ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις


Ἥρα ἔνθρονος
Ἥρα ἔνθρονος
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Διαφήμιση
Πῶς νὰ ὑπολογίσετε τὸν ὡροσκόπον σας Εκτύπωση
Ἑρμεία, 12 Δεκέμβριος 2012 00:00


Ὑπάρχουν πολλοὶ τρόποι διὰ νὰ μάθετε τὸν ὡροσκόπον σας. Θὰ τοὺς ἀναφέρουμε καὶ ἐπιλέγετε ὅποιον σᾶς ἐξυπηρετεῖ. Πρῶτα ὅμως σᾶς χρειάζεται ἡ...

Εὕρεσις των γεωγραφικῶν συντεταγμένων τοῦ τόπου γεννήσεώς σας

Θὰ πρέπει νὰ γνωρίζετε τὸ γεωγραφικὸν μῆκος καὶ πλάτος τοῦ τόπου γεννήσεώς σας. Ἐπισκέπτεστε τὴν ἱστοσελίδα τοῦ γεωγραφικοῦ Ἄτλαντος τῆς Astrodienst, ὁπου εἰσάγετε τὸν τόπον γεννήσεώς σας καὶ βλέπετε τὰς συντεταγμένας του. Αὐταὶ κατόπιν σᾶς χρησιμεύουν διὰ τὸ ἀστρολογικὸν σας πρόγραμμα, ὅταν δὲν διαθέτει ἐνσωματωμένον γεωγραφικὸν ἄτλαντα (ὅπως π.χ. τὸ Astrolog) καὶ θὰ πρέπει νὰ εἰσάγετε τὰς συντεταγμένας διὰ χειρός.

Ἐάν θέλετε νὰ χρησιμοποιήσετε τὴν δωρεάν ὑπηρεσία ὑπολογισμοῦ ὡροσκοπίων τῆς Αstrodienst δεῖτε τὸ βῆμα 3.

1. Χρησιμοποιώντας ἕνα πρόγραμμα ἀστρολογίας

Ἐάν ἔχετε ἤδη κάποιο πρόγραμμα, ἀρκεῖ νὰ τὸ ῥυθμίσετε γιὰ ὡροσκόπια βάσει τοῦ πραγματικοῦ ζῳδιακοῦ (sidereal zodiac). Διὰ περαιτέρω πληροφορίας περὶ τοῦ ζῳδιακοῦ αὐτοῦ καὶ τῶν εἰδικῶν ῥυθμίσεων μερικῶν γνωστῶν προγραμμάτων δεῖτε τὸ ἄρθρον Ὁ Ζωδιακὸς.

2. Χρησιμοποιώντας τὰς ἀστρολογικὰς ἐφημερίδας

Καὶ ἡ χρήσις τῶν ἀστρολογικῶν ἐφημερίδων ἀναλύεται εἰς τὸ ἄρθρον Ὁ Ζωδιακὸς.

3. Χρησιμοποιώντας τὴν ὑπηρεσίαν ὑπολογισμοῦ ὡροσκοπίων τῆς Αstrodienst

Ἀπὸ τὴν ἴδια ἱστοσελίδα, τοῦ γεωγραφικοῦ Ἄτλαντος τῆς Astrodienst, ἀφοῦ ἐντοπίσετε τὸν τόπον ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει κάνετε κλὶκ ἐπάνω του καὶ μεταβαίνετε εἰς τὴν ἐπομένην σελίδα, ὅπου ἐμφανίζεται ὁ τόπος σας σημειωμένος ἐπὶ τοῦ παγκοσμίου χάρτου. Ἐκεῖ σᾶς δίδεται κατόπιν ἡ δυνατότης νὰ εἰσάγετε τὰ στοιχεῖα γεννήσεώς σας καὶ νὰ ὑπολογισθῇ αὐτομάτως ὁ χάρτης σας.

Ὅμως προσοχή:

Μόλις εἰσάγετε τὰ στοιχεῖα σας, θὰ μεταφερθεῖτε εἰς μία σελίδα ἐπιλογῆς ὡροσκοπίων μὲ τὶτλον Free horoscopes at Astrodienst. Θὰ ἐπιλέξετε τὴν τελευταῖαν παράγραφον τῆς δεξιᾶς στήλης ποὺ γράφει Extended Chart Selection (ἐκτεταμένη ἐπιλογή ὡροσκοπίων). Μόνον ἐκεῖ σᾶς δίνεται ἡ ἐπιλογὴ τοῦ πραγματικοῦ ζῳδιακοῦ - ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ὡροσκόπια ὑπολογίζονται μὲ πλασματικὰς θέσεις. Ἀπὸ τὸ μέρος Options (ἐπιλογαὶ) ἀλλάζετε τὸ πεδίον Zodiac (ζῳδιακὸς) ἀπὸ Western Geocentric (Tropical) εἰς Fagan/Bradley geocentric (sidereal).

Προτεῖνουμε ἐπίσης διὰ τὸ πεδίον House system (σύστημα Τόπων) τὴν ἐπιλογὴν  Whole Signs (διὰ τὸν κυρίως χάρτην σας) ἢ ἐναλλακτικῶς τὴν ἐπιλογὴν Porphyry (Πορφύρεια διαίρεσις - διὰ δευτερεύουσαν μελέτην τῆς δυναμικῆς τῶν πλανητῶν). Κατόπιν πιέζετε τὸ κομβίον "click here to show the chart" (ἐμφάνισις ὡροσκοπίου) κάτω δεξιὰ καὶ θὰ δεῖτε τὸν χάρτην σας.

Μὲ τὴν ἔνδειξιν AC σημειώνεται ὁ Ὡροσκόπος.