ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Ἑρμῆς καὶ Ἀφροδίτη, τοῦ I. Styka
Ἑρμῆς καὶ Ἀφροδίτη, τοῦ I. Styka

ΕΡΜΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΝ
Μεγάλη συλλογή εἰκόνων ἀπὸ ἀγγεῖα, ἀγάλματα, ζωγραφικοὺς πίνακας, χαρακτικὰ κ.α.
Εκτύπωση E-mail
me.gifἙρμῆς
Στοιχεῖα
mercury astronomy
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (ΛΑΜΠΡΟΤΗΣ) -1,9
ΑΠΟΣΤΑΣΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 77.300.000 χλμ
ΜΕΓΙΣΤΗ 221.900.000 χλμ
ΑΠΟΣΤΑΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΠΕΡΙΗΛΙΟΝ 46.000.000 χλμ
ΑΦΗΛΙΟΝ 69.820.000 χλμ
ΑΣΤΡΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 87,969 γήιναι ἡμέραι
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 58,785 γήιναι ἡμέραι
ΜΗΚΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΗΜΕΡΟΝΥΚΤΙΟΝ) 175,942 γήιναι ἡμέραι
ΚΛΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
0,01°
ΤΑΧΥΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 38,86 χλμ/δευτ
ΜΕΓΙΣΤΗ 58,98 χλμ/δευτ
ΚΛΙΣΙΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΛΕΙΠΤΙΚΗΝ 7,004°
ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ 0,2056
ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ὂχι

antoniadi_mercury_map_m.jpgὉ Ἑρμῆς εἶναι ὁ πλησιέστερος τοῦ Ἡλίου πλανήτης ἀστήρ. Γνωστὸς ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα διὰ τὸ ταχύτατον τῆς κινήσεώς του καὶ διὰ τῆς ἐγγύτητος τῆς τροχιᾶς του πρὸς τὸν Ἥλιον, ἔλαβε τὸ ὄνομα τοῦ Ἑρμοῦ, Θεοῦ ἀεικινήτου, ὃς συνδέεται μέσῳ βαθιὰς φιλίας μὲ τὸν Ἀπόλλωνα. Ἡ χαρακτηριστικὴ ἀπαστράπτουσα γαλάζια ὄψις του, τοῦ ἔδωσε τὴν εὔστοχην ὀνομασία Στίλβων, ἀπὸ τὴν ἀλεξανδρινὴν ἐποχήν καὶ μετά.

Ἀνήκει εἰς τοὺς καλοῦμενους ἐσωτερικοὺς πλανήτας, δηλαδὴ τοὺς εὐρισκόμενους μεταξὺ τῆς Γῆς καὶ τοῦ Ἡλίου καὶ παρουσιάζει ἀρκετὰ ἀσυνήθιστα στοιχεῖα, μὲ κυριότερον τὴν μεγάλην ἐκκεντρότητα τῆς τροχιᾶς του. Εἰς περιήλιον ἀπέχει μόλις 46 ἐκατομμύρια χλμ. ἀπὸ τὸν Ἥλιον, ἐνῶ εἰς ἀφήλιον ὑπερβαίνει τὰ 70 ἐκατομμύρια χλμ. Πρόκειται διὰ τὸν ταχυτέρως κινούμενον πλανήτην τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος καὶ συμπληρώνει μίαν πλήρην ἡλιακήν περιστροφήν εἰς μόλις 88 ἡμέρας.

