ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:0412:3818:13
Ἀθῆναι

ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΗΝΟΣ, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

arithmitiki eisagogi.jpg

Ἐπιμέλεια κειμένου - Ἀπόδοσις: Εὐ. Σπανδάγος * Ἐκδόσεις ΑΙΘΡΑ: Μεσολογγίου 1 * 10681 ΑΘΗΝΑ * τηλ. 3301 269 - 3302622

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018 Μάρτιος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Γεμῖνος Ῥόδιος: βιογραφία & ἔργα Εκτύπωση
Βιβλιοθήκη

Ball.gif Εἰσαγωγή εἰς τὰ Φαινόμενα

Ball.gif Gemini, Elementa Astronomiae (PDF)
μὲ γερμανικὴν μετάφρασν καὶ σχόλια, τοῦ C. Manitius, Λειψία
with german translation and commentary, ed. by C. Manitius, Lipsiae

Περὶ τοῦ βίου τοῦ Γεμίνου δὲν γνωρίζουμε παρὰ ἐλάχιστα. Ἤκμασε κατὰ τὸν 8ον αἰ. μ.Ὀ. (-1ος) καὶ πιστεύεται ὅτι ὑπήρξε μαθητὴς τοῦ Ποσειδωνίου καὶ εἶς ἐκ τῶν διαδόχων τοῦ Ἰππάρχου. Γενέτειρά του ἦταν τὸ πιθανότερον ἡ Ῥόδος καὶ εἶναι βέβαιον ὅτι ἔζησε κι ἐργάσθη ἐκεῖ. Ὑπήρξε δεινὸς μαθηματικός, ἀστρολόγος καὶ ἀστρονόμος. Ἀπὸ τὸ ἐκτενὲς συγγραφικὸν του ἔργον σώζονται μόνον ἐλάχιστα ἀποσπάσματα συμπεριληφθέντα εἰς τὰ ἔργα μεταγενεστέρων μαθηματικῶν ἀστρονόμων. Ὁ Πρόκλος διασώζει ἀπόσπασμα σχετικὸν μὲ τὸν διαχωρισμόν τῶν μαθηματικῶν ἐπιστημῶν: Ἀριθμητική, Γεωμετρία, Μηχανική, Ἀστρολογία (ἀστρονομία καὶ ἀστρολογία), Ὁπτικὴ, Γεωδαισία, Κανονικὴ (θεωρητικὴ Μουσικἠ) καὶ Λογιστική. Πιστεύεται ὅτι τὸ ἀπόσπασμα προέρχεται ἀπὸ μέγα ἔργον τοῦ Γεμίνου μὲ τίτλον Περὶ τῆς τῶν Μαθηματικῶν τάξεωςἩ τῶν Μαθηματικῶν θεωρία.

Ὁ Γεμῖνος συνέθεσε πραγματείαν ποὺ πιστεύεται ὅτι συμπεριελάμβανε τὸ ἔργον τοῦ Ποσειδωνίου καὶ τὰς βασικὰς διδασκαλίας τῆς σχολῆς του, μὲ τίτλον ΜετεωρολογικὰΠερὶ Μετεώρων. Ἀπὸ αὐτὸ διεσώθησαν ὀλίγαι παράγραφοι (Ἀλέξανδρος Ἀφροδισεὺς καὶ Συμπλίκιος) ποὺ ἀναφέρονται εἰς τὴν διάκρισιν μεταξὺ Φυσικῆς καὶ Ἀστρολογίας, ἀπὸ ὅπου καὶ συμπεραίνουν οἱ σύγχρονοι μελετηταὶ ὅτι ἐπρόκειτο διὰ σημαντικὸν ἔργον μεγάλης ἐκτάσεως. Ἐπίσης τὸ ἔργον Σφαῖρα, ποὺ ἀρχικῶς εἶχε ἀποδοθεῖ εἰς Πρόκλον κατὰ τοὺς ἀναγεννησιακοὺς χρόνους, πιστεύεται τὴν σήμερον ὅτι εἶναι τοῦ Γεμίνου.

Τὸ μόνον ἔργον του ποὺ διασώζεται ἀκέραιον, ἂν καὶ μὲ φθοράς καὶ παρεμβολάς λόγῳ ἀντιγραφῶν, εἶναι ἡ Εἰσαγωγή εἰς τὰ Φαινόμενα. Περιέχει τὰς πλέον σημαντικὰς θεωρίας τῆς μαθηματικῆς ἀστρονομίας τῶν Ἑλλήνων καὶ εἶναι κατάλληλον διὰ διδασκαλίαν. Ἐπὶ αἰώνας ἀποτελοῦσε ἀστρονομικὸν ἐγχειρίδιον. Ἐκεῖ διατυπώνονται θέσεις ὅπως ἡ σφαιρικότης τῆς Γῆς, ἡ διάπυρη σφαιρικὴ σύστασις καὶ σχῆμα  τοῦ Ἡλίου, ὅτι οἱ ἀπλανεῖς ἀστέρες ἀποτελοῦνται ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας μὲ τοῦ Ἡλίου, ὅτι ἡ Σελήνη εἶναι ἑτερόφωτη καὶ φωτίζεται ἀπὸ τὸν Ἥλιον, ὅτι ἡ Γῆ ἔχει θέσιν σημείου ὡς πρὸς τὸ Σύμπαν, τὸ ἀπεριόριστον πλῆθος τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων κ.ἄ. Ἀπὸ τὸ ἔργον του συμπεραίνεται πὼς ἦταν ἤδη γνωστὰ πολλὰ πράγματα περὶ τῆς Γῆς ὅπως αἱ ἰδιαιτερότηται τῶν βορείων τόπων πλησίον τοῦ ἀρκτικοῦ, ἡ ἑξαμηνιαία νὺξ καὶ ἡμέρα τῶν ὑπέρ τοῦ ἀρκτικοῦ τόπων, τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς διακεκαυμένης ζώνης κ.ἄ.

Διαπιστώνουμε τὸ ἐκπληκτικὸν ἐπίπεδον τῶν μαθηματικῶν ἀστρονομικῶν γνώσεων παρ' Ἕλλησι περὶ τῆς Γῆς καὶ περὶ τῶν ἀστέρων καὶ τῶν πλανωμένων οὐρανίων σωμάτων, δι' ἐκείνην τὴν ἐποχήν, ποὺ ὁ δυτικὸς κόσμος ἀπέκτησε μόλις πρὸ ὀλίγων αἰώνων. Τὸ ἔργον αὐτὸ εἶναι διαχρονικῆς ἀξίας καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις περιέχει ἐξηγήσεις βασικῶν ἀστρονομικῶν ἐννοιῶν ποὺ φέρουν ἀστρολογικὰς ἰδιότητας (π.χ. ζῳδιακαὶ συζυγίαι, περὶ τριγώνων), συντελώντας εἰς τὴν καλλιτέραν κατανόησιν περὶ τῆς προελεύσεως κάποιων στοιχείων τῆς ἑλληνιστικῆς ἀστρολογίας.