ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις


Ἡ Ἥρα θηλάζει τὸν νεογέννητον Ἡρακλέα
Ἡ Ἥρα θηλάζει τὸν νεογέννητον Ἡρακλέα
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Διαφήμιση
Ὁ Κατάλογος Ἑλληνικῶν Ἀστρολογικῶν Κωδίκων Εκτύπωση E-mail
Ἀρεία, 13 Ἀπρίλιος 2010 20:14

Ὁ ἐκ Βρυξελλῶν ὁρμώμενος καθηγητὴς Franz Cumont (ἐξέχων ἀκαδημαϊκὸς τῶν τελῶν τοῦ 19ου αἰ. εἰς τοὺς τομεῖς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστρολογίας καὶ τοῦ Μιθραϊσμοῦ), ἀνέλαβε ἕνα ἐμπνευσμένο ἐγχείρημα: τὴν συγκέντρωσιν ὅλων τῶν κειμένων, ὅλων τῶν ἐπιγραφῶν καὶ γενικότερα ὅλων τῶν ἐνεχομένων ἀστρολογίας ἀποσπασμάτων, ποὺ ἐσώζοντο εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν.

Αὐτὰ ἦταν σκόρπια καὶ ξεχασμένα εἰς εὐρωπαϊκὰς βιβλιοθήκας τινὰς, ὅπου δὲν εἶχαν ἀναγνωσθεῖ καὶ μελετηθεῖ ἐπὶ αἰώνων. Ὁ Cumont μαζί μὲ ἄλλους Εὐρωπαίους ἀκαδημαϊκοὺς, ὡς ὁ F. Boll, ὁ W. Kroll κ.ἄ., συνεργάσθησαν  εἰς ἕνα μνημειώδες ἔργον διαρκείας περίπου μισοῦ αἰώνος καὶ ἐκτάσεως δώδεκα τόμων, μὲ τίτλον Κατάλογος Ἑλληνικῶν Ἀστρολογικῶν Κωδίκων - Catalogue Codicum Astrologorum Graecorum (ἐν συντομίᾳ γνωστὸς ὡς CCAG).

Ὁ πρῶτος τόμος ἐξεδόθη τὸ 1898 καὶ ὁ τελευταῖος τὸ 1953 ὁλοκληρώνοντας τὴν συλλογήν τοῦ Καταλόγου. Ἄν καὶ ἄλλοι σχολάρχαι συνεχίζουν νὰ ἐπεξεργάζονται καὶ νὰ δημοσιεύουν νέες ἐκδόσεις τῶν πρωτοτύπων κειμένων, ὁ Κατάλογος παραμένει ἡ σημαντικοτέρα πηγή διὰ τὰ ἑλληνιστικὰ ἀστρολογικὰ συγγράμματα. Τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ Καταλόγου σήμερα διατίθεται πρὸς κοινοχρησίαν (public domain), εἰς ἀρχεῖα PDF, ποὺ μπορεῖτε νὰ καταβιβάσετε ἀπὸ τὸ Ἀστρολογικὸν (Βιβλιοθήκη) καὶ δύο ἀκόμη ἐναλλακτικὰς τοποθεσίας:
 

Catalogue Codicum Astrologorum Graecorum | wilbourhall.org | hellenisticastrology.com