ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Ἄρτεμις Κυνηγέτις, τοῦ Renoir
Ἄρτεμις Κυνηγέτις, τοῦ Renoir

ΣΕΛΗΝΗΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΝ
Μεγάλη συλλογή εἰκόνων ἀπὸ ἀγγεῖα, ἀγάλματα, ζωγραφικοὺς πίνακας, χαρακτικὰ κ.α.
Διαφήμιση
moo.gif Σελήνη

bar

moon art

Ἡ Σελήνη, σέλας τοῦ νυκτερινοῦ οὐρανοῦ καὶ Νυκτὸς ἄγαλμα. Τὸ ἅρμα της μὲ τοὺς πτερόεις ἵππους διασχίζει τὸν ἀστερόεντα οὐρανὸν καὶ μοιράζει φῶς ἡδὺν εἰς τοὺς ἀνθρώπους, διευκολύνοντας τὴν νυκτερινὴν πορείαν. Ἡ κεφαλὴ της κοσμεῖται ἀπὸ δύο κέρατα - ἠμισέληνους ποὺ θυμίζουν τὰ πρόσωπα τῆς Σελήνης (αὔξησις-μείωσις).

Ὁ εὐαστὴρ τῆς Σελήνης χρησιμεύει διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τοῦ ἡμερολογίου, ἀπὸ ἀρχεγόνων ἐποχῶν. Ἂρχει ἐπὶ τῆς γονιμότητος [πλήθουσα Σελήνη], ῥυθμίζουσα τὴν αὔξησιν τῶν φυτῶν, τὸ φαινόμενον τῆς παλιρροίας καὶ τῆς ἀμπώτεως καὶ τὰ ἔμμηνα τῶν γυναικῶν [ἔμ-μηνα --> Μήνη=ὀνομασία τῆς Σελήνης, ἐκ τῆς ὁποίας παράγεται ὁ μήν]. Ἡ πανσέληνος διευκολύνει τὸν τοκετὸν ἁπάντων τῶν ζῴων.

Ἡ Σελήνη σχετίζεται μὲ τὰς ψυχὰς καὶ τὴν συναρμογὴν των μὲ τὸ σῶμα. Ἐπὶ δὲ τῶν ἐμψύχων δρᾷ συνθετικῶς, ἐφορεύουσα τὰς μεταξὺ των σχέσεις, ὁρίζοντας οἰκοσυστήματα, συνθέτοντας διαφορετικὰ στοιχεῖα εἰς ἀλληλοσυμπληρούμενας σχέσεις καὶ δομάς. Διὰ τοῦτης τῆς συνεκτικῆς δράσεως, ἡ Σελήνη συσχετίζεται μὲ τὴν Ἑκάτην καὶ τὴν Ἄρτεμιν, αλλά καὶ μὲ τὴν Περσεφόνην καὶ τὴν Ἴσιδα. Ἱερὰ τῆς ζῷα εἶναι ὁ κύων διὰ τὸ κυεῖν καὶ ὁ θῆλυς βοῦς διὰ τὸ γόνιμον.

bar

 
Εκτύπωση E-mail

mythol-icon.jpgἩ Θεά Σελήνη εἰς τὴν μυθολογίαν: Σελήνη καὶ Πὰν, Ἐνδυμίωνος ὕπνος, Δρόσος καὶ Ἔρση, σελήνη καὶ ψυχή, μήνη καὶ μένος, ἡ σχέσις Σελήνης - Ἀρτέμιδος - Ἑκάτης καὶ τὰ ἰδιαίτερα μυθολογικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ἀποδίδονται εἰς Σελήνην.

 
Εκτύπωση E-mail

astronom-icon.jpgἈστρονομία διαστήματος καὶ φυσικὴ τῆς Σελήνης: ἡ ἐσωτερικὴ σύστασις, ἀτμόσφαιρα, τὸ μαγνητικὸν πεδίον, ἐπιφάνεια, θερμοκρασία, κρατῆρες, 'ἤπειροι' καὶ 'θάλασσες', σεισμοί, γεωλογικὴ δραστηριότης καὶ ὁ κύκλος ζωῆς τοῦ ἀστέρος.

 
Εκτύπωση E-mail
uranom-icon.jpgἩ βασικὴ ἀστρονομία τῆς Σελήνης: ἡ τροχιά, περίγειον καὶ ἀπόγειον, ταλάντωσις, συνοδικὸς καὶ ἀστρικὸς μὴν, σελήνης φάσεις, ἡ 13η πανσέληνος, ἐπίδρασις εἰς τὴν γήινην τροχιάν, παλίρροια καὶ γῆς ἐπιβράδυνσις, ἡ παλίρροια τῶν τετραγωνισμῶν.
 
Εκτύπωση E-mail

astrolog-icon.jpgἩ Σελήνη εἰς τὴν ἀστρολογίαν: Στοιχεῖα, ἀντιστοιχίες βοτάνων, λίθων καὶ χρωμάτων, δυνάμεις, τριγωνοκρατορία, χρονοκρατορία κ.α. Ἑρμηνεία τῶν κυρίων ὄψεων τῆς Σελήνης (τρίγωνον, τετράγωνον, σύνοδος, ἀντίθεσις) με τοὺς ἄλλους πλανήτας.