ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις


Μετὰ-ἀναγεννησιακὴ ἀπεικόνισις ἀστερισμῶν
Μετὰ-ἀναγεννησιακὴ ἀπεικόνισις ἀστερισμῶν
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Εκτύπωση E-mail
Ὁ Κριὸς 15 Ἀπριλίου - 14 Μαΐου
aries.gif
aries zodiac sign johfra

Οὐρανομετρικὴ διέλευσις: 19 Ἀπριλίου - 13 Μαΐου
Στοιχεῖον (Τρίγωνον): Πῦρ
Χρῶμα:
Ἐρυθρὸ
Τρίγωνοκράτορες Πυρὸς: ἡμέρας Ἥλιος, νυκτὸς Διός, ἐπίκοινος Κρόνος
Οἶκος: Ἄρεως (ἡμερινὸς)
Ὓψωμα: Ἡλίου εἰς 19° Ταπείνωμα: Κρόνου εἰς 21°
Πρόσωπα Δεκανῶν: Ἂρης/1ος, Ἥλιος/2ος, Ἀφροδίτη/3ος
Ὅρια: 1° - 6° Δίας, 7° - 12° Ἀφροδίτη, 13° - 20° Ἑρμῆς, 21° - 25° Ἄρης, 26° - 30° Κρόνος (κατὰ Ἡφαιστ./Αἰγυπτίους)
1° - 6° Δίας, 7° - 14° Ἀφροδίτη, 15° - 21° Ἑρμῆς, 22° - 26° Ἄρης, 27° - 30° Κρόνος (κατὰ Πτολεμαῖον)
Λαμπραὶ μοῖραι: 3°, 19°, 26°, 27°, 30°
Βοτάνη: Ἐλελίφασκος (κοιν. φασκόμηλον)
Κληίδαι Λέξεις: Ἐαρινό, στερεό, βασιλικό, προστάσσον, νυκτερινὸ, χερσαῖο, λατρῶδες, ἡμίφωνο.
Ἀνατομία: Ἡ κεφαλή, τὰ μέρη τοῦ ἐγκεφάλου τὰ σχετικὰ μὲ τὴν κίνησιν

 

Ὁ Κριὸς ἐφορεύεται ἀπὸ τὴν θεὰν Ἀθηνᾶ

ARIES_sm.jpg

Τὸ ἄστρον τοῦ Κριοῦ ἔλαβε τὸ ὄνομα καὶ τὸ σχῆμα ἐκ τοῦ χρυσομάλλου κριοῦ, ὁ τὸν Φρίξον καὶ τὴν Ἓλλην διακομίσας.

Ὁ Ἀθάμας βασιλεὺς τῆς Κορώνης ἐν Βοιωτίᾳ, ἐστὶν και υἱὸς τοῦ Αἰόλου καὶ ἐγγονὸς τοῦ Ἕλληνος (υἱοῦ τοῦ Δευκαλίωνος). Ἀπὸ τὴν ἕνωσίν του μὲ τὴν Ὠκεανίδα Νεφέλην, ἐγεννήθησαν ὁ Φρίξος καὶ ἡ Ἓλλη. Ἀργότερα ὁ Ἀθάμας λαμβάνει σύζυγον τὴν Ἰνώ, κόρην τοῦ Κάδμου καὶ Σεμέλης ἀδελφὴν, ἡ ὁποία ἐγέννησε τοὺς Λέαρχον καὶ Μελικέρτην.  Ἀπὸ ζῆλον πρὸς τὰ τέκνα τῆς Νεφέλης, ἡ Ἰνὼ ἐμηχανεύθη τὰ ἀκόλουθα: πείθει τὰς γυναίκας νὰ κάψουν κρυφῶς ἀπὸ τοὺς συζύγους των, τὰ προς σπορὰν σπέρματα σίτου, ἵνα μὴν φυτρώσει ὁ σπόρος. Ὅταν λοιπὸν τοῦτο συνέβη, ὁ Ἀθάμας ἔστειλε ἄνδρες ἐς Δελφῶν μαντεῖον, πρὸς ἀποκάλυψιν τοῦ αἰτίου τῆς σιτοδείας. Οἱ ἀπεσταλμένοι ἔχοντας δεχθεῖ δῶρα ἐκ τῆς Ἰνοῦς, ἅμα τῇ ἐπιστροφῇ των, ἔδωσαν διάφορην τοῦ μαντείου ἀπάντησιν, καὶ εἴπαν ὅτι ἡ σιτοδεία θὰ παύσῃ ἐὰν ὁ Φρίξος θυσιασθῇ εἰς Διὸς βωμόν.

Phrixus-Elli.jpg

Νομίσας ὁ Ἀθάμας πῶς ἀκολουθεῖ τὴν προτροπὴν τοῦ Φοίβου, ἀναγκάζεται διατάσσειν τὰ ἀνάλογα, καὶ ὁ Φρίξος (μετὰ τῆς ἀδελφῆς του, λέγεται ὑπὸ τινῶν) φέρεται πρὸς θυσίαν εἰς Διὸς βωμόν. Ἡ Νεφέλη, ἀπὸ μακριὰ γνωρίζει τὰ συμβάντα καὶ θὰ στείλει τὸν χρυσόμαλλον κριόν, Ἑρμοῦ δῶρον, τὰ παιδία διακομίσειν. Ἐπιβιβαζόμενοι τῇ ῥάχῃ τοῦ θεΐκοῦ κριοῦ, ἐκεῖνος ὑψώνεται, καὶ πετᾷ πρὸς ἀνατολάς.

Καὶ ἐνῶ ἐν τῇ πορείᾳ τῆς διαφυγῆς των, ἡ Ἓλλη ἔπεσε ἐν τῇ θαλάσσῃ, που ἔκτοτε ὀνομάσθη Ἑλλήσποντος (τὴν Ἕλλην παίρνει κοντὰ του ὁ θεὸς Ποσειδῶν, λέγεται ὑπὸ τινῶν), ὁ Φρίξος ἔφθασεν τέλος ἐς Κολχίδαν, καὶ ἐς βασιλέαν Αἰήτην. Οὗτος ἐδέξατο τὸν νέον προθύμως, ἔδωσεν δὲ σύζυγον αὐτῷ, τὴν κόρην τοῦ βασιλέως, Χαλκιόπην. Ὁ Φρίξος ἔπειτ' ἐθυσίασε τὸν χρυσόμαλλον κριόν εἰς Διὸς βωμὸν καὶ ἐδώρισεν τὸ δέρας τῷ Αἰήτῃ. Οὗτον ἀφιέρωσεν ὁ βασιλεὺς εἰς Ἄρην, καὶ ἔθηκε ἐπὶ δρυὸς ἄλσους ἱεροῦ τοῦ θεοῦ. Τὸ δέρας φυλάσσει μέγας δράκων, ἀκοίμητος καὶ θὰ μείνει ἐς Κολχίδαν ἐωσότου οἱ Ἀργοναῦται καταφθάσουσιν προς ἀναζήτησίν του.

Khyrosmallos_m.jpgὉ χρυσόμαλλος κριός ἐγένετο ἐκ τῆς Θεοφάνης, κόρης τοῦ Θρακός βασιλέως Βισάλτου, ἣν ὁ Ποσειδάον ἐράσθη σφοδρῶς. Λέγεται δὲ ὑπὸ τινῶν, ὅτι τὴν Θεοφάνην ἐπιθυμήσανε πολλοί μνηστήραι καὶ ὅτι ὁ θεὸς ὁδήγησεν ἐκείνην εἰς νῆσον Crumissa (ὄνομα ἄγνωστον, καὶ πιθανῶς παραφθορά). Ἀλλ' οἱ μνηστήραι τὴν τοποθεσίαν μανθάνοντες, ἔφθασαν ἐκεῖ τὴν κόρην ἀναζητώντες . Πρὸς φύλαξιν τῆς νήσου, ὁ Ποσειδῶν μεταμορφώνει τοὺς κατοίκους εἰς ἄρνας, τὴν Θεοφάνην εἰς ἀμνίδα, ἐαυτὸν δὲ εἰς δεινὸν κριόν ἀλλάξας . Οἱ μνηστήραι ὠς εἴδαν τὰς ἀγέλας, ἀπέκτειναν ἄρνας τινὰς καὶ ὁ θεὸς μετεμόρφωσεν τούτους εἰς λύκους. Ἀπὸ τὴν ἕνωσιν τοῦ Ποσειδῶνος καὶ τῆς Θεοφάνης ἐγένετο ὁ ὑιὸς των, Κριός Χρυσόμαλλος. Ἄφθιτος ὢν, ἔδωσε τὴν χρυσὴν δορὰν τῷ Αἰήτῃ - αὐτὸς δὲ εἰς τὰ ἄστρα ἐπέστρεψε, ἀπὸ ὅπου καὶ φαίνεται ἀμυδρότερος.  

argonautsRF_sm.jpg

 

 

 

argonautsdragon_sm.jpg

krios-11_sm.jpg

Ὁ ἀστερισμός τοῦ Κριοῦ εἶναι ὁρατὸς ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ θέρους, τὸ φθινόπωρον καὶ τὸν χειμῶνα. Ὁ Ἥλιος ἀνατέλλει ἐν τῷ Κριοῦ δωδεκατημορίῳ ἀπὸ τὴν 15ην Ἀπριλίου ἕως τὴν 14ην Μαΐου, μὲ οὐρανομετρικὴν διέλευσιν ἀπὸ τοὺς Κριοῦ ἀστέρας περίπου ἀπὸ τὴν 19ην Ἀπριλίου ἕως τὴν 13ην Μαΐου. Ἰουνίου ἀρχαῖς γίνεται ὁρατὸς εἰς ἀνατολήν, πρὸ τῆς αὐγῆς. Αὐγούστου ἀρχαῖς, ἀνατέλλει περὶ τοῦ μεσονυκτίου καὶ Νοεμβρίου ἀρχαῖς δύει πρὸ τῆς αὐγῆς. Φεβρουαρίου ἀρχαῖς δύει περὶ τοῦ μεσονυχτίου καὶ Μαρτίου μέσαις δύει μετὰ τὸν Ἥλιον. Ἔκτοτε καὶ διὰ τρεῖς μῆνας ἀνατέλλει τὴν ἡμέραν καὶ εἶναι ἀόρατος δι' ἠμᾶς.

Κατὰ τὴν προηγουμένην ζῳδιακὴν ἐποχὴν, ὁ Κριός εἶχε μεγαλυτέραν σημασίαν τοῖς ἀστρικοῖς ὑπολογισμοῖς, ἐπειδὴ σημειοδοτοῦσε τὴν ἐαρινὴν τροπήν. Ὁ Ἥλιος τὴν ἡμέραν τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας καὶ ἐπὶ τῆς τροχιᾶς αὐτοῦ (Ἐκλειπτική) τέμνει τὸν οὐράνιον ἰσημερινὸν (νοητὴ προέκτασις τοῦ γηίνου ἰσημερινοῦ ἐπὶ τῆς οὐρανίας σφαίρας) καὶ ἀπὸ ἐκείνην τὴν θέσιν ἀρχίζει ἡ μέτρησις τῆς ὀρθῆς ἀναφορᾶς (right ascension, κάτι ἀντίστοιχον τοῦ μεσημβρινοῦ τοῦ Greenwich, ἀπὸ ὅπου μετρᾶται τὸ γεωγραφικόν μῆκος). Εἰς τὴν παρελθοῦσα ζῳδιακὴ ἐποχή, τὸ σημεῖον τῆς ἐαρινῆς τροπῆς (vernal point) εὑρίσκετο ἐν Κριοῦ δωδεκατημορίῳ. Τότε ἔγινε ἡ πρώτη συστηματοποίησις τῆς Ἀστρολογικῆς ἐπιστήμης, καὶ ὁ Κριὸς ἐθεωρήθη ἡ συμβολικὴ ἀρχὴ τοῦ Ζῳδιακοῦ. Σήμερον οἱ Ἰχθύες σημειοδοτοῦν τὴν ἑαρινὴν ἰσημερίαν.

krios-12_sm.jpgὉ ἀστερισμός εἶναι ἀμυδρώτερος τῶν ἄλλων τοῦ ζῳδιακοῦ, μὲ ὁλίγους ἀστέρας ἀρκούντως λαμπρούς, ὡστόσον ἐντοπίζεται εὔκολα. Λαμπρότεροι ἀστέρες ὁ ἀ' Κριοῦ (Hamal), ὁ β' Κριοῦ (Sheraton) καὶ ὁ γ' Κριοῦ (Mesarthim). Διπλοὶ ἀστέρες οἱ γ' Κριοῦ, ἐ' Κριοῦ, λ' Κριοῦ, π' Κριοῦ καὶ 41 Κριοῦ.

Παρατηρήσιμος ὄμβρος μετεωριτῶν, αἱ μετοπωριναὶ Κριοντίδαι, διαρκοῦσαι ἀπὸ τὴν 7ην Σεπτεμβρίου ἕως τὴν 27ην Ὀκτωβρίου μὲ μέγιστον περίπου τὴν 8ην Ὀκτωβρίου. Ἐπίσης αἱ Δέλτα Κριοντίδαι, διαρκοῦσαι ἀπὸ τὴν 8ην ἕως τὴν 13ην Δεκεμβρίου μὲ μέγιστον περίπου τὴν 8ην Δεκεμβρίου. Παρατηρήσιμαι μόνον βοηθείᾳ ῥαδιοτηλεσκοπίου αἱ ἡμερήσιαι Κριοντίδαι, ὄμβρος που συμβαίνει κατὰ τὴν ἡμέραν. Αὐτὸς εἶναι ὁ μέγιστος ὄμβρος μετεωριτῶν τοῦ ἔτους διαρκὼν ἀπὸ τὴν 22ην Μαΐου ἕως τὴν 2ην Ἰουλίου, μὲ μέγιστον περίπου τὴν 8ην Ἰουνίου.

 

Σχετικαὶ Σελίδαι ἐν Διαδικτύῳ:

  • The Constellation of Aries - Οὐρανομετρικὰ στοιχεῖα διὰ τὸ ἄστρον τοῦ Κριοῦ
  • Autumn Arietids - Ὁ ὄμβρος μετεωριτῶν τῶν μετοπωρινῶν Κριοντιδῶν
  • Delta Arietids - Ὁ ὄμβρος μετεωριτῶν τῶν Δέλτα Κριοντιδῶν
  • The Arietids - Ὁ ἡμερήσιος ὄμβρος μετεωριτῶν τῶν Κριοντιδῶν

Ὁ ζῳδιακὸς ἀστερισμὸς τοῦ Κριοῦ εἶναι τὸ δεύτερον κατὰ σειρὰ ζώδιον μετὰ τὴν ἐαρινήν ἰσημερίαν καὶ σημειοδοτεῖ τὸν μεσαῖον μήνα τῆς ἀνοίξεως, ὅπου ὁ καιρὸς εἶναι σταθερὰ ἐαρινὸς.

Ὁ ζῳδιακὸς ἀστερισμὸς τοῦ Κριοῦ ἐθεωρήθη ἡ συμβατικὴ ἀρχὴ τοῦ Ζῳδιακοῦ κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴν περίοδον - συμβατικὴ, ἐπειδὴ ὁ Ζῳδιακὸς ὡς κύκλος δεν ἔχει ἀρχὴ ἢ τέλος. Συμφώνως πρὸς τὸν Πτολεμαῖον, ὁ Κριὸς προτιμήθη ὡς ὁ τότε σημειοδότης τῆς ἐαρινῆς τροπῆς, ἀπὸ ἄλλα ζῴδια ὅπως ο Λέων καὶ ὁ Καρκίνος, ποὺ θὰ ἦταν λογικότερο νὰ ἐκληφθοῦν ὡς ἀρχή· ὁ Λέων ὡς ὁ Οἶκος τοῦ Ἡλίου καὶ ὁ Καρκίνος ὡς ὁ ὡροσκόπος στὸ καλούμενον Ὡροσκόπιον Κόσμου (Thema Mundi).
 
Ἡ ἐαρινὴ τροπὴ σημειοδοτεῖ τὸ τέλος τοῦ χειμῶνος καὶ τὴν ἔναρξιν τῆς ἀνοίξεως, ὅπου ἀρχίζει καὶ πάλι ἡ βλάστησις τῶν φυτῶν καὶ ὁ κύκλος τῆς ἐτησίας ζωῆς. Εἶναι ἡ ὁρατὴ καὶ ἐκδεδηλωμένη ἀπαρχὴ τοῦ νέου φυσικοῦ κύκλου τοῦ ἐνιαυτοῦ (ἐνῶ ἡ ἀόρατη ἀρχὴ λαμβάνει χῶρα κατὰ τὸν χειμώνα, ὅπου τὰ μυστήρια τοῦ Διονύσου δίδουν νέα ζωή καὶ σπέρμα τῇ γῇ). Οἱ συμβολισμοὶ αὐτοὶ τῆς "ἀρχῆς τῆς ζωῆς" καθὼς καὶ τὰ ἀντίστοιχα ἐποχιακὰ/καιρικὰ παρατηρηθέντα φαινόμενα συμπεριελήφθησαν ἐν τῷ συνόλῳ τῶν ἰδιοτήτων τοῦ δωδεκατημορίου τοῦ Κριοῦ, διότι συνέπιπταν χρονικῶς μὲ τὴν διέλευσιν τοῦ Ἡλίου ἀπὸ τὸ δωδεκατημόριον αὐτό. Ἔτσι ὁ Κριὸς ἐχαρακτηρίσθη λ.χ. ζῴδιον τροπικόν, ἐπειδὴ ἡ ἀλλαγὴ τῆς πορείας τοῦ Ἡλίου ἀπὸ μία πρὸς ἄλλην κατάστασιν, ὀνομάζεται παρ' ἀρχαίοις τροπή καὶ κατὰ τὴν ἐαρινὴν τροπὴν ὁ Ἥλιος ἀρχίζει καὶ τρέπεται ὡς πρὸς τὸ ἰσημέριον σημεῖον ἀνατολῆς του, ἀνατέλλοντας ὅλο καὶ βορειοτέρως ἕως ὅτου φθάσει τὸ μέγιστον βορειότερον σημεῖον ἀνατολῆς του κατὰ τὴν θερινὴν τροπὴν (θερινὸ ἠλιοστάσιο).
 
Συνεπῶς κάποιες ἀπὸ τὶς ἰδιότητες τῶν δωδεκατημορίων κάθε ζῳδίου, ποὺ παραθέτουν οἱ ἑλληνιστικοὶ ἀστρολόγοι, ἰσχύουν καὶ σήμερα ἐνῶ ἄλλες ὄχι - ὅσες δὲν ἀποτελοῦν μέρος τῶν καθαυτῶν ἀστρικῶν ἰδιοτήτων του ζῳδίου, ἄλλὰ τοῦ γηίνου ἐποχιακοῦ κύκλου. Αἱ ἀστρικαὶ ζῳδιακαὶ ἰδιότηται καὶ αἱ γήιναι ἐποχιακαὶ συγκεράζονται καθ' ἑκάστην ζῳδιακὴν ἐποχήν. Ὁ συνδυασμός των μᾶς δίδει τὸ σύνολον τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ δωδεκατημορίου/μηνός ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει. Παραθέτουμε τάς ἀστρολογικὰς ἰδιότητας τοῦ δωδεκατημορίου τοῦ Κριοῦ, ἀπὸ διάφορους ἀστρολόγους ὅπως Πτολεμαῖον, Ἡφαιστίωνα, Ῥητόριον κ.ἄ., ἐνῶ μεταφέραμε τὶς κλιματικὲς/ἐποχιακὲς στὸ ζῳδιακὸ δωδεκατημόριο ποὺ σήμερα σημειοδοτεῖ τὸν ἀντίστοιχο μῆνα (επὶ τοῦ προκειμένου, οἱ Ἰχθύες). Ὁ Κριὸς σημειοδοτεῖ τὸν 2ον ἐαρινὸ μῆνα.
 

Ἀστέρων Κριοῦ δυνάμεις

Τοῦ Κριοῦ οἱ ἐν τῇ κεφαλῇ τὸ ποιητικὸν ἔχουσι κεκραμένον τῇ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῇ τοῦ Κρόνου δυνάμει, οἱ δὲ ἐν τῷ στόματι τῇ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῇ τοῦ Κρόνου, οἱ δὲ ἐν τῷ ὀπισθίῳ ποδὶ τῇ τοῦ Ἄρεως, οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τῇ τῆς Ἀφροδίτης. (Οἱ ἀστέρες τῆς κεφαλῆς τοῦ Κριοῦ ἔχουν δημιουργικὴν δύναμιν (ποιητικήν), ἐκ μίξεως τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄρεως καὶ τοῦ Κρόνου. Ἐκεῖνοι τοῦ στόματός του, ἔχουν τὴν δύναμιν τοῦ Ἑρμοῦ καὶ εἰς μικρότερον βαθμὸν αὐτὴν τοῦ Κρόνου. Ἐκεῖνοι τῶν ὀπισθίων ποδῶν, ἔχουν τὴν δύναμιν τοῦ Ἄρεως καὶ ἐκεῖνοι τῆς οὐρᾶς τὴν δύναμιν τῆς Ἀφροδίτης).
[Ἡφαιστίων, Ἀποτελεσματικὰ βιβλ. Α', κεφ. γ]

ἀνατέλλει δὲ ἀπὸ μοίρας α' ἕως τρίτης ὅριον τοῦ ζῳδίου, ἀπὸ γ' ἕως ζ' κεφαλή, ἀπὸ δὲ η' ἕως ι' τράχηλος, ἀπὸ δὲ ια' ἕως ἰγ' στῆθος, ἀπὸ δὲ ιδ' ἕως ιη' ὀσφύς, ἀπὸ δὲ ιθ' ἕως κα' ἰσχία, ἀπὸ δὲ κβ' ἕως κδ' ὀπίσθια, ἀπὸ κε' ἕως κζ' οὐρά, ἀπὸ κη' ἕως λ' πόδες.
[Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Β', Περὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου, Κριός]

Χῶραι εὑρισκόμεναι ὑπὸ τοῦ Κριοῦ

Τούτῳ δὲ ὑπόκεινται ἀρχαίη Βαβυλών, Τυρίου Βήλοιο πόλισμα, ὕστατα δ' Ἀρραβίη, γείτων χθονὸς Αἰγύπτοιο.

κατὰ δὲ Πτολεμαῖον Βρετανία, Γαλατία, Γερμανία, Παλαιστίνη, Ἰδουμαία, Ἰουδαία. ὡς δὲ Ἵππαρχος καὶ οἱ παλαιοὶ τῶν Αἰγυπτίων κατὰ μέρος διώρισαν οὕτως· κατὰ μὲν τὸν ἀριστερὸν ὦμον Βαβυλωνία, κατὰ δὲ τὸν δεξιὸν Θρᾴκη, κατὰ δὲ τὸ στῆθος Ἀρμενία, κατὰ δὲ πλευρὰς Ἀραβία ἡ πρὸς Αἴγυπτον, κατὰ τὴν ῥάχιν καὶ κοιλίαν Περσὶς καὶ Καππαδοκία, Μεσοποταμία, Συρία, Ἐρυθρὰ θάλασσα. ἐξεθέμεθα δὲ τὰ κατὰ μέρος διὰ τὸ χρησιμεύειν τὸ τοιοῦτον πολλάκις πρὸς τὰς κατ' ἐκείνους τοὺς τόπους προγνώσεις.
[Ἡφαιστίων, Ἀποτελεσματικὰ βιβλ. Α', κεφ. α', Κριός] 

εἰσὶ δὲ ὑποτεταγμένα κλίματα τῷ ζῳδίῳ· Περσίς· κατὰ <δέ> Πτολεμαῖον Βρεττανία, Γαλατία, Γερμανία, Παλαιστίνη, Ἰδουμαία, Ἰουδαία.
[Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Β', Περὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου, Κριός]

Δεκανοὶ - Παρανατέλλοντες

Ἔτι δὲ καὶ ἑκάστου ζῳδίου τρεῖς ἀφώρισαν δεκανοὺς κατὰ δεκαμοιριαῖον διάστημα· καὶ ἔστιν ὁ μὲν πρῶτος Χονταρέ, ὁ δὲ δεύτερος Χονταχρέ, ὁ τρίτος Σικέτ.
[Ἡφαιστίων, Ἀποτελεσματικὰ βιβλ. Α', κεφ. α', Κριός] 

ἔχει δὲ δεκανοὺς γ'· καὶ τῷ μὲν πρώτῳ δεκανῷ παρανατέλλουσιν ἡ Ἀθηνᾶ καὶ ἡ οὐρὰ τοῦ Κήτους καὶ τὸ γ' τοῦ Δελτωτοῦ καὶ ὁ Κυνοκέφαλος ὁ τὰ λύχνα φέρων καὶ ἡ κεφαλὴ τοῦ Αἰλούρου τῆς δωδεκαώρου. τῷ δὲ δευτέρῳ δεκανῷ παρανατέλλουσιν ἡ Ἀνδρομεδα καὶ τὰ μέσα τοῦ Κήτους καὶ ἡ Γοργὼ καὶ τοῦ Περσέως ἡ ἅρπη καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ Δελ­τωτοῦ καὶ τὸ μέσον τοῦ Αἰλούρου τῆς δωδεκαώρου. τῷ δὲ γ' δεκανῷ παρανατέλλουσιν ἡ Κασσιέπεια ἐπὶ θρόνου καθεζομένη καὶ Περσεὺς κατακέφαλα καὶ ἡ κεφαλὴ τοῦ Κήτους καὶ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Δελτωτοῦ καὶ ἡ οὐρὰ τοῦ Αἰλούρου τῆς δωδεκαώρου.

καὶ ὁ μὲν α' δεκανὸς φέρει πρόσωπον Ἄρεως, ὁ δὲ β' Ἡλίου, ὁ δὲ γ' Ἀφροδίτης, ἐπανατέλλει δὲ τούτῳ λαμπρὸς ἀστὴρ ὁ ἐπὶ τοῦ ἐσχάτου Ποταμοῦ μοίρας γ' λεπτῶν ν', νότιος, μεγέθους α', κράσεως Διὸς καὶ Ἀφροδίτης.
[Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Β', Περὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου, Κριός]

Διάταξις κατὰ ἡμικύκλιον - λοιπαὶ ποιότηται

Ἐαρινὸ, στερεὸν (τοῦ σταθεροῦ τετραγώνου ζῳδίων - αὐτὸ διότι σημειοδοτεῖ τὸν μεσαῖο μῆνα τῆς ἀνοίξεως), προστάσσον (θερινὸν ἡμικύκλιον τῶν ἰσημεριῶν), νυκτερινὸν (εἰς τὸ δεξιὸν ἡμικύκλιον μεταξὺ χειμερινῆς καὶ θερινῆς τροπῆς), ἠγεμονικὸν (ζῳδιακὰ τρίγωνα πυρὸς & ἀέρος), χερσαῖον, πολύσπερμον, ἀσελγές, λατρῶδες, μελεοκοπούμενον, ἀσθενόφθαλμον, τετράποδον, ἡμίφωνον.
[Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Α', Περὶ τῆς ἐκ τῶν οἰκείων ἐνεργειῶν καὶ μορφώσεων ἐφηρμοσμένης τοῖς τοῦ ζῳδιακοῦ τμήμασι διάφορου προσηγορίας]

*[δεῖτε διάγραμμα, ἐκ τοῦ ἄρθρου Ὁ Ἐνιαύσιος Κύκλος]

Καιρικαὶ ἐπισημασίαι γιὰ τὸν 2ο ἐαρινὸ μῆνα

τὸ δὲ ...δωδεκατημόριον καθόλου μέν ἐστιν ἐπισημαντικὸν ἀμφοτέρων τῶν κράσεων καὶ ὑπόθερμον, κατὰ μέρος δὲ τὰ μὲν προηγούμενα αὐτοῦ ...σεισμώδη καὶ πνευματώδη καὶ ὁμιχλώδη, τὰ δὲ μέσα ὑγραντικὰ καὶ ψυχρά, τὰ δὲ ἑπόμενα ...πυρώδη καὶ κεραυνῶν καὶ ἀστραπῶν ποιητικά, τὰ δὲ βόρεια εὔκρατα, τὰ δὲ νότια κινητικὰ καὶ ἄτακτα.
[Πτολεμαῖος, Τετράβιβλος, βιβλ. Β', Περὶ τῆς μερικῆς πρὸς τὰ καταστήματα φύσεως τῶν ζῳδίων]

Μελοθεσία (ἱατρομαθηματικὰ)

κυριεύει δὲ τοῦ σώματος κεφαλῆς καὶ προσώπου καὶ πάντων τῶν κατὰ τῆς κεφαλῆς γινομένων αἰτίων καὶ συμπτωμάτων, τουτέστιν αἰσθητηρίων, κεφαλαλγιῶν, ἐπισκιασμῶν, ἀποπληξίας, δυσηκοΐας, ἀμαυρώσεως, λέπρας, λειχήνων, μαδαρώσεως, φαλακρώσεως, ἀναισθησίας, τραυμάτων, καὶ ὅσα περὶ τὰς ἀκοὰς καὶ τοὺς ὀδόντας εἰώθασι γίνεσθαι. κυριεύει δὲ καὶ στοιχείων τοῦ α' καὶ τοῦ ν'.
[Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Β', Περὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου, Κριός]

Γεννήσεις ἔχουσαι τὸν Ὡροσκόπον ἐν Κριῷ

Κατὰ Ἠφαιστίωνα, ἐφόσον δεν στέκεται ἀντιθέτη κάποια ἄλλη ἀστρικὴ αἰτία, ὁ Ὡροσκόπος ἐν Κριῷ σημειοδοτεῖ τὰ ἑξῆς:

ἐπετήρησαν δὲ κατὰ τὸ ὁλοσχερὲς οὐκ ἀντιπραττούσης ἑτέρας αἰτίας τοὺς μὲν ἔχοντας ὡροσκοποῦντα τὸν πρῶτον δεκανὸν δυσγαμεῖν ἐν τῇ πρώτῃ ἡλικίᾳ, ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ εὐγαμεῖν καὶ τέλους καλοῦ τεύξεσθαι. τὰ δὲ σημεῖα· λεπτὰ τὰ στήθη μὴ σεσαρκωμένα, αἱ κνῆμαι γυμναὶ καὶ ἄσαρκοι· ἕξει σημεῖον περὶ τὸ ἀριστερὸν ἢ ὑπὸ τὴν ἀριστερὰν μασχάλην. κλιμακτῆρες δὲ ἀνεγράφησαν αὐτοῦ ἔτος δ, θ, ιβ, κα, λγ, μθ, νβ, χδ, οδ. (Ὅσοι ἔχουν Ὡροσκόπον εἰς 1ον δεκανὸν ἀτυχοῦν εἰς τὸ γάμον που ἔκαναν -ἐν νεαρῄ ἡλικίᾳ- κατόπιν ὅμως -ἐν μεγαλυτέρᾳ ἡλικίᾳ- κάνουν εὐτυχισμένον γάμον καὶ θὰ ἔχουν τέλος καλόν. Τὰ χαρακτηριστικὰ των: τὰ στήθη λεπτὰ χωρὶς πολὺ σάρκα, αἱ κνῆμαι λεπταὶ καὶ ἄσαρκαι, καὶ συνήθως θὰ φέρουν σημάδι εἰς τὴν ἀριστερὴν πλευρὰν τοῦ σώματός των ἢ ὑπὸ τῆς ἀριστερῆς μασχάλης. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου ἔχουν καταγραφεῖ τὰ ἔτη 4ο, 9ο, 12ο, 21ο, 33ο, 49ο, 52ο, 64ο καὶ 74ο).

τοὺς δὲ τὸν δεύτερον ἔχοντας ὡροσκοποῦντα πλουσίως μὲν τραφήσε σθαι μετὰ τοῦ κακοπαθεῖν πως ἐν τῇ πρώτῃ ἡλικίᾳ, φρονίμους δὲ εἶναι καὶ πεπαιδευμένους καὶ προστήσεσθαι πολλῶν καὶ καλοῦ τέλους τυχεῖν. τὰ δὲ σημεῖα· οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ μεγάλοι κεχυμένοι, ὀλίγον ὀξύθυμος ἔσται, ἴση ἡ ἡλικία καὶ τὸ μῆκος σύμμετρον. οἱ δὲ κλιμακτῆρες ἀνεγράφησαν αὐτοῦ ἔτος β, ζ, ιζ, ιθ, κδ, λβ, λθ, μα, νβ, χδ, οα, πῃ. (Ὅσοι ἔχουν Ὡροσκόπον εἰς 2ον δεκανὸν θὰ ἀνατραφοῦν πλουσίως, κατόπιν θὰ κακοπαθήσουν κατὰ τὴν νεανικὴν των περίοδον, ἀργότερα θὰ γίνουν φρόνιμοι καὶ θὰ ἔχουν καλὴν ἐκπαίδευσιν, θὰ ἀνέλθουν εἰς ὑψηλὰ ἀξιώματα καὶ θὰ ἔχουν τέλος καλόν. Τὰ χαρακτηριστικὰ των: οἱ ὀφθαλμοὶ μεγάλοι καὶ 'χυτοί', ὀλίγον ὀξύθυμοι καὶ τὸ σῶμα των θὰ ἀναπτύσσεται συμμετρικῶς πρὸς τὴν ἡλικίαν των. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου ἔχουν καταγραφεῖ τὰ ἔτη 2ο, 7ο, 17ο, 19ο, 24ο, 32ο, 39ο, 41ο, 52ο, 64ο, 71ο καὶ 86ο).

τοὺς δὲ τὸν τρίτον ἔχοντας ὡροσκοποῦντα κακοπαθεῖν καὶ ξενιτεύειν πολλὰ καὶ χωρίζειν τοὺς γονεῖς θανάτῳ καὶ ἄχρηστα ἔχειν τὰ αὐτῶν καὶ λυπεῖσθαι εἰς γάμον, ὕστερον δὲ λαβεῖν προεφθαρμένην γυναῖκα καὶ τεκνώσειν καὶ τὸ τέλος τοῦ βίου εὐθύμως ἕξειν. τὰ δὲ σημεῖα· γεννᾶται μὲν ξανθὸς καὶ ὠχρός, γενήσεται εὐπρεπὴς τὸ μέγεθος· μῶμος ἔσται ἐν τῷ μήκει αὐτοῦ ἐκ θεῶν ἐνεργείας. οἱ δὲ κλιμακτῆρες ἔτος ζ, ια, ιθ, κη, λγ, λε, μ, νβ, χζ, οδ, πη, ῳζ. (Ὅσοι ἔχουν Ὡροσκόπον εἰς 3ον δεκανὸν θὰ κακοπάθουν, θὰ ἀποδημήσουν διὰ πολλὰ ἔτη (ξενητεία), θὰ χάσουν τοὺς γονεῖς των (ἀπὸ θάνατον), οἱ ἴδιοι θὰ εἶναι ἄχρηστοι καὶ ὁ γάμος των θὰ τοὺς φέρει λύπη. Ἀργότερα ὅμως θὰ πάρουν γυναῖκα, ὄχι παρθένα, θὰ κάνουν μαζὶ τῆς παιδιὰ καὶ θὰ περάσουν εὔθυμα τὸ τέλος τῆς ζωῆς των. Τὰ χαρακτηριστικὰ των: γεννῶνται ξανθοὶ καὶ ὠχροί, γίνονται εὐμεγέθεις (μεγαλόσωμοι) καὶ θὰ δεχθοῦν ἐπίκρισιν (μομφή, ψόγος) τῇ διαρκείᾳ τῆς ζωῆς των ἀπὸ ἐνέργειαν Θεῶν. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου ἔχουν καταγραφεῖ τὰ ἔτη 7ο, 11ο, 19ο, 28ο, 33ο, 45ο, 40ο, 52ο, 67ο, 74ο, 88ο καὶ 97ο).

τὸ δὲ μεταξὺ Κριοῦ καὶ Ταύρου, ὅπερ μεσεμβόλημα καλεῖται, εἴ τις ἔχει ὡροσκόπον, οὗτος ἄλαλος καὶ κωφὸς καὶ ἄσημος· τελευτήσει ἐπὶ τῶν αὐτῶν κλιμακτήρων τῶν τοῦ τρίτου δεκανοῦ τοῦ Κριοῦ. (Τὸ διάστημα μεταξὺ Κριοῦ καὶ Ταύρου λέγεται μεσεμβόλημα κι ἐὰν κάποιος ἔχει τὸν Ὡροσκόπον ἐκεῖ θὰ εἶναι ἄλαλος καὶ κουφὸς καὶ ἄσημος ἐνῶ θὰ πεθάνει εἰς ἕνα ἀπὸ τὰ κρίσιμα ἔτη τοῦ τρίτου δεκανοῦ τοῦ Κριοῦ).
[Ἡφαιστίων, Ἀποτελεσματικὰ βιβλ. Α', κεφ. α', Κριός]

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Ἀποτελεῖ δὲ ὡροσκοπῶν ἢ τὴν Σελήνην ἔχων ἐπίχροας, ἐπίρρινας, μελανοφθάλμους, ἀναφαλαντίας, σεμνούς, ἐνίσχνους, εὐφυεῖς, λεπτοσκελεῖς, εὐφώνους, μεγαλοψύχους. καὶ τοὺς μὲν ἐν τῷ α' δεκανῷ πρακτικούς, ἀρχοντικούς· καταλιπεῖν δὲ ἢ φεύξεσθαι τὴν πατρίδα καὶ πολλὴν διελθόντα γῆν καὶ θάλασσαν καὶ ἐπὶ ξένης θαυμασθέντα χρόνῳ ἀντιστρέψειν, καὶ πολλοὺς κακώσαντα· πατέρα δὲ οὐκ εὐθάνατον ἕξει ἢ καὶ τὰ πατρικὰ αὐτοῦ διαπεσεῖται και ἀδελφοὺς ἀποβαλεῖν και ὀλισθήσεσθαι τὰ κρύφια τοῦ σώματος, τοὺς δὲ ἐν τῷ β' δεκανῷ εὐπόρους μὲν ἔσεσθαι, συνεχῶς δὲ ἐν λύπαις καὶ ἀποβολαῖς καὶ παλιγκτήσεσιν. τοὺς δὲ ἐν τῷ γ' πολυμόχθους, μεταλαμβάνοντας κινδύνων ἢ δεσμῶν. μίσεσι δ' αὐτοὺς ἐᾶσαι τὴν ἰδίαν ἐν νεότητι καὶ ὀψὲ ἐπανελθεῖν καὶ χωρισθήσεσθαι παλιν· κατὰ δὲ τὸ πλεῖστον ἀτεκνοῦσι.
[Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Β', Περὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου, Κριός]

Ὡροσκόπος Κριοῦ δεκανῷ τρίτῳ καὶ Ζυγοῦ δεκανῷ πρώτῳ καὶ τρίτῳ καὶ Αἰγοκέρωτος δεκανῷ πρώτῳ ἀσελγεῖς καὶ ἠδυπαθοῦντας ποιεῖ. Ὁ Κλῆρος τῆς Τύχης καὶ τοῦ Δαίμονος καὶ οἱ κύριοι αὐτῶν ἐν ἀσελγεῖ ζῳδίῳ ἐμπεπτωκότες μαλακοὺς καὶ ἀσελγεῖς ποιοῦσιν.
[Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Ε', οε'. Περὶ ὡροσκόπου]

 Ὁ ὡροσκόπος Κριοῦ μοίραις ιγ’ ιδ' κβ' κδ' κζ’ κη' λ' ἐμπαθεῖς καὶ ἀσελγεῖς ποιεῖ... ἐπὶ τούτων τῶν μοιρῶν δέον παρατηρεῖν τὸν ὡροσκόπον καὶ τὸν δύνοντα καὶ τὴν Ἀφροδίτην καὶ τὴν Σελήνην καