ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Ἡ φυσικὴ τοῦ ἡλιακοῦ ἀστέρος

The-sun-and-its-atmosphere_.jpg

Ὁ Ἥλιος εἶναι ἡ σχεδόν ἀποκλειστικὴ πηγή ἐνέργειας τῆς Γῆς καὶ τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος. Εἶναι ἐπίσης ὁ μόνος ἀστήρ τοῦ ὁποίου τὴν ἐπιφάνειαν μποροῦμε νὰ μελετήσουμε, λόγῳ τῆς ἐγγύτητός του πρὸς τὴν Γῆν. Ὁ Ἥλιος διαθέτει ἰσχυρόν καὶ πολύπλοκον μαγνητικόν πεδίον που διακυμαίνεται ἐτησίως καὶ ἀντιστρέφει προσανατολισμόν περίπου ἀνά 11 ἔτη, κατὰ τὸ μέγιστον τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου - εἶναι δὲ αἴτιον τῶν φαινομένων ποὺ συλλογικῶς καλοῦνται ἡλιακὴ δραστηριότης.