ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Διαφήμιση
Εκτύπωση E-mail
art.jpg

Ἐτήσιον Ἑορτολόγιον

[ἀναγράφονται αἱ ἑορταὶ τοῦ παλαιοῦ ἀττικοῦ ἑορτολογίου -
μὲ πορφυρὸν σημειώνονται αἱ ἑορταὶ ποὺ προτείνουμε τὴν σήμερον καθὼς καὶ σχετικαὶ διευκρινήσεις - ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ ἡμέρα ἀρχίζει ὄχι τὸ μεσονύκτιον ἀλλὰ ὀλίγας ὥρας πρίν, κατὰ τὸν ἕσπερον]

ΓΑΜΗΛΙΩΝ

23/12 - 22/1
[31 ημέραι]

 

Εἰς Δία καὶ Ἥραν

Γα. Ἔναρξις Τριέσπερου Ἡρακλέος
Γα. Τριήμερος ἑορτή ποὺ κορυφώνεται τὴν τελευταίαν ἡμέραν,
Γα. μὲ τοὺς ἑορτασμούς τῆς (ἀνά)γεννήσεως τοῦ Διονύσου
Γα.
εἰς Κουτροτρόφον | Ἑορτὴ τοῦ Ἀπόλλωνος
Γα. εἰς Νύμφας |
12η Γα.
Λήναια
26η Γα. Ἀρχὴ ἑορτασμῶν | ΓΑΜΗΛΙΑ
27η Γα. Ἱερὸς Γάμος |

 

Τριέσπερον Ἡρακλέος: Ἀπὸ τὸν ἕσπερον τῆς προηγουμένης [22/12 σήμερον] καὶ ἐπὶ 3 ἡμέρας. Κορύφωσις τῆς ἑορτῆς τὴν 3ην ἡμέραν [25/12 σήμερον] διὰ τὴν Ἀναγέννησιν τοῦ Διονύσου [ἐκ τῶν σημαντικοτέρω ἑορτῶν τοῦ ἒτους]. Αἱ ἀκόλουθαι 12 ἡμέραι εἶναι πανίεραι, ἀφιερωμέναι εἰς Διόνυσον καὶ ἀκολουθίαν αὐτοῦ.

Λήναια: Τὴν 9ην ἡμέρα τοῦ Ἱεροῦ 12ημέρου [3/1 σήμερον]. Ἔναρξις, τὸν ἕσπερον [2/1 σήμερον].

Γαμήλια: Λόγῳ τῆς σημαντικοτάτης αὐτῆς ἑορτῆς [17/1 - 18/1 σήμερον], ὁ μὴν Γαμηλιὼν ἐνδείκνυται διὰ τέλεσιν Γάμου κατά τὸ ἑλληνικὸν.

ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ

23/1 - 20/2
[29 ημέραι / 30 σε δίσεκτον]

Εἰς Διόνυσον

11η Αν. Πιθοίγια |
12η Αν. Χόες | ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ
13η Αν. Χύτροι |
23η Αν. ΔΙΑΣΙΑ
Ἄγνωστον Μικρὰ Διονύσια (προετοιμασία διὰ τὰ Ἐλευσίνια)

Ἀνθεστήρια: Ἡ ἔναρξις τοποθετεῖται τὴν ἡμέραν ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ἀκριβές μέσον μεταξὺ τῆς χειμερινῆς καὶ ἐαρινῆς τροπῆς [2/2 σήμερον].

ΕΛΑΦΗΒΟΛΙΩΝ

21/2 - 23/3

[31 ημέραι]

Εἰς Ἀρτέμιδα

Ἐλ. ΕΛΑΦΗΒΟΛΙΑ
Ελ. Ἀσκληπεῖα, Προαγὼν |
10η Ἐλ. Πομπή, Θεατ. Ἀγῶνες, Κῶμος | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ἐν ἄστει
11η Ἐλ. Θεατρικοὶ Ἀγῶνες (συνέχεια) |
12η Ἐλ. Θεατρικοὶ Ἀγῶνες (συνέχεια) |
Μετὰ τὰ Διονύσια (σὲ ἄγνωστη ἡμ/νία) Πάνδια
29η Ἐλ. Σεμέλης καὶ Διονύσου

Σεμέλης καὶ Διονύσου: Τὴν 29ην ἡμέραν τοῦ Ἐλαφηβολιῶνος [21/3 σήμερον], ἐννέα μήνας πρὸ τῆς Ἀναγεννήσεως τοῦ Διονύσου καὶ ἐαρινὴν ἰσημερίαν, ἑορτάζουμε τὴν γονιμοποίησιν τῆς Σεμέλης ὑπό Διός καὶ τὴν σύλληψιν τοῦ Διονύσου. Τὴν ἡμέραν αὐτὴν ἐνθυμούμεθα καὶ τοὺς Ἥρωας τοῦ Πολέμου τῆς Ἀνεξαρτησίας, εἰς τοὺς ὁποίους πέμπουμε εὐχαριστήριους λόγους καὶ ἀποδίδουμε προσφοράς.

ΜΟΥΝΥΧΙΩΝ

24/3 - 22/4
[30 ημέραι]

Εἰς Ἀρτέμιδα

Μο. Ἑορτὴ τοῦ Ἔρωτος
Μο. Δελφινίου Πομπή
1Μο. ΜΟΥΝΥΧΙΑ
19η Μο. Ὀλυμπιεῖα
Πανσέληνος ΒΡΑΥΡΩΝΙΑ (μικρὰ ἐτησίως, μεγάλα ἀνὰ 4ετία)

Βραυρώνια: Κινητὴ ἑορτή ποὺ γίνεται εἰς τὴν πανσέληνον τοῦ Μουνυχιῶνος.

ΘΑΡΓΗΛΙΩΝ

23/4 - 23/5
[31 ημέραι]

Εἰς Ἀπόλλωνα καὶ Ἀρτέμιδα

Θα. Ἐξαγνισμὸς | ΘΑΡΓΗΛΙΑ [παλαιά]
Θα. Θυσία θαργήλων |
Θα. Ἐξαγνισμὸς | ΘΑΡΓΗΛΙΑ [σήμερον]
Θα. Θυσία θαργήλων |
19η Θα.
Βενδίδεια
25η Θα. Καλλυντήρια
26η Θα.
Πλυντήρια

Θαργήλια: Τὰ παλαιὰ Θαργήλια ἦσαν κινητὴ ἑορτή, λόγῳ τοῦ σεληνιακοῦ ἡμερολογίου. Τὴν σήμερον, ποὺ ὁ Θαργηλιὼν εἶναι σταθερὸς μὴν, αἱ ἡμερομηνίαι τῶν Θαργηλίων ἀναπροσαρμόζονται εἰς 9ην καὶ 10ην Θαργηλιῶνος μὲ τὸ ἐξῆς σκεπτικὸν: Τὸ μέσον σημεῖον μεταξὺ τῆς ἐαρινῆς καὶ τῆς θερινῆς τροπῆς εἶναι κατὰ τὴν 5ην Μαΐου, καὶ ἀποτελεῖ "κέντρον" περὶ τοῦ ὁποῖου ἐνδείκνυται νὰ γίνουν ἑορταί τιναὶ. Ἡ Βαλπούργιος Νὺξ (Waldburgis Nacht) ἑορτάζεταιτὴν νύκτα τῆς 30ης Ἀπριλίου πρὸς 1ην Μαΐου - ἑορτή συσχετισθεῖσα μὲ τὴν Ἄρτεμιν εἰς τὴν ἀναγεννησιακὴν Εὐρώπην. Ἐπιπλέον ἀπὸ τὴν παράδοσιν των Ἀκαδημιῶν τῆς Ἰταλίας (ὡς ἡ Accademia dell' Arcadia) καὶ μετὰ, ἐπικράτησε ἡ 1η Μαΐου νὰ θεωρεῖται γενέθλια ἡμέρα τοῦ Ἀπόλλωνος (συμφώνως πρὸς τὸν μύθον πρῶτα γεννάται ἡ Ἄρτεμις καὶ ἐπειτα ὁ Ἀπόλλων). Τὴν σήμερον, ὁπου ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἒνωσις καθιστᾷ πλέον ἀπαραίτητον τὴν ἀνάδειξιν τοῦ κλασσικοῦ ἑλληνικοῦ της θεμελίου, καὶ ὡς συνέχειαν τῆς παραδόσεως τῶν εὐρωπαϊκῶν Ἀκαδημιῶν, προτείνουμε τὸν ἑορτασμόν τῶν Θαργηλίων τὴν 8ην καὶ 9ην τοῦ νέου σταθεροῦ Θαργηλιῶνος [30/4 καὶ 1/5 σήμερον]

ΣΚΙΡΟΦΟΡΙΩΝ

24/5 - 22/6
[30 ημέραι]

Εἰς Ἀθηνᾶν Σκιράδα

12η Σκ. ΣΚΙΡΟΦΟΡΙΑ (ἢ Σκίρα)
14η Σκ. Διιπόλια (ἱεροτελεστία Βουφονίων)
30η Σκ. Διισωτήρια
Ἄγνωστον ΑΡΡΗΦΟΡΙΑ

ΕΚΑΤΟΜΒΑΙΩΝ

23/6 - 23/7
[31 ημέραι]

Εἰς Ἀπόλλωνα

12η Εκ. ΚΡΟΝΙΑ
16η Εκ. Συνοίκια
28η Εκ. Παννυχὶς, Λαμπαδηδρομία, Πομπή, Πέπλος, Θυσία |
29η Εκ. Ἀγῶνες γυμναστικοὶ - μουσικοὶ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
30η Εκ. Ἀγῶνες γυμναστικοὶ - μουσικοὶ |
31η Εκ. Ἀγῶνες - ἀπονομή βραβείων|

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ: Μικρὰ ἐτησίως (τριήμερα) καὶ Μεγάλα ἀνὰ 4ετία, (τετραήμερα) ὅπου ἐλάμβαναν χώρα περισσότεροι ἀγῶνες.

ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝ

24/7 - 22/8
[30 ημέραι]

Εἰς Ἀπόλλωνα Μεταγείτνιον

Με. ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΑ
21η Με.

22η Με. Εκάτης Τριοδίτης
23η Με.
Ἄγνωστον Ἡράκλεια (Κυνοσάργους Γυμνάσιον)

ΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΟΔΙΟΝ: Προτεινόμενη τριήμερος καθάρσια ἑορτή, ἀφιερωμένη ταῖς ψυχαῖς, ἀνερχομέναις καί κατερχομέναις. Προσφορά πανσπερμίας καὶ ἀρτιδίων. Ἒναρξις μὲ τὸν ὄμβρον μετεωριτῶν τῶν Περσιδῶν [13/8 σήμερον]

ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝ

23/8 - 22/9
[31 ημέραι]

Εἰς Ἀπόλλωνα Βοηδρόμιον

Βο. Γενέσια
Βο. Ἄρτεμις Ἀγροτέρα
Βο. Βοηδρόμια
15η Βο. Ἀγυρμός |
16η Βο. " Ἄλαδε Μύσται " |
17η Βο. " Ἀπὸ ἐδῶ τὰ θύματα " |
18η Βο. Ἐπιδαύρια | ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ (Μεγάλα)*
19η Βο. Πομπή πρὸς Ἐλευσῖνα |
20η Βο. Μύησις |
21η Βο. Πλημοχόαι |

ΠΥΑΝΕΨΙΩΝ

23/9 - 22/10
[30 ημέραι]

Εἰς Ἀπόλλωνα

Πυ. Προηρόσια
Πυ. ΠΥΑΝΕΨΙΑ καὶ Ὀσχοφόρια
Πυ. Θήσεια
Πυ. Στήνια
10η Πυ. ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ (ἐς Ἄλιμον)
11η Πυ. Ἄνοδος |
12η Πυ. Νηστεία | ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ
13η Πυ. Καλλιγένεια |
30η Πυ. Χαλκεῖα (ἀρχὴ ὑφάνσεως πέπλου)
Ἄγνωστον Ἀπατούρια (τριήμερος ἑορτὴ φρατριῶν)
1η ἡμέρα Δόρπια
2η ἡμέρα Ἀνάρρυσις
3η ἡμέρα Κουρεώτις

ΜΑΙΜΑΚΤΗΡΙΩΝ

23/10 - 22/11
[31 ημέραι]

Εἰς Δία Μαίμακτον

3ο δεκαήμερον ΜΑΙΜΑΚΤΗΡΙΑ
Πομπαῖα

ΠΟΣΕΙΔΕΩΝ

23/11 - 22/12
[30 ημέραι]

Εἰς Ποσειδῶνα

Πο. ΠΟΣΕΙΔΕΑ
26η Πο. ΑΛΩΑ
30η Πο. Νυκτός και Δίκης

Νυκτός και Δίκης: Ἡ μεγίστη νὺξ τοῦ ἒτους, ποὺ εἶναι καὶ ἡ τελευταῖα, ἀκριβῶς πρὸ τῆς εἰσόδου τοῦ νέου ἔτους ἀφιερώνεται εἰς θεάν Νύκταν καὶ εἰς Δίκην. Μυθολογεῖται ὁτι εἰς Ἅδην λαμβάνει χώρα μεγάλη ἐτήσια Δίκη, ὅπου γίνεται ἀπολογισμός τοῦ ἔτους καὶ τακτοποίησις χρεῶν, κατὰ τὸ δυνατόν, ὥστε νὰ εἰσέλθωμε τοῦ νέου ἔτους καθαροὶ. Ἡ κάθαρσις ἐπίσης μᾶς προετοιμάζει διὰ τὴν μεγάλην ἑορτήν τῆς Ἀναγεννήσεως τοῦ Διονύσου.

   

Τὸ προτεινόμενον ἑορτολόγιον εὑρίσκεται ἀκόμη ὑπὸ δοκιμήν. Ἐν καιρῷ θὰ ὑπάρξουν τροποποιήσεις ἀλλὰ καὶ περαιτέρῳ ἐμπλουτισμός.

Ἐὰν ἔχετε μελετήσει τὰς ἀρχαίας ἑορτὰς καὶ ἐρευνᾶτε τὸ ζήτημα τῆς δομήσεως ἑνὸς ἐγκύρου ἑλληνικοῦ ἐορτολογίου σήμερον πρὸς θρησκευτικὴν χρῆσιν, μὴ διστάσετε νὰ μᾶς στείλετε τὰ σχόλιά σας ἢ/καὶ τὰς προτάσεις σας περὶ ἑορτῶν, ἡμερομηνιῶν καὶ ὅ,τι ἄλλον σχετικὸν ἐδῶ

Τελευταία Ενημέρωση στις Ἀπολλωνία, 08 Ἀπρίλιος 2012 17:31