ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

05:2012:3119:43
Ἀθῆναι
Ιούνιος 2017 Ιούλιος 2017 Αύγουστος 2017
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Ἡ φυσικὴ τοῦ ἡλιακοῦ ἀστέρος

The-sun-and-its-atmosphere_.jpg

Ὁ Ἥλιος εἶναι ἡ σχεδόν ἀποκλειστικὴ πηγή ἐνέργειας τῆς Γῆς καὶ τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος. Εἶναι ἐπίσης ὁ μόνος ἀστήρ τοῦ ὁποίου τὴν ἐπιφάνειαν μποροῦμε νὰ μελετήσουμε, λόγῳ τῆς ἐγγύτητός του πρὸς τὴν Γῆν. Ὁ Ἥλιος διαθέτει ἰσχυρόν καὶ πολύπλοκον μαγνητικόν πεδίον που διακυμαίνεται ἐτησίως καὶ ἀντιστρέφει προσανατολισμόν περίπου ἀνά 11 ἔτη, κατὰ τὸ μέγιστον τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου - εἶναι δὲ αἴτιον τῶν φαινομένων ποὺ συλλογικῶς καλοῦνται ἡλιακὴ δραστηριότης.