ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πλούταρχος: βιογραφία & ἔργα Εκτύπωση
Βιβλιοθήκη

Plutarch.jpg

Ball.gif Περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος μέρος Α' | μέρος Β'

Ball.gif Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς Σελήνης μέρος Α' | μέρος Β'

 ἑλληνικὰ πρωτότυπα μὲ ἀγγλικὰς μεταφράσεις, τοῦ Charles William King, 1882, Κλασσικὴ Βιβλιοθήκη Bohn
original greek texts with english translations by Charles William King, 1882, Bohn's Classical Library
 

Ὁ Πλούταρχος ἐγεννήθη ἐν Χαιρωνείᾳ Βοιωτίας περὶ τὸ 822 μ.Ὀ. (+46). Γόνος παλαιᾶς ἀριστοκρατικῆς οἰκογενείας, ἔλαβε καλὴν παιδείαν καὶ μαθήτευσε παρά τοῦ φιλοσόφου Ἀμμωνίου, ἀρχηγοῦ τότε τῆς πλατωνικῆς Ἀκαδημίας. Ταξίδευσε εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ τὴν Ἰταλίαν, ὅπου διεύρυνε τὰς γνώσεις του καὶ συνανεστράφη ἐξέχουσας προσωπικότητας τῆς ἐποχῆς του. Συνεδέθη διὰ βαθιᾶς φιλίας μὲ τὸν φιλόσοφον Φαβωρῖνον καὶ τὸν Σόσσιον Σενεκίωνα, δισάκις ὕπατον ἐπὶ αὐτοκράτορος Τραϊανοῦ, τὸν ὁποῖον προσφωνεῖ εἰς πολλὰ του ἔργα.

Ὁ ἴδιος προετίμησε νὰ ἐγκατασταθῇ μονίμως ἐν Χαιρωνείᾳ, περὶ τὸ 40ο ἔτος τῆς ἠλικίας του, ὅπου ἔλαβε σύζυγον τὴν Τιμοξένα. Ἀπέκτησε τέσσερις ὑιοὺς καὶ μία θυγατέρα, ποὺ ἀπεβίωσε ἐν νεαρῇ ἠλικίᾳ. Συμμετεῖχε εἰς τὰ κοινὰ καὶ ἀνέλαβε σημαντικὰ δημόσια ἀξιώματα, ὅπως τοῦ πρεσβευτοῦ καὶ τοῦ ἐπωνύμου ἄρχοντος. Καθοριστικὴ ὑπήρξε ἡ σχέσις του μὲ τὸ Δελφικὸν ἱερόν, ὅπου ἔγινε Ἱερεὺς τοῦ Ἀπόλλωνος. Περὶ τὸ ἔτος 871 μ.Ὀ. τοῦ ἀπονεμήθη ἰσοβίως τὸ ἱερατικὸν ἀξίωμα, ἐνῶ κατόπιν τοῦ θανάτου του, περὶ τὸ 901 μ.Ὀ., τοῦ ἀφιέρωσαν ἐπιγραμματικὸν μνημεῖον:

Δελφοὶ Χαιρωνεῦσιν ὁμοῦ Πλούταρχον ἔθηκαν
τοῖς Ἀμφικτιόνων δόγμασι πειθόμενοι.

Εἶναι ὁ σημαντικότερος ἐκφραστὴς τοῦ μέσου πλατωνισμοῦ καὶ ἄφησε πλουσιώτατον συγγραφικὸν ἔργον, ἐκ τοῦ ὁποίου σώζεται τὸ ἕν τρίτον. Συνέγραψε πολυάριθμας ἠθικὰς πραγματείας, τὰ Ἠθικά, καθὼς καὶ Παράλληλους Βίους, ὅπου παραβάλλει προσωπικότητας σπουδαίων Ἑλλήνων καὶ Ῥωμαίων, ἀνὰ ζεύγη. Ὁ Πλούταρχος ἐνδιαφέρεται κυρίως διὰ τὴν ἠθικὴν διδασκαλίαν καὶ εἰς τοὺς Βίους ἀναδεικνύει περισσότερον τοὺς χαρακτήρας τῶν ἀνδρῶν παρὰ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα. Εἰς τὰ Ἠθικὰ ἀναπτύσσει θέματα φιλοσοφικὰ, θεολογικὰ, πολιτικὰ ἀποσκοπώντας εἰς τὴν ἠθικὴν παραίνεσιν καὶ διδαχήν. Μεταξὺ τῶν κορυφαίων θεολογικῶν του ἔργων εἶναι τὰ Περὶ τοῦ Εἶ ἐν Δελφοῖς, Περὶ τοῦ μὴ χρᾶν ἔμμετρον νὺν τὴν Πυθίαν, Περὶ τῶν ἐκλελειπότων χρηστηρίων, Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ θείου βραδέως τιμωρουμένων, Περὶ τοῦ Σωκράτους Δαιμονίου, καὶ τὸ σπουδαῖον Περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος ὅπου παρατίθεται ὁ πλήρης αἰγυπτιακὸς μύθος, ποὺ δὲν διασώζεται ἀλλοῦ τόσον λεπτομερῶς, καὶ ἀναπτύσσονται σημαντικὰ θεολογικὰ θέματα.

Εἰς τὸ Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς Σελήνης πραγματεύεται φυσικὰ καὶ ἀστρολογικὰ ζητήματα, περιλαμβάνει τὰς ἀπόψεις τῶν ἀρχαίων μαθηματικῶν διὰ τὴν φύσιν τῆς Σελήνης, τὰς ἡλιακὰς καὶ σεληνιακὰς ἐκλείψεις κ.ἄ. Μνημονεύει τὸν θαυμάσιον ἐπιστήμονα Ἀρίσταρχον Σάμιον, τὴν διδασκαλίαν του περὶ περιστροφῆς τῆς Γῆς γύρω ἀπὸ τὸν Ἥλιον καὶ τὴν δικαστικὴν του περιπέτειαν, ὅταν κατηγορήθη ἀπὸ τὸν στωικὸν Κλεάνθην διὰ αὐτὴν του τὴν θέσιν καὶ ἠναγκάσθη νὰ μεταβῇ ἐς Αἴγυπτον, ὅπου καὶ ἐγκαταστάθη μονίμως. Ἐδῶ ἐπίσης ὑπάρχει η πρώτη σωζόμενη ἱστορικὴ ἀναφορὰ ναυτικοῦ ταξιδίου πρὸς τὴν Β. Ἀμερική, μὲ λεπτομερὴν περιγραφὴν τῆς θαλασσίου διαδρομῆς καὶ πολλῶν γεωγραφικῶν στοιχείων, ποὺ δὲν ἀφήνουν τὴν παραμικρὴν ἀμφιβολίαν διὰ τὸ γνήσιον τῆς ἀφηγήσεως. Τὸ σύγγραμα αὐτὸ ἀποτελεῖ πολύτιμην ἱστορικὴν πηγὴν διὰ τὸν σπουδαστὴν τῆς ἑλληνικῆς ἀστρολογίας.