Ἡ ταχύτης του ἐπίσης αὐξομειώνεται σημαντικᾶ καὶ εὐρισκόμενος εἰς περιήλιον κινείται λίαν ταχυτέρως. Ἀπὸ τὴν Γῆν βλέπουμε τὴν ἰδίαν πλευράν τοῦ Ἑρμοῦ ὅποτε αὐτὸς εὑρίσκεται εἰς τὴν ἐγγυτέραν πρὸς τὴν Γῆν θέσιν (περίγειον). Αὐτὸ καὶ ἡ μυθολογία τοῦ Ἑρμοῦ (διπρόσωπος Ἰᾶνος, διττὴ ἔκφρασις κερδῴου καὶ χθονίου Ἑρμοῦ, Θὼθ καὶ Ἄνουβις) ἔκανε διὰ πολλοὺς αἰῶνας τοὺς ἀστρονόμους νὰ πιστεύουν ὅτι ἡ περιστροφὴ τοῦ πλανήτου ἦταν σύγχρονη, δηλαδὴ μὲ τὴν ἰδίαν πλευρὰν μονίμως στραμμένη πρὸς τὸν Ἥλιον. Ὅταν ἀνεπτύχθησαν τὰ ῥαδιοτηλεσκόπια, τὸ 1962 διεπιστώθη ὅτι ἡ 'σκοτεινή' πλευρὰ ἦταν πολὺ θερμὴ διὰ νὰ δικαιολογῇ σύγχρονον περιστροφήν, καὶ τὸ 1965 ὡρίσθη ὁ χρόνος περιστροφῆς του εἰς 59 ± 5 ἡμέρας. Τὸ 1971 εἰς 58,65 ± 0,25 ἡμέρας καὶ κατόπιν τῆς ἀποστολῆς Mariner 10, εἰς 58,646 ± 0,005 ἡμέρας.

mercury-rotation_m.jpg

Ἡ ἀξονικὴ περιστροφή τοῦ Ἑρμοῦ εἶναι βραδύτατη· ἐμφανίζει μάλιστα ἀκριβὴν λόγον 3:2 ἀξονικῆς περιστροφῆς καὶ τροχιάς, ἤτοι συμπληρώνει τρεῖς ἀξονικὰς περιστροφάς κατὰ τὸν ἴδιον χρόνον ποὺ χρειάζεται διὰ νὰ περιστραφῇ δύο φοράς γύρω ἀπὸ τὸν Ἥλιον. Ἡ ἀξονικὴ του περιστροφή (πλήρης στροφή 360°) διαρκεῖ περίπου 59 γήινας ἡμέρας. Ὅμως τὸ ἡμερονύκτιον ἐπὶ τοῦ Ἑρμοῦ, δηλαδὴ ἡ ἡλιακὴ του ἡμέρα (χρόνος μεταξὺ δύο διαδοχικῶν φαινόμενων διελεύσεων τοῦ Ἡλίου ἀπὸ τὸν ἴδιον μεσημβρινόν) διαρκεῖ πολὺ περισσότερο, καὶ χρειάζεται 176 γήινας ἡμέρας. Ὁ παρατηρητὴς ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ Ἑρμοῦ θὰ ἔβλεπε φαινόμενα πολὺ ἀσυνήθιστα διὰ τὰ γήινα δεδομένα. Ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἀνατολὴν τοῦ Ἡλίου θὰ ἔβλεπε νὰ αὐξάνῃ πολὺ τὸ φαινομενικὸν του μέγεθος καθὼς ὁ Ἥλιος θὰ πλησίαζε πρὸς τὸ μεσουράνημα. Ἐκεῖ θὰ σταματοῦσε καὶ κατόπιν θὰ ἀκολουθοῦσε ὀλιγοχρόνως ἀντίστροφον πορείαν.

Ἔπειτα πάλι θὰ σταματοῦσε καὶ θὰ συνέχιζε εἰς ὀρθόδρομον πορείαν πλησιάζοντας τελικῶς πρὸς τὴν δύσιν του, ἐνῶ τὸ φαινομενικὸν του μέγεθος θὰ μειώνεται σταδιακῶς. Τὸ βράδυ θὰ ἔβλεπε πὼς οἱ ἀστερισμοὶ κινοῦνται μὲ τὴν τριπλασίαν ταχύτητα ἀπὸ ὅτι εἰς τὴν Γῆ. Κὶ αὐτὰ πάλι θὰ ἄλλαζαν δραματικῶς εἰς διαφορετικὰ γεωγραφικὰ πλάτη τοῦ Ἑρμοῦ.

