ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

ΘΕΩΝ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ, ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΙΝ

 theon.jpg

Ἐπιμέλεια κειμένου - Ἀπόδοσις: Εὐ. Σπανδάγος * Ἐκδόσεις ΑΙΘΡΑ: Μεσολογγίου 1 * 10681 ΑΘΗΝΑ * τηλ. 3301 269 - 3302622

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Ἄρατος: βιογραφία & ἔργα Εκτύπωση E-mail

aratus-solensis
 

Φαινόμενα καὶ Διοσημεῖα

Καταστερισμοί | Ἀστερισμῶν συνανατολαὶ & συγκαταδύσεις | Καιρικαὶ ἐπισημασίαι


ἑλληνικὸν πρωτότυπον μὲ ἀγγλικὴ μετάφρασις, τῶν Mair, A. W. & G. R., Κλασσικὴ Βιβλιοθήκη Loeb, Λονδίνο
original greek text with english translation by Mair, A. W. & G. R. Loeb Classical Library, London

Ὁ ἰατρὸς καὶ ποιητὴς Ἄρατος ἐγεννήθη περὶ τὸ 466 μ.Ὀ. (-310) ἐν Σόλοις Κιλικίας (ἡ μετέπειτα Πομπηιούπολις). Παρακολούθησε μαθήματα τοῦ γραμματικοῦ Μενεκράτους ἐν Ἐφέσσῳ καὶ κατόπιν μετέβη ἐς Κῶ, ὅπου ὁ Φιλήτας τὸν ἐδίδαξε περὶ ποιητικῆς. Πιστεύεται ἐπίσης ὅτι ἐσπούδασε ἰατρικὴν εἰς τὴν φημισμένην Ἰατρικὴν Σχολὴν τῆς Κῶ.

Κατόπιν μετέβη ἐς Ἀθήνας καὶ ἀργότερα ἐς Ἀλεξάνδρειαν, ἑνῶ περὶ τὸ 500 μ.Ὀ. (-276) ἀφίχθη ἐς Μακεδονίαν, προσκεκλημένος ὑπὸ τοῦ βασιλέως Ἀντιγόνου. Κατὰ τοὺς γάμους τοῦ Ἀντιγόνου μὲ τὴν θυγατέρα τοῦ Σελεύκου, Φίλα, συνέθεσε τὸ ποίημα "Ὕμνος εἰς Πάνα", ἐξυμνώντας τὴν μάχην τοῦ Ἀντιγόνου κατὰ τῶν Γαλατῶν ἐν Λυσιμαχείᾳ, καὶ καθιερώθη ὡς χαρισματικὸς ποιητὴς μεταξὺ τῶν λογίων τῆς βασιλικῆς αὐλῆς.

Κατὰ τὴν ἐπικρατεστέραν παράδοσιν ὁ Ἀντίγονος, ποὺ ἀγαποῦσε τὴν ἀστρονομίαν, ἀνέθεσε τῷ Ἀράτῳ τὴν ἔμμετρην μεταφορὰν τοῦ φημισμένου ἔργου τοῦ Εὐδόξου, Φαινόμενα: "Εὐδοξότερον ποιήσεις τὸν Εὔδοξον ἐντείνας τὰ παρ' αὐτῷ κείμενα μέτρῳ". Οὕτως προέκυψε τὸ ὡραιότατον ποίημα τοῦ Ἀράτου, Φαινόμενα καὶ Διοσημεῖα, ποὺ ἐθαυμάσθη πολὺ παρ' ἀρχαίοις ἐνῶ μετεφράσθη καὶ εἰς Λατινικὴν. Ὑπήρξε προσφιλὲς ἀνάγνωσμα τῶν λογίων, ὄχι μόνον ἐπὶ ἀλεξανδρινῶν καὶ ῥωμαϊκῶν χρόνων ἀλλὰ καὶ ἐπὶ βυζαντινῶν καὶ ἀναγεννησιακῶν.

Ὁ φημισμένος ἀλεξανδρινὸς ποιητὴς Καλλίμαχος ὁ Κυρηναῖος ἀφιέρωσε εἰς Ἄρατον ἐπίγραμμα, ὅπου τὸν συγκρίνει με τὸν Ἡσίοδον: "Ἡσιόδου τὸδ' ἄεισμα καὶ ὁ τρόπος· οὐ τὸν ἀοιδόν ἔσχατον, ἀλλ' ὀκνέω μὴ τὸ μελιχρότατον τῶν ἐπέων ὁ Σολεὺς ἐπεμάξατο. Χαίρετε, λεπταὶ ῥησιες, Ἀρήτου συμβόλον ἀγρυπνίης...".

Ὁ Ἄρατος ἐπαινέθη ὑπὸ πολλῶν λογίων, ὡς ὁ Μάξιμος ὁ Τύριος, ὁ Ὀβίδιος, ὁ Κικέρων, ὁ Λεωνίδας ὁ Ταραντῖνος κ.ἄ., ἐνῶ ἀρκετοὶ μελέτησαν καὶ σχολίασαν τὸ ἔργον του, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Γεμῖνος Ῥόδιος, ὁ Ἵππαρχος, ὁ Ἀχιλλεὺς Τάτιος, ὁ Διόδωρος ὁ Ἀλεξανδρεὺς καὶ ὁ Θέων ὁ Ἀλεξανδρεύς.

Τὸ ποίημα Φαινόμενα καὶ Διοσημεῖα ἀποτελεῖται ἀπὸ 1155 δακτυλικοὺς ἑξάμετρους στίχους. Ὁ Ἵππαρχος τὸ χωρίζει εἰς τρία μέρη:

Στίχοι 1 - 450: Πραγματεύονται καταστερισμούς, τὰ περὶ ἀστέρων καὶ σχετικῶν μῦθων.
Στίχοι 451 - 732: Περὶ συνανατολῶν καὶ συγκαταδύσεων τῶν ἀστερισμῶν.
Στίχοι 733 - 1154: Περὶ καιρικῶν ἐνδείξεων καὶ ἐπισημάνσεων.

Οἱ νεώτεροι φιλόλογοι διαιροῦν τὸ ποίημα εἰς δύο μέρη, τὰ κυρίως Φαινόμενα (στίχοι 1 -732) καὶ τὰ Διοσημεῖα (στίχοι 733 - 1154). Πιστεύεται ἀκόμη ὅτι τὸ δεύτερο μέρος δὲν ἀποτελεῖ ἔργον τοῦ Εὐδόξου ἀλλὰ τοῦ Θεοφράστου (Περὶ σημείων, ὑδάτων καὶ πνευμάτων καὶ χειμώνων καὶ εὐδιῶν).

Εἰς τὴν παρούσαν ἡλεκτρονικὴν ἔκδοσιν ἀκολουθεῖται ἡ Ἱππάρχεια διαίρεσις εἰς τρία μέρη.