ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Μεταγειτνιῶνος ἑορταί [24/7 - 22/8] Εκτύπωση E-mail

Μὴν ἀφιερωμένος εἰς Θεόν Ἀπόλλωνα Μεταγείτνιον, μὲ κυριοτέρας ἑορτάς τὰ Μεταγείτνια, τὰ Ἡράκλεια καὶ τὴν γενέθλιαν ἑορτὴν τῆς Θεᾶς Ἑκάτης

Selene temple

ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΑ, ΕΚΑΤΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝ, ΕΟΡΤΕΣ

7 Μετ Παλαιὰ ἰωνικὴ ἑορτὴ πρὸς τιμήν τοῦ Μεταγειτνίου Ἀπόλλωνος

Ἡ ὀνομασία Μεταγείτνια σημαίνει τὴν ἀλλαγή τῆς γειτνιάσεως πρὸς ἑτέρους. Αὐτὴ ἡ ἀλλαγή δὲν ἀφοροῦσε κάποια ἀπλή μετάβασιν πρὸς ἑτερην οἰκίαν βεβαῖως ἀλλὰ τὴν ἀλλαγή πόλεως εἲτε λόγῳ ἀποικίας εἴτε λόγῳ ἐξορίας εἴτε λόγῳ ἐμπορίου ἢ ἄλλων δραστηριοτήτων, π.χ. πολιτικῶν.

apollo-sybil_m.jpg

Τὰ Μεταγείτνια εἶναι κυρίως κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς σημασίας ἑορτή καὶ ἐδῶ ὁ Ἀπόλλων τιμᾷται ὥς φέρων ἁρμονίαν καὶ εἰρήνην εἰς ὑποθέσεις πολιτικὰς καὶ διπλωματικὰς μεταξὺ δύο πόλεων καθὼς καὶ τῶν κατοίκων αὐτῶν κατὰ τὴν μετοίκησίν των.

Πιστεύεται ὅτι ἡ ἑορτή καθιερώθη ἀπὸ τοὺς Ἴωνας μεταστάντας ἐκ Μηλίτης ἐς Διόμεια "ὅπου καὶ μῆνα Μεταγειτνιῶνα καὶ θυσίαν ἐπώνυμον ἄγουσι τοῦ μετοικισμοῦ τὰ Μεταγείτνια, τὴν πρὸς ἑτέρους στέργοντες" (Πλοῦταρχος, Περὶ φυγῆς, 6).

Τὰ Μεταγείτνια ἑορταζόταν εἰς τὰς περισσοτέρας πόλεις-κέντρα τοῦ Ἰωνικοῦ κόσμου, ὅπως ἡ Μίλητος, ἡ Ἔφεσσος, ἡ Σάμος καὶ ἡ Δῆλος. Κατὰ τοὺς ἑορτασμούς τελοῦνται θυσιαστικαὶ προσφοραὶ, ἀλλὰ δὲν μᾶς εἶναι γνωσταὶ ἄλλαι λεπτομέρειαι περὶ τῶν τύπων τῆς ἐορτῆς.

21-23 Μετ Ἡ κατὰ παράδοσιν γενέθλιος ἑορτὴ τῆς Θεᾶς Ἑκάτης.

 

 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

 

 

- Μετ Τοπικὴ ἑορτὴ πρὸς τιμήν τοῦ Ἡρακλέους, τελοῦμενη εἰς Κυνοσάργους Γυμνάσιον.

 

 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