mercury_track_500_m.jpgΛόγῳ τῆς πλησίον τοῦ Ἡλίου θέσεώς του, ὁ Ἑρμῆς δεν γίνεται ὁρατὸς παρὰ μόνον διὰ ὀλίγας ἡμέρας μηνιαίως. Αὐτὸ συμβαίνει ὅταν φθάνει τὴν μεγίστην φαινομένην ἀπόστασίν του ἀπὸ τὸν Ἥλιον, ἡ ὁποία παρατηρηθεῖσα ἀπὸ τὴν Γῆ κεῖται μεταξὺ τῶν 18.5° (εἰς περιήλιον) καὶ 28.3° (εἰς ἀφήλιον) ἀπὸ τὴν τρέχουσαν θέσιν τοῦ Ἡλίου ἐπὶ τῆς Ἐκλειπτικῆς. Δύναται τότε νὰ παρατηρηθῇ δι' ὁλίγην ὥραν ἄλλοτε πρὸ τῆς ἀνατολῆς τοῦ Ἡλίου καὶ ἄλλοτε κατόπιν τῆς δύσεως αὐτοῦ, χαμηλᾶ εἰς τὸν ὁρίζοντα. Τὸ φαινόμενο μέγεθος του (λαμπρότητα) εἶναι -1.9, ὀλίγον φωτεινότερος δηλαδὴ ἀπὸ τὸν ἀστέρα Σείριον (-1,47). Ἔχει χαρακτηριστικὴ γαλάζια λάμψη καὶ διακρίνεται εὔκολα ὅταν εἶναι ὁρατός.

conjunction_m.jpgὍταν ὁ Ἑρμῆς εὑρίσκεται μεταξὺ τῆς Γῆς καὶ τοῦ Ἡλίου, θέσις ποὺ καλεῖται ἐσωτερικὴ σύνοδος, πλησιάζει τὴν Γῆν περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη του θέσιν. Ὁ πλανήτης εἰσέρχεται ἐσωτερικῆς συνόδου ἀνὰ 116 ἡμέρας κατὰ μέσον ὄρον. ἀλλὰ τὸ διάστημα αὐτὸ δύναται νὰ κυμαίνεται ἀπὸ 111 ἔως 121 ἡμέρας, λόγῳ τῆς ἐκκεντρότητος τῆς τροχιᾶς του. Ἡ διάρκεια τῆς φαινομένης ἀναδρόμου κινήσεως τοῦ πλανήτου κυμαίνεται ἀπὸ 8 ἔως 15 ἡμέρας, ἑκατέρωθεν τῶν πλευρῶν τῆς ἐσωτερικῆς συνόδου, διακύμανσις ποὺ ἐπίσης ὀφείλεται εἰς τὴν ἐκκεντρότητα.Ὁ Ἑρμῆς εἰσέρχεται ἐξωτερικῆς συνόδου, ὅταν φθάνει εἰς τὴν ἀντιδιαμετρικὴν θέσιν, ὄπισθεν τοῦ Ἡλίου.

mercurytransit_2003_m.jpgΕἰς τὰς διελεύσεις τοῦ Νοεμβρίου ὁ Ἑρμῆς εὑρίσκεται εἰς περιήλιον καὶ ἐμφανίζεται ὀλίγον τὶ μικρότερος ἀπὸ ὅτι εἰς τὰς διελεύσεις τοῦ Μαΐου ὅπου εὑρίσκεται εἰς ἀφήλιον. Αἱ διελεύσεις τοῦ Μαΐου εἶναι σπανιότεραι διότι ὁ Ἑρμῆς εἰς ἀφήλιον κινεῖται βραδύτερα καὶ ὑπάρχουν λιγότεραι πιθανότηται νὰ συμπέσῃ ἡ ἐσωτερικὴ του σύνοδος μετὰ τῆς διαδρομῆς του ἀπὸ τὸ ἐπίπεδον τῆς Ἐκλειπτικῆς. Αἱ διελεύσεις τοῦ Νοεμβρίου ἐμφανίζουν συχνότητα 7, 13 ἢ 33 ἐτῶν ἐνῶ αἱ διελεύσεις τοῦ Μαΐου μόνον 13 ἢ 33 ἐτῶν.

Αἱ διελεύσεις τῶν ἐσωτερικῶν πλανητῶν Ἑρμοῦ καὶ Ἀφροδίτης σημειοδοτοῦν ἐν ἰδιαίτερον εἶδος "ἐκλείψεως" καὶ εἶναι λίαν σπανιότεραι ἀπὸ τὰς ἡλιακὰς ἐκλείψεις ποὺ προκαλεῖ ἡ Σελήνη. Μόνον 13 τέτοιαι διελεύσεις τοῦ Ἑρμοῦ συμβαίνουν ἀνὰ αἰῶνα καὶ ἡ πρώτη παρατηρηθεῖσα διέλευσις χρονολογεῖται τὸ 1631, ἀπὸ τὸν Γάλλον ἀστρονόμον Gassendi.

Ὁ Ἑρμῆς λόγῳ τῆς ἐγγύτητός του πρὸς τὸν Ἥλιον, φθάνει εἰς περιήλιον ἐντὸς περιοχῆς ὅπου ὁ χωροχρόνος καμπυλώνει ἐξαιτίας τοῦ ὄγκου τοῦ Ἡλίου καὶ τῶν ἰσχυρῶν βαρυτικῶν δυνάμεων. Ἡ ἐλλειπτικὴ διαδρομή τῆς τροχιᾶς του κάθε φορὰ ποὺ πλησιάζει εἰς περιήλιον, μετακινεῖται ἐλάχιστα πρὸς τὰ ἐμπρός. Αἱ πλέον ἀκριβεῖς θεωρίαι περὶ πλανητικῆς κινήσεως, τῆς ἐποχῆς εἰς τὰ τέλη τοῦ 19ου αἱ., ἀνεπτύχθησαν καὶ ἐδημοσιεύθησαν ἀπὸ τὸν Urbain Jean Joseph Le Verrier. Ἡ ἐφαρμογή των κατέδειξε μίαν μετακίνησιν 43'' ἀνὰ αἰῶνα τῆς τροχιᾶς τοῦ Ἑρμοῦ κατὰ τὸ περιήλιον.

mercury-orbital-change.jpg

Οἱ ἀστρονόμοι ἀδυνατοῦσαν νὰ τὴν ἐρμηνεύσουν βάσει τῶν μηχανικῶν νόμων τοῦ Νεύτωνος καὶ ἀναζήτησαν ἄλλας θεωρίας ποὺ νὰ τὴν ἐξηγοῦν. Διὰ πολλὰ ἔτη ὑπέθεταν (συμπεριλαμβανομένου τοῦ Le Verrier) ὅτι εἷς ἐπιπλέον πλανήτης εὐρισκόταν μεταξὺ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τοῦ Ἡλίου ποὺ προκαλοῦσε τὸ φαινόμενον. Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἀνακαλύψεως τοῦ Ποσειδῶνος λόγῳ τῶν ἀνωμαλιῶν τῆς τροχιᾶς τοῦ Οὐρανοῦ ὁδήγησε τοὺς ἀστρονόμους νὰ ἀποθέσουν μεγάλας ἐλπίδας εἰς τὴν ἐναλλακτικὴν αὐτὴν ἐξήγησιν καὶ ὁ ὑποθετικὸς πλανήτης εἶχε μάλιστα ὀνομασθεῖ Ἥφαιστος.

Ἀρχαῖς τοῦ 20ού αἱ, ἡ Γενικὴ Θεωρία τῆς Σχετικότητος τοῦ Α. Einstein παρεῖχε μίαν πληρέστερην ἐξήγησιν τοῦ φαινομένου τῆς τροχιακῆς μεταπτώσεως τοῦ Ἑρμοῦ. Ἡ μετάπτωσις εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς διαστολῆς τοῦ ὄγκου, διότι ὁ Ἑρμῆς εἶναι ἐλαφρῶς βαρύτερος εἰς περιήλιον ἀπὸ ὅτι εἰς ἀφήλιον, ἐπειδὴ τότε κινεῖται ταχυτέρως. Οὕτως εὐρισκόμενος εἰς περιήλιον "ὑπερανυψώνει" ἐλαφρῶς τὴν θέσιν του, κάτι ποὺ δεν προέβλεπε ἡ θεωρία τῆς βαρύτητος τοῦ Νεύτωνος. Ἡ ἐξήγησις τῆς προόδου τοῦ περιηλίου τοῦ Ἑρμοῦ ἦταν ἡ μία ἐκ τῶν δύο κυρίων ἐπιβεβαιώσεων τῆς θεωρίας τοῦ Einstein (ἡ ἄλλη ἦταν ἡ ἐκτροπὴ τοῦ ἡλιακοῦ φωτὸς πλησίον τοῦ Ἡλίου).

Ἡ Γενικὴ Θεωρία Σχετικότητος δίδει μίαν ἐξίσωσιν ἡ ὁποία ἐξηγεῖ τὴν πρόοδον τοῦ περιηλίου τοῦ Ἑρμοῦ, ὅμως ἡ ἴδια ἐξίσωσις δεν ἐξηγεῖ τὰς προόδους τῶν περιηλίων τῆς Ἀφροδίτης, τῆς Γῆς καὶ τοῦ Ἄρεως, αἱ τιμαὶ τῶν ὁποίων εἶναι λίαν μικρότεραι (Ἀφροδίτη - 16,8''/αἰῶνα, Γῆ - 10,42''/αἱ., Ἄρης - 5,5''/αἱ.) Κατὰ καιροὺς ἐξετάζονται καὶ ἄλλαι ἐναλλακτικαὶ θεωρίαι περὶ τῆς προόδου τοῦ περιηλίου τοῦ Ἑρμοῦ, ποὺ διακρίνεται λόγῳ τῆς αὐξημένου τιμῆς της (43''/αἱ.).

Πίναξ ἡλιακῶν διελεύσεων Ἑρμοῦ 1901 - 2050

Ἡμερομηνία
Ὥρα
Ἀπόστασις κέντρων Ἑρμοῦ - Ἡλίου*
1907 Νοε 14
12:06
759"
1914 Νοε 07
12:02
631"
1924 Μαϊ 08
01:41
85"
1927 Νοε 10
05:44
129"
1937 Μαϊ 11
09:00
955"
1940 Νοε 11
23:20
368"
1953 Νοε 14
16:54
862"
1957 Μαϊ 06
01:14
907"
1960 Νοε 07
16:53
528"
1970 Μαϊ 09
08:16
114"
1973 Νοε 10
10:32
26"
1986 Νοε 13
04:07
471"
1993 Νοε 06
03:57
927"
1999 Νοε 15
21:41
963"
2003 Μαϊ 07
07:52
708"
2006 Νοε 08
21:41
423"
2016 Μαϊ 09
14:57
319"
2019 Νοε 11
15:20
76"
2032 Νοε 13
08:54
572"
2039 Νοε 07
08:46
822"
2049 Μαϊ 07
14:24
512"

 

*λεπτὰ ἐκλειπτικοῦ τόξου
Πηγή: http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/transit/transit.html

 

Σχετικαὶ Σελίδαι ἐν Διαδικτύῳ:

Mercury Transits - Διελεύσεις τοῦ Ἑρμοῦ
Mercury Transits Visibility - Ὁρατότης τῶν διελεύσεων τοῦ Ἑρμοῦ