ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:0412:3818:13
Ἀθῆναι
Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018 Μάρτιος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Πλάτων: βιογραφία & Τίμαιος

Plato_Academy_m.jpg

Τίμαιος (ἀρχαῖο κείμενον)

ΜΕΡΟΣ Α' | ΜΕΡΟΣ Β' | ΜΕΡΟΣ Γ'

 

Ὁ Πλάτων ἐγεννήθη τὸν Θαργηλιώνα, τοῦ 349 μ. Ὀ. Ἦταν γόνος ἀριστοκρατικῆς οἰκογενείας τῶν Ἀθηνῶν, λαβὼν καλὴν παιδείαν καὶ νέος ἀκόμη ἐγνωρίσθη μετὰ τοῦ Σωκράτους, ἡ ἐπίδρασις τοῦ ὁποίου θὰ διαμόρφωνε ὄχι μόνον τὰς φιλοσοφικὰς του ἰδέας ἀλλὰ καὶ τὴν ζωήν του. Ὁ Πλάτων ταξίδεψε εἰς Αἴγυπτον, εἰς Κυρήνην καὶ κατόπιν εἰς Σικελίαν ἔχοντας κληθεῖ διὰ τὴν διαπαιδαγώγισιν τοῦ νεαροῦ Διονυσίου, ὑιοῦ τοῦ γνωστοῦ τυράννου τῶν Συρακουσῶν Διονυσίου. Παρότι ὁ ἴδιος ἐκτιμοῦσε ὅτι αἱ πιθανότηται ἐπιτυχίας ἦσαν λιγοσταί, ἐν τοῦτοις ἐδέχθη τὴν πρόσκλησην  νὰ ἐφαρμόσῃ τὰς πολιτικὰς ἀρχάς καὶ φιλοσοφίαν του. Τὸ ἐλεύθερον φρόνημά του, ἔφερε αὐτὸν εἰς ῥῆξιν μὲ τὸν Διονύσιον καὶ ἐπειδὴ ὁ τύραννος εἶχε δῶσει ἐγγυήσεις τῷ Ἀρχύτι (πυθαγόρειος φιλόσοφος καὶ στρατηγός ἀπὸ τὸν Τάραντα) διὰ τὴν ἀσφάλειαν τοῦ φιλοσόφου, ἔστειλε τὸν Πλάτωνα διὰ δικοῦ του πλοίου φαινομενικῶς πρὸς ἐπιστροφήν του εἰς τὴν Ἀθήναν, οὐσιαστικῶς ὅμως ἔχοντας δῶσει ἐντολὴν εἰς τὸν πλοίαρχον νὰ ἀποβιβάσῃ τὸν Πλάτωνα εἰς τὴν Αἴγινα. Οἱ ἀθηναῖοι καὶ οἱ αἰγίνιοι τότε πολεμοῦσαν μεταξὺ των καὶ ὅπως ἦταν ἀναμενόμενον ὁ Πλάτων ὡς ἀθηναῖος πολίτης συνελήφθη καὶ ἐπωλήθη δοῦλος, κάτι ποὺ ἦταν καὶ ὁ ἀρχικὸς στόχος τοῦ Διονυσίου.

Ὅμως ἀπὸ σύμπτωσιν τὸν Πλάτωνα ἀνεγνώρισε καὶ ἠγόρασε ὁ κυρηναῖος ἔμπορος Ἀννίκερις, ποὺ ἦταν θαυμαστὴς του, ἐλευθερώντάς τον. Ἀμὰ τῇ ἐπιστροφῇ των εἰς Ἀθῆναν, οἱ φίλοι τοῦ Πλάτωνος συγκέντρωσαν τὸ ποσὸν τῶν τριάντα μνῶν, ποὺ εἶχε δώσει ὁ ἔμπορος, καὶ τοῦ τὸ προσέφεραν - ὁ Ἀννίκερις ὅμως δὲν τὸ ἐδέχθη. Τότε οἱ φίλοι τοῖς χρήμασι αὐτοῖς ἠγόρασαν ἀγρόν πλησίον τοῦ ἰεροῦ τοῦ ἥρωος Ἀκαδήμου καὶ οὔτως ἰδρύθη ἡ Ἀκαδημία, τὸ 389 μ. Ὀ. Τὸ περίφημον αὐτὸ κέντρον τῆς φιλοσοφίας καὶ τῶν Μουσῶν ἔμελλε νὰ διαρκέσῃ περίπου ἐπὶ χιλιετίας, ἀποτελώντας ἔμπνευσιν διὰ ἀνάλογας κοινωνίας φιλοσόφων εἰς τὴν Εὐρώπην. Ὁ Πλάτων ἠφοσιώθη εἰς τὴν διδασκαλίαν καὶ τὴν συγγραφὴν καὶ ἄπαντα τὰ ἔργα του σώζονται. Ἐν πλείστοις διαλόγοις, παρουσιάζεται γλαφυρὰ ἡ προσωπικότης τοῦ Σωκράτους καὶ αἱ Ἰδέαι του. Ἡ διδασκαλία τοῦ Πλάτωνος συγκεράζει τὰ δόγματα τοῦ Ὀρφισμοῦ καὶ τὼν Πυθαγορείων, καθὼς καὶ τὴν Ἰωνικὴν φιλοσοφίαν καὶ τὴν Σωκρατικὴν μαιευτικὴν διαλεκτικὴν, ἀποτελώντας μέγιστον καὶ πλῆρες φιλοσοφικὸν οἰκοδόμημα. Ἡ πλατωνικὴ φιλοσοφία ἐπηρέασε περισσότερον ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλον φιλοσοφικὸν σύστημα τὴν σκέψιν ὅλων τῶν ἐποχῶν καὶ ἀπετέλεσεν μεταξὺ ἄλλων τὸν ἰσχυρὸν πυλώνα τῆς Ἀναγεννήσεως.

Ὁ Τίμαιος εἶναι ἀπὸ τὰ κορυφαῖα ἔργα του Πλάτωνος καὶ αὐτὸ εἰς τὸ ὁποίον ἐκτυλίγεται ἡ ὅλη θεώρησις τοῦ κόσμου ὡς ἔργου τέχνης, ἡ ἔλλογη τάξις τῶν Θεῶν καὶ ἡ σύνδεσις τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Κόσμον καὶ την Θεόσφαιραν διὰ Νοός καὶ Ψυχῆς. Σημαντικὴν θέσιν εἰς τὸ οἰκοδόμημα αὐτὸ ἐνέχουν οἱ ἀστέρες, αἱ πρωταρχικαὶ ἐκδηλώσεις τῶν Θεῶν ἐπὶ τοῦ αἰσθητοῦ. Τὸ κοσμολογικὸν καὶ θεολογικὸν σύστημα αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρον ἐπὶ τοῦ ὁποίου θεμελιώνεται ἡ ἑλληνικὴ ἀστρολογία. Ἡ μελέτη καὶ ἡ κατανόησις τοῦ Τίμαιου εἶναι ἀναγκαίαι διὰ τὴν κατανόησιν τῆς ἰδίας τῆς ἀστρολογίας καὶ τῶν βασικῶν ἀρχῶν καὶ ἐννοιῶν της.