὁ λέκτωρ (πετεινός), που ἀναγγέλει κάθε πρωὶ τὴν ἀνατολὴν τοῦ Ἡλίου, ἀποδίδεται εἰς Ἀσκληπιόν.

bar

 
Εκτύπωση E-mail

mythol-icon.jpgὉ Θεός Ἥλιος εἰς τὴν μυθολογίαν: Ἡλίου βόες καὶ Ὀδυσσεύς, Κλυτία καὶ Λευκοθόη, ἡ νύμφη Ῥόδη καὶ ἡ νῆσος Ῥόδος, Φαέθων καὶ ἡλιακὸ ἅρμα, Ἡλιάδες νύμφαι, ἡ σχέσις Ἡλίου - Ἀπόλλωνος καὶ τὰ ἰδιαίτερα μυθολογικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ἀποδίδονται εἰς Ἥλιον.

 
Εκτύπωση E-mail

astronom-icon.jpgἈστρονομία διαστήματος καὶ φυσικὴ τοῦ ἀστέρος τοῦ Ἡλίου: ἡ ἐσωτερικὴ σύστασις, ἡ ἡλιακὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ διακρίνεται εἰς φωτόσφαιραν, χρωμόσφαιραν καὶ κορώνα, αἱ ἡλιακαὶ κηλίδαι, ὁ ἡλιακὸς ἂνεμος καὶ ὁ κύκλος ζωῆς τοῦ ἀστέρος.

 
Εκτύπωση E-mail
uranom-icon.jpgἩ βασικὴ ἀστρονομία τοῦ Ἡλίου: ἡ φαινόμενη τροχιά του, ἡ ἐκλειπτική καὶ αἱ γήιναι ἐποχαί, αἱ ἰσημερίαι καὶ τὰ ἡλιοστάσια, πῶς ὑπολογίζονται τὸ ἀστρικὸ καὶ τὸ τροπικὸ ἒτος, τὶ σημαίνει ἀστρικὴ καὶ ἡλιακὴ ἡμέρα, ἡ ἐξίσωσις τοῦ χρόνου καὶ τὸ ἡλιακὸν ἀνάλημμα.
 
Εκτύπωση E-mail

astrolog-icon.jpgὉ Ἥλιος εἰς τὴν ἀστρολογίαν: Στοιχεῖα, ἀντιστοιχίες βοτάνων, λίθων καὶ χρωμάτων, δυνάμεις, τριγωνοκρατορία, χρονοκρατορία κ.α. Ἑρμηνεία τῶν κυρίων ὄψεων τοῦ Ἡλίου (τρίγωνον, τετράγωνον, σύνοδος, ἀντίθεσις) με τοὺς ἄλλους πλανήτας.