ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Μουνυχιῶνος ἑορταί [24/3 - 22/4] Εκτύπωση E-mail

Μὴν ἀφιερωμένος εἰς Θεάν Ἀρτέμιδα, μὲ κυριοτέρας ἑορτάς τὰ Βραυρώνεια, τα Ὀλυμπιεῖα καὶ τὴν Δελφινίου Πομπήν

Artemis Iphigeneia
ΕΟΡΤΗ ΕΡΩΤΟΣ, ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ ΠΟΜΠΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΕΙΑ, ΜΟΥΝΥΧΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΕΙΑ, ΜΟΥΝΥΧΙΩΝ

4η Μο Ἑορτὴ πρὸς τιμὴν τοῦ Θεοῦ Ἔρωτος, εἰς τὸ ἐν κῆποις Ἀφροδίτης Τέμενος.

Acropolis_map_Aphrodite_m.jpg

Ἐτελεῖτο εἰς τὸ Τέμενος τῆς βορινὴς πλευρὰς τῆς Ἀκροπόλεως, τὸ ἀφιερωμένον εἰς Ἀφροδίτην μὲ τὴν προσωνυμίαν "ἐν κήποις", μὲ σπονδὰς καὶ προσφορὰς ὁμοιωμάτων φαλλῶν καὶ ᾠῶν.

Ἔχει προταθεῖ ἡ ὑπόθεσις πὼς ἡ ἑορτὴ εἶναι σχετικὴ μὲ τὴν γονιμότητα καὶ τὴν εὐγονίαν, ἀν καὶ δὲν γνωρίζουμε παρὰ ἐλάχιστα.

Τὴν ἰδίαν περίπου ἐποχὴν ἀλλὰ ἀνὰ πενταετία, ἑορταζόταν τὰ Ἐρώτια ἢ Ἐρωτίδια, μεγαλοπρεπὴς ἑορτὴ τῶν Θεσπιέων, ποὺ τιμούσαν ἰδιαιτέρως τὸν Θεὸν Ἔρωτα. Οἱ ἐορτασμοὶ περιλάμβαναν πλούσιας θυσίας ἒς ὄρος Ἑλικῶνα, ἀθλητικοὺς ἀγῶνας (γυμνικοὺς καὶ ἱππικοὺς) καὶ μουσικοὺς ἀγῶνας.

Gerome_Anachreon_Bacchus_et_l-amour_m.jpg

6η Μο Ἑορτὴ πρὸς τιμὴν τοῦ Δελφινίου Άπόλλωνος πρὸς ἀνάμνησιν τῆς ἱκετηρίας τοῦ Θησέως.

Σύμφωνως πρὸς τὸν μῦθον, ἡ 6ην Μουνυχιῶνος ἦταν ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποίαν ἀπέπλευσε ὁ Θησεὺς μετὰ τῶν συντρόφων του διὰ τὴν Κρήτην, ὅπου ἐπρόκειτο νὰ προσφερθοῦν εἰς Μινώταυρον. Πρὶν φύγῃ ὁ Θησεὺς εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὸ ἱερὸν τοῦ Δελφινίου Ἀπόλλωνος, εὐρισκόμενο εἰς τὰς ὄχθας τοῦ Ἰλισσοῦ ποταμοῦ πλησίον τοῦ Ὀλυμπιεῖου ἱεροῦ τοῦ Διός, ὅπου ἀφιέρωσε ἱκετευτικὸν κλάδον ἐκ τῆς ἱερῆς ἐλαίας τῆς Ἀθηνᾶς, καλούμενον ἱκετηρία. Πρὸς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος, οἱ Ἀθηναῖοι τελοῦσαν Πομπὴν πρὸς τιμὴν τοῦ Δελφινίου Ἀπόλλωνος ὅπου νεαραὶ ἀνύπανδραι κόραι ντυμέναι ἐν λευκῷ προσέφεραν ἱκετηρία καὶ πόππανα.

CANOVA_Antonio_Theseus_And_The_Minotaur_m.jpg

Πανσέληνος Ἑορτὴ πρὸς τιμὴν τῆς Ἀρτέμιδος Βραυρωνίας μὲ ἀρκτεία καὶ ἱερὸν κυνηγέσιον.

Orestes-and-Pylades-Carrying-Away-the-Statue-of-Diana-from-Taurica-Chersonesus---Adams-J-Acton_m.jpg

Εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Βραυρώνος, ἐν ἀνατολικῇ Ἀττικῇ, ἐορτάζοντο ἐτησίως τὰ μικρὰ καὶ ἀνὰ τετραετία τὰ μεγάλα Βραυρώνεια, πρὸς τιμὴν τῆς Ἀρτέμιδος. Τὸ ἱερὸν ἱδρύθη ἐκ τῆς ἱερείας Ἰφιγενείας, ὅταν ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ταυρίδα συνοδευόμενη ἀπὸ τὸν ἀδελφὸν της Ὀρέστην καὶ τὸν Πυλάδην, τοὺς ὁποίους εἶχε στείλει ἐκεῖ τὸ Μαντεῖον τῶν Δελφῶν ἵνα φέρουν ἐν Ἑλλάδι τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀρτέμιδος. Ἡ Ἰφιγένεια ἔμεινε εἰς Βραυρώνα ὠς ἱέρεια τῆς Θεᾶς, ἕως τὸν θάνατον της καὶ ἐτάφη πλησίον τοῦ ἱεροῦ. Ὁ Παυσανίας ἀναφέρει πὼς ὑπῆρχε κατὰ τὴν ἐποχὴν του, ἓν ἀρχαῖον ξόανον τῆς Ἀρτέμιδος εἰς τὸν ναὸν τῆς Βραυρώνος. Ἐντὸς τοῦ βράχου, πλησίον τοῦ ναοῦ ἔχουν βρεθεῖ κτερίσματα ταφικοῦ μνημείου (Ἡρῷον τῆς Ἰφιγενείας).

Ἡ λατρεία τῆς Βραυρωνίας Ἀρτέμιδος ἦταν ἐκ τῶν ἐπισήμων ἑορτῶν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν καὶ πρὸς τὰ τέλη τοῦ 3ου αἱ. μ.Ὀ. ἱδρύθη ἰδιαίτερον τέμενος τῆς Βραυρωνίας Ἀρτέμιδος ἐντὸς τῆς Ἀκροπόλεως. Τὰ μεγάλα Βραυρώνια ἐορταζόταν μετά μεγάλης λαμπρότητος καὶ τὴν διοργάνωσιν εἶχε ἡ ἴδια ἀθηναϊκὴ ἐπιτροπὴ τῶν δέκα Ἱεροποιῶν ποὺ ἦσαν ὑπεύθυνοι καὶ διὰ τὰ Παναθήναια. Οἱ ἐορτασμοί περιελάμβαναν μουσικοὺς καὶ ἀθλητικοὺς ἀγῶνας καὶ Πομπὴν ἀπὸ τὸ ἱερὸν τῆς Ἀκροπόλεως ἕως τὸ ἱερὸν τῆς Βραυρῶνος, ὅπου οἱ Ἱεροποιοὶ τελοῦσαν θυσίαν ταύρου (πιθανῶς σχετιζόμενη μὲ τὸ ἐπίθετον τῆς Θεᾶς ὠς Ταυροπόλου ἢ καὶ μὲ τὴν ἔλευσιν τῆς Ἰφιγένειας ἀπὸ τὴν Ταυρίδα). Ἐκεῖ ἐλάμβανε χώρα καὶ τὸ "ἱερὸν κυνηγέσιον", θεατρικὸν δρώμενον μὲ θέμα μίαν μυθικὴν θήραν τῆς Ἀρτέμιδος.

artemis-vravron-museum_m.jpgΤὸ πλέον ἀξιοσημείωτον στοιχεῖον τοῦ τελετουργικοῦ ἦταν ἡ Ἀρκτεία. Ἐθεωρεῖτο τελετὴ ἐξιλασμοῦ τῆς Θεᾶς καὶ εἰς αὐτὴν μετείχαν παιδίσκαι, μεταξὺ πέντε καὶ δέκα ἐτῶν, ἐπιλεγμέναι ἐκ τῶν ἀριστοκρατικῶν οἰκογενειῶν τῆς Ἀθήνας. Ὁ μῦθος περὶ τοῦ ἐθίμου ὁμοιάζει μὲ ἐκεῖνον τῶν Μουνυχίων. Μία θηλυκὴ ἄρκτος ἐσύχναζε ἐν τῷ δήμῳ Φλαυιδῶν καὶ ἐξημερωθεῖσα ἐσυντρόφευε τοῖς ἀνθρώποις. Μία παιδίσκα καθὼς ἔπαιζε μαζὶ της ἐφέρθη μὲ θράσος καὶ ἐκνεύρισε τόσο πολὺ τὴν ἄρκτον ποὺ ἔγδαρε τὴν μικρήν. Τότε οἱ ἀδελφοὶ της ἐφόνευσαν τὴν ἄρκτον, προκαλώντας τὴν ὀργὴν τῆς Θεᾶς ποὺ ἔστειλε λοιμόν. Οἱ Ἀθηναῖοι ἀπευθυνόμενοι εἰς τὸ Μαντεῖον τῶν Δελφῶν ἔλαβον χρησμὸν πὼς θὰ θεραπευθοῦν ἐάν, ὡς ποινὴ διὰ τὴν νεκρὴν ἄρκτον, ἀναγκάσουν τὰς νεαρὰς παρθένας νὰ ὑποδυθοῦν τὴν ἄρκτον (ἀρκτεύειν). Κὶ ἐψήφισαν οἱ Ἀθηναῖοι νὰ μὴν συνάπτῃ γάμον μία παρθένος, ἐὰν δὲν ἔχει ἀρκτεύσει τῇ Θεᾷ.  

Οἱ Ἄρκτοι ἦσαν ἐνδεδυμέναι μὲ μακριὰν ἒσθητα χρώματος κρόκου καὶ κρατοῦσαν δᾴδας ἢ ἐφόρουν στέφανους. Τελοῦσαν ἓναν εἰδικὸν χορὸν κατὰ τὸν ὁποῖον ἄφηναν νὰ γλιστρήσῃ ἡ ἒσθητα, μένοντας γυμναί. Ἡ τελετουργία πιστεύεται πὼς σχετιζόταν μὲ τὴν εὐγονίαν τῶν γυναικῶν καὶ τὴν εὐκαρπίαν τῆς γῆς. Οἱ Ἄρκτοι διέμεναν εἰς τὸ ἱερὸν καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς Ἀρκτείας.

artemis-vravron-anathima-4os.jpg

arktos-brauron.jpg

 

 

arktoi-girls_m.jpg

16η Μο Ἑορτὴ πρὸς τιμὴν τῆς Μουνυχίας Αρτέμιδος, ἀπὸ τὸ ἱερατικὸν γένος τῶν Ἐμβαριδῶν.

Ἑορτὴ πρὸς τιμὴν τῆς Ἀρτέμιδος ὡς προστάτιδος τοῦ ἱεροῦ λόφου τῆς Μουνυχίης ἐν Πειραιεῖ. Κατὰ τὴν παράδοσιν, τὸ ἱερὸν τῆς Μουνυχίας εἶχε ἰδρυθεῖ ἀπὸ τὸν ἥρωα Μούνυχον, μυθικὸν βασιλέα τῆς Ἀττικῆς. Ὁ Μούνυχος ἐδέχθη τοὺς Μινύας, ὅταν ἐξεδιώχθησαν ἀπὸ θρακικὴν εἰσβολὴν καὶ τοὺς προσέφερε ἄσυλον εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ πειραιαϊκοῦ λιμένος. Οἱ Μινύες εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης ἀπεκάλεσαν τὴν περιοχὴν μετὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἥρωος.

Girl-tending-a-goat-amalthaea_pierre_julien_louvre_m.jpg

Ἡ ἑορτὴ περιελαμβάνε θυσίαν αἰγός, περὶ τῆς ὁποίας ὑπάρχει ὁ ἑξῆς μῦθος. Μία θηλυκὴ ἄρκτος εἰσῆλθε εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Ἀρτέμιδος, τὴν ὁποίαν οἱ Ἀθηναῖοι ἐφόνευσαν, προκαλώντας τὴν ἀγανάκτησιν τῆς Θεᾶς ποὺ ἔστειλε λοιμόν. Ἀπευθυνόμενοι εἰς τὸ Μαντεῖον τῶν Δελφῶν, οἱ Ἀθηναῖοι ἔλαβον χρησμὸν πὼς θὰ θεραπευθοῦν ἐὰν δεχθεῖ τὶς ἐξ ἐκείνων νὰ θυσιάσῃ τὴν κόρην του εἰς Ἀρτέμιδαν. Τότε κάποιος πολίτης, ὁ Ἔμβαρος ἐδέχθη ὑπὸ τοῦ ὅρου αὐτὸς καὶ ἡ οἰκογένειά του νὰ γίνουν ἱερεῖς τῆς Ἀρτέμιδος ἐφ' ὃρου ζωῆς. Ἐμπνευσθεῖς ὑπὸ τῆς Θεᾶς, ἔφερε τὴν κόρην του εἰς τὸ ἄδυτον τοῦ Ἱεροῦ καὶ ἀφιερώνοντας αὐτὴν εἰς τὴν Ἀρτέμιδα ἐθυσίασε αἶγαν κεκοσμημένην μὲ τὰ ἐνδύματα τῆς κόρης.

Οἱ ἐορτασμοὶ περιελάμβαναν πομπὴν πρὸς τὸ ἱερόν, κατὰ τὴν ὁποίαν μετέφεραν τοὺς ἀμφιφῶντας, εἰδικὰ γλυκά, παρασκευασθέντα ὅταν ὁ Ἣλιος καὶ ἡ Σελήνη πρωὶ ὑπὲρ γῆς φαίνονται. Κατὰ τὴν πομπὴν εἶχαν γύρω τοὺς στερεωμένα κηρία, παραπέμποντας εἰς Σελήνης δίσκον. Τὴν ἐποπτείαν τῆς ἑορτῆς εἶχε τὸ ἱερατικὸν γένος τῶν Ἐμβαριδῶν ποὺ τελοῦσε θυσίαν αἰγός. Ἀκόμη ὑπήρχαν ἀγῶνες λεμβοδρομίας Ἐφήβων, νέων σὲ στρατιωτικὴν ἐκπαίδευσιν.

Ἡ Θεὰ ἐτιμήθη μετ' ἰδιαιτέρης λαμπρότητος, διὰ τὴν βοήθειάν της πρὸς τοὺς μαχόμενους κατὰ τῶν Περσῶν Ἀθηναίους, τῇ διαρκείᾳ τῆς Ναυμαχίας τῆς Σαλαμῖνος: "ΕΝ Ηι ΗΜΕΡΑι ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ ΠΕΡΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΝΙΚΩΣΙ ΕΠΕΛΑΜΨΕΝ Η ΘΕΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ" (Πλούταρχος).

19η Μο Ἑορτὴ πρὸς τιμὴν τοῦ Διὸς Ὀλυμπίου εἰς το πλησίον του Ἰλυσσοῦ ἱερὸν του.

Ἑορτὴ πρὸς τιμὴν τοῦ Ὀλυμπίου Διός, καθιερωθεῖσα πιθανῶς ἀπὸ τὸν Πεισίστρατον, ὅταν θεμελίωσε καὶ τὸν κολοσσιαῖον ναὸν του Διός πλησίον τοῦ Ἰλισσοῦ. Ὁ ναὸς σχεδιασθεῖς εἰς Ἰωνικὸν ῥυθμὸν ἐσυναγωνίζετο τῷ μεγέθει τοὺς μεγάλους ναοὺς τῆς Ἐφέσσου, τῆς Σάμου καὶ τῆς Μιλήτου ποὺ εἴχαν κτισθεῖ τὴν ἰδίαν περίοδον. Ἡ οἰκοδόμησίς του διεκόπη μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς τυραννίας καὶ ὁ ναὸς ἔμεινε ἡμιτελὴς ἐωσότου ἀποπερατώθη ἐπὶ αὐτοκράτορος Ἀδριανοῦ. Ἡ ἑορτὴ ὡστόσο διεξαγόταν κανονικὰ καὶ ἐξέχουσαν θέσιν εἰς αὐτὴν εἴχαν οἱ Ἀθηναῖοι Ἱππεῖς, ποὺ τελοῦσαν Πομπήν. Ἀργότερα συμπεριλήφθησαν τοῖς ἐορτασμοῖς ἱππικαὶ ἀσκήσεις ἐν Ἱπποδρόμῳ.

anthippasia_tripous_epathlon_m.jpgἩ πλέον γνωστὴ ἦταν ὁ ἀγὼν τῆς Ἀνθιππασίας (ἵππευσις πρὸς ἀντίθετας κατευθύνσεις). Ὁ Ξενοφῶν περιγράφει εἰς "Ἱππαρχικὸν": Ὅποτε γίνεται ἡ ἐπιδείξις εἰς τὸν Ἱππόδρόμον... εἶναι ὡραία ἡ θέα τῶν ὁμάδων τῶν φυλῶν ἐν τῇ Ἀνθιππασία καθὼς ἐκκινοῦν ἐκ τοῦ ἰδίου σημείου ἡ μία ἀπέναντι ἀπὸ τὴν ἄλλην καὶ συναγωνίζονται... Ὅταν κατευθύνονται ἐναντίον ἡ μία τῆς ἂλλης ἡ θέα εἶναι φοβερη, ὅταν ἡ μία ὁμὰς περνὰ μέσα ἀπὸ τὴν ἄλλην ἡ θέα εἶναι ἐντυπωσιακὴ κὶ ὅταν ἀκουσθεὶ ἡ σάλπιγξ καὶ ἀρχίζουν πάλι νὰ συναγωνίζονται σὲ ταχύτητα, μὲ γοργότερον καλπασμόν, ἡ θέα εἶναι ὡραία. Ἀφοῦ σταματήσουν διὰ τρίτην φοράν, μὲ τὸν ἦχον τῆς σάλπιγγος πρέπει νὰ κατευθυνθοῦν ἐναντίον ἡ μία τῆς ἂλλης μὲ ταχίστῳ καλπασμῷ καὶ μόλις ἡ μία ὁμὰς περάσει μέσα ἀπὸ τὴν ἄλλην, ὅταν πιὰ ἔχουν ὅλοι τερματίσει, κατευθύνονται μὲ τοὺς ἵππους των ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκονται οἱ βουλευταί. 

Ἀπὸ τὸ κείμενον διαφαίνεται πὼς δὲν ἦταν εἶς ἁπλοῦς ἀγὼν ταχύτητος ἀλλὰ μᾶλλον σειρὰ ἐντέχνων ἑλιγμῶν ἐπιδεικνύοντας τὴν ὑπεροχὴν των εἰς τὴν ἱππικήν. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀγῶνας ἡ ἑορτὴ περιελαμβάνε μία μεγάλην θυσίαν ταύρων καὶ πιθανῶς νὰ τελείωνε μὲ κοινὸν δεῖπνον.

horse_racing.jpg