ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις


Θέμις, ἡ πρώτη κατέδειξε βροτοῖς μαντήιον ἁγνὸν Δελφικῷ ἐν κευθμῶνι
Θέμις, ἡ πρώτη κατέδειξε βροτοῖς μαντήιον ἁγνὸν Δελφικῷ ἐν κευθμῶνι
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Διαφήμιση
Περὶ τοῦ Ἡμερολογίου Εκτύπωση E-mail
Ἀπὸ: Ἀστρολογικὸν   
Ἀπολλωνία, 27 Δεκέμβριος 2009 00:00

 Τὸ ἡμερολόγιον παρ' ἀρχαίοις ἐβασίζετο τῷ κύκλῳ τῆς Σελήνης, οἱ δὲ μῆνες ὑπολογίζοντο σεληνιακῶς καὶ ἔφεραν διάφορας ὀνομασίας ἀνά τόπους.

 
Ὁ Ἐνιαύσιος Κύκλος Εκτύπωση E-mail
Ἀπὸ: Πέρσεια Ἑκάτη   
Κρονία, 20 Δεκέμβριος 2008 00:00

earth_sm.jpg Ὁ Ἐνιαύσιος Κύκλος αφορᾷ τὸν κύκλον τοῦ ἔτους, δηλαδὴ τὴν ἐναλλαγήν τῶν ἐποχῶν, τὰ ἰδιαίτερα κλιματικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν μηνῶν ἑκάστης ἐποχῆς καὶ τὰ σημεῖα συνδέσεώς του μὲ τον Κόσμον. Αὐτὸ τὸ γήινον ἐποχιακὸν καὶ μηνιαῖον σύστημα ἐμπεριέχει τὰ περὶ ἐνιαυτοῦ, τὰ περὶ τῆς ἀτραποῦ τῶν ιβ' μηνῶν καὶ τὰ περὶ λόγου ἑορτῶν - ποῖαι αἱ κατάλληλαι ἡμέραι ἑκάστου μηνός, αἱ ἐνδεικνυόμεναι πρὸς τέλεσιν διαφόρων ἑορτῶν.

 
Τὸ ἄρωμα τῶν Ἄστρων α' Εκτύπωση E-mail
Ἀπὸ: Πέρσεια Ἑκάτη   
Κρονία, 01 Δεκέμβριος 2007 00:00

galaxias_sm.jpgΑ΄ΜΕΡΟΣ - μία ἐκ βαθέων μελέτη τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς τῆς Ἀστρολογίας, ποὺ ἀποσαφηνίζει τὰ σφάλματα κατὰ τὴν ἀναμετάδοσιν τῶν ἀστρολογικῶν γνώσεων. Εἰς τὸ Α' μέρος θα διαβάσετε διὰ τὴν γένεσιν καὶ διαμόρφωσιν τῆς Ἀστρολογίας ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἕως καὶ τὴν ἐποχήν πρὸ τοῦ διαφωτισμοῦ. Τὸ τριμερὲς αὐτὸ ἄρθρον ἐδημοσιεύθη ἐπίσης εἰς τὸν δικτυακὸν ἱστότοπον τῶν ἐκδόσεων Ἔσοπτρον/Τρίτο Μάτι.

 
Τὸ ἄρωμα τῶν Ἄστρων γ' Εκτύπωση E-mail
Ἀπὸ: Πέρσεια Ἑκάτη   
Κρονία, 01 Δεκέμβριος 2007 00:00
galaxias_sm.jpgΓ΄ ΜΕΡΟΣ - μία ἐκ βαθέων μελέτη τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς τῆς Ἀστρολογίας, ποὺ ἀποσαφηνίζει τὰ σφάλματα κατὰ τὴν ἀναμετάδοσιν τῶν ἀστρολογικῶν γνώσεων. Εἰς τὸ Γ' μέρος θα διαβάσετε περὶ τῶν τελευταῖων ἐξελίξων εἰς τὸν χῶρον τῆς ἀστρολογίας. Ἡ γενικὴ τάσις πρὸς τὴν ἑλληνιστικὴν ἀστρολογίαν σήμερον καὶ ἡ νέα θεωρία τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστρολογίας.
 
Πλανητῶν Δυνάμεις Εκτύπωση E-mail
Ἀπὸ: Πέρσεια Ἑκάτη   
Ἀπολλωνία, 18 Ἰανουάριος 2009 00:00
scientific_spheres_sm.jpgΔύναμις πλανήτου τινός καλεῖται ἡ φυσικὴ ποιότης του εἰς συγκεκριμένην χρονικὴν στιγμήν καὶ οὐρανομετρικὴν θέσιν, ἡ ὁποία μᾶς ἀποκαλύπτει τὴν οὐσιαστικὴν ἐπίδρασίν του ἐν τῷ ὡροσκοπίῳ. Ἡ ἀξιολόγησις τῶν πλανητῶν κατὰ δύναμιν δεῖχνει πόσο ἰσχυροὶ ἢ ἀδύναμοι εἶναι εἰς τὸν συγκεκριμένον χάρτην καὶ τὶ εἴδους ἀποτέλεσμα ἔχουν ἐπὶ τοῦ ἀτόμου (ἢ τοῦ ἐξεταζομένου θέματος).
 
Συζυγίαι Ζῳδίων Εκτύπωση E-mail
Ἀπὸ: Πέρσεια Ἑκάτη   
Ἑρμεία, 01 Οκτώβριος 2008 00:00

Ἐν συζυγίᾳ ὀνομάζονται τὰ ζῴδια ποὺ ἀνατέλλουν ἐκ τοῦ ἰδίου σημεῖου καὶ δύουν εἰς τὸ ἴδιον πάντα σημεῖον, δηλαδη τὰ εὑρισκόμενα ἐν τοῖς ἰδίοις παραλλήλοις κύκλοις.

 

 
Τὸ ἄρωμα τῶν Ἄστρων β' Εκτύπωση E-mail
Ἀπὸ: Πέρσεια Ἑκάτη   
Κρονία, 01 Δεκέμβριος 2007 00:00

galaxias_sm.jpgΒ΄ΜΕΡΟΣ - μία ἐκ βαθέων μελέτη τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς τῆς Ἀστρολογίας, ποὺ ἀποσαφηνίζει τὰ σφάλματα κατὰ τὴν ἀναμετάδοσιν τῶν ἀστρολογικῶν γνώσεων. Εἰς τὸ Β' μέρος θα διαβάσετε διὰ τὴν ἐγκατάλειψιν τῆς παραδοσιακῆς ἀστρολογίας καὶ τὴν κατασκευήν μιᾶς ἂλλης ἐντελῶς 'ἀστρολογίας' ποὺ άποτελεῖ τὸν πρόγονον τῆς σημερινῆς ΄μοντέρνας ἀστρολογίας΄ ἀλλὰ ὄχι τὴν φυσικὴν συνέχειαν ἢ ἐξέλιξιν τῆς Ἀστρολογίας καθαυτῆς. Ἡ σιδηρὰ σχολή τῶν Fagan/Bradley καὶ αἱ στατιστικαὶ ἒρευναι Gauquelin.

 
Ὁ Δωδεκάτοπος α'
Ἑρμεία, 31 Οκτώβριος 2007 00:00

dodecatopos_sm.jpg Α' ΜΕΡΟΣ - Μετάφρασις τοῦ εξαιρετικοῦ ἄρθρου The Facets of Fate: The Rationale Underlying the Hellenistic System of Houses, τοῦ Robert Schmidt, ιδρυτοῦ τοῦ Phaser Foundation. Σκοπὸς τοῦ ἄρθρου εἶναι νὰ καταδείξῃ τὸ λογικὸν ὑπόβαθρον, βάσει τοῦ ὁποίου ἐσχηματίσθησαν αἱ ἑρμηνεῖαι τῶν Τόπων ἐν Ἑλληνιστικῇ Ἀστρολογίᾳ, τὸ ὁποῖο καὶ καθόρισε τὴν συλλογιστικὴν τῶν Τόπων ἔκτοτε.

 
<< Έναρξη < < 1 > >>