ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:1012:1017:10
Ἀθῆναι
Οκτώβριος 2017 Νοέμβριος 2017 Δεκέμβριος 2017
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Ἡ φυσικὴ τοῦ ἡλιακοῦ ἀστέρος

The-sun-and-its-atmosphere_.jpg

Ὁ Ἥλιος εἶναι ἡ σχεδόν ἀποκλειστικὴ πηγή ἐνέργειας τῆς Γῆς καὶ τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος. Εἶναι ἐπίσης ὁ μόνος ἀστήρ τοῦ ὁποίου τὴν ἐπιφάνειαν μποροῦμε νὰ μελετήσουμε, λόγῳ τῆς ἐγγύτητός του πρὸς τὴν Γῆν. Ὁ Ἥλιος διαθέτει ἰσχυρόν καὶ πολύπλοκον μαγνητικόν πεδίον που διακυμαίνεται ἐτησίως καὶ ἀντιστρέφει προσανατολισμόν περίπου ἀνά 11 ἔτη, κατὰ τὸ μέγιστον τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου - εἶναι δὲ αἴτιον τῶν φαινομένων ποὺ συλλογικῶς καλοῦνται ἡλιακὴ δραστηριότης.