ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις


Θάλεια, Μοῦσα, ρωμαϊκὸν άντίγραφον
Θάλεια, Μοῦσα, ρωμαϊκὸν άντίγραφον
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Διαφήμιση
Συζυγίαι Ζῳδίων Εκτύπωση E-mail
Ἀπὸ: Πέρσεια Ἑκάτη   
Ἑρμεία, 01 Οκτώβριος 2008 00:00

Ἐν συζυγίᾳ ὀνομάζονται τὰ ζῴδια ποὺ ἀνατέλλουν ἐκ τοῦ ἰδίου σημεῖου καὶ δύουν εἰς τὸ ἴδιον πάντα σημεῖον, δηλαδη τὰ εὑρισκόμενα ἐν τοῖς ἰδίοις παραλλήλοις κύκλοις.

 

 

zodiacsyz.gif

Πτολεμαῖος τὰ ὀνομάζει βλέποντα ζῴδια καὶ τοὺς ἀποδίδει τὴν ἰδιότητα τῆς ἰσοδυναμίας: ὄχι μόνον εἶναι ἰσοδύναμα μεταξὺ των ἀλλά και οἱ πλανῆτες τῶν βλεπόντων ζῳδίων εἶναι ἰσοδύναμοι κατὰ τὰς συγκρασίας καὶ τοὺς μεταξὺ των συσχετισμούς. Ὁ Ἡφαίστιων Θηβαῖος ἀναφέρει τὰς ἰδιότητάς των ὡς πρὸς τὴν ἀξιολόγησιν φαινομένων ὅπως γεννήσεις, ἐκλείψεις κ.ἄ.

Περί τοὺς χρόνους τοῦ Εὐδόξου καὶ τοῦ Μέτωνος αἱ συζυγίαι ἦσαν ὡς ἑξῆς:

Ὁ Καρκίνος δὲν ἐσχημάτιζε συζυγίαν διότι τότε ἦταν τροπικὸν ζῴδιον, ἀνέτειλλε βορειοτέρως τῶν ἄλλων ζῳδίων καὶ ἔδυε βορειοτέρως. Ὁμοῖως καὶ ὁ Αἰγοκέρως ποὺ, ὡς ἐπίσης τροπικὸν, ἀνέτειλλε νοτιοτέρως τῶν ἄλλων ζῳδίων καὶ ἔδυε νοτιοτέρως. Τὰ ὑπόλοιπα ζῴδια ἐσχημάτιζαν τὰς ἀκόλουθας συζυγίας: συζυγία Διδύμων - Λέοντος, συζυγία Ταύρου - Παρθένου, συζυγία Κριοῦ - Ζυγοῦ, συζυγία Ἰχθύων - Σκορπίου, συζυγία Ὑδροχόου - Τοξότου.

Τότε ἡ ἐαρινὴ τροπὴ εἰς τὴν 8° Κριοῦ (δωδεκατημορίου) καὶ ἡ θερινὴ τροπὴ εἰς τὴν 8° Καρκίνου (δωδεκατημορίου), ὅπως εἶχαν ὑπολογίσει οἱ ἀστρονόμοι ἐκείνοι.

Ὀλίγους αἰώνας ἀργότερα ὁ Γεμῖνος Ῥόδιος (8ος αἱ. μ.Ὀ., μαθητὴς τοῦ ἀστρολόγου καὶ γεωγράφου Ποσειδώνιου Ἀπαμέως καὶ σύγχρονος τοῦ Ἱππάρχου) ἐδιόρθωσε τὰς συζυγίας, διότι κατὰ τὴν ἐποχὴν του ἡ ἐαρινὴ τροπὴ ἐλάμβανε χώρα μεταξὺ τῶν Ἰχθύων καὶ τοῦ Κριοῦ καὶ ἡ θερινὴ τροπὴ μεταξὺ τῶν Διδύμων καὶ τοῦ Καρκίνου. Δὲν γνωρίζουμε ἐὰν εἶχε ἤδη μάθει τἀ περὶ τῆς μεταπτώσεως - τὸ μόνον σωζόμενον σύγγραμά του δὲν ἀναφέρει τίποτε τὸ σχετικὸν. Το κείμενον τοῦ Γεμίνου εἶναι μεγάλης σημασίας: τεκμηριώνει σαφῶς ὅτι οἱ Ἑλληνες ἐλάμβαναν ὑπ' ὅψιν τὰ οὐρανομετρικὰ δεδομένα καὶ διόρθωναν κάθε προηγούμενον ὑπολογισμόν μιᾶς ἀστρολογικῆς ἐννοίας, εἴτε γνώριζαν εἴτε ὅχι τὴν μετάπτωσιν. Συνεπῶς ὁποιοσδήποτε ἰσχυρισμός περὶ τῆς ὑπάρξεως "τροπικῆς" ἀστρολογίας τινᾶς, ὡς ὁρίζεται σήμερα, κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴν περίοδον εἶναι ἀνακριβῆς.

Αἱ συζυγίαι κατὰ Γεμῖνον:

Τὸ δωδεκατημόριον τοῦ Καρκίνου εὑρίσκεται είς τὴν ἰδίαν θέσιν μὲ τῶν Διδύμων διότι ἀμφότερα ἰσαπέχουν  τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ σημείου, διὰ τοῦτον καὶ τὰ μεγέθη τῶν ἡμερῶν (ὅταν ὁ Ἣλιος διελαύνει ἀπὸ τοὺς Διδύμους καὶ ἀπὸ τὸν Καρκίνον) εἶναι ἴσα, συμφώνως πρὸς τὰ ἡλιακὰ ὡρολόγια. Συνεπῶς τὰ δύο τοῦτα ζῴδια περιλαμβάνονται ἐν τοῖς ἰδίοις παραλλήλοις κύκλοις, ἀνατέλλουν άπό τὸν ἴδιον τόπου καὶ δύουν εἰς τὸν ἴδιον τόπον, εὑρισκόμενα ἐν συζυγίᾳ. Ὁμοῖως περὶ τοῦ Αἰγοκέρωτος καὶ τοῦ Τοξότου, ποὺ ἀμφότεροι ἰσαπέχουν τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ σημείου, διὰ τοῦτον ἡ διάρκεια τῶν ἡμερῶν εἶναι ἴση εἰς τὰ ζῴδια αὐτά. Ὁ Αἰγοκέρως καὶ ὁ Τοξότης περιλαμβάνονται τοῖς ἰδίοις παραλλήλοις κύκλοις καὶ εὑρίσκονται ἐν συζυγίᾳ. Αἱ ὑπόλοιπαι συζυγίαι εἶναι: συζυγία Ταύρου - Λέοντος, συζυγία Κριοῦ - Παρθένου, συζυγία Ἰχθύων - Ζυγοῦ καὶ συζυγία Ὑδροχόου - Σκορπίου.

Τὴν σήμερον καὶ λόγῳ τῆς μεταπτώσεως τῶν ἰσημεριῶν αἱ συζυγίαι τῶν ζῳδίων ἔχουν ἀλλάξει καὶ ἐπαναπροσδιορίζονται καταλλήλως.

Αἱ συζυγίαι τῶν ζῳδίων σήμερον:

Οἱ Δίδυμοι δὲν σχηματίζουν συζυγία διότι ἐν Διδύμοις συμβαίνει ἡ θερινὴ τροπὴ καὶ ἀνατέλλουν καὶ δύουν βορειοτέρως τῶν ἄλλων ζῳδίων. Ὁμοῖως καὶ ὁ Τοξότης, ὅπου γίνεται ἡ χειμερινὴ τροπὴ, ἀνατέλλει καὶ δύει νοτιοτέρως τῶν ἄλλων ζῳδίων. Τὰ ὑπόλοιπα ζῴδια σχηματίζουν τὰς ἀκόλουθας συζυγίας: συζυγία Καρκίνου - Ταύρου, συζυγία Κριοῦ - Λέοντος, συζυγία Ἰχθύων - Παρθένου, συζυγία Ὑδροχόου - Ζυγοῦ καὶ συζυγία Αἰγοκέρωτος - Σκορπίου.

Εἰς τρεῖς περίπου αἰῶνας, καθὼς τὸ σημεῖον τῆς ἐαρινῆς τροπῆς θὰ ἔχει μετατοπισθεῖ μεταξὺ τοῦ Ὑδροχόου καὶ τῶν Ἰχθύων καὶ τὸ σημεῖον τῆς θερινῆς τροπῆς θὰ ἔχει μετατοπισθεῖ μεταξὺ τῶν Διδύμων καὶ τοῦ Ταύρου, αἱ συζυγίαι θὰ ἐπαναπροσδιορισθοῦν ὡς πρὸς τὰ οὐράνια δεδομένα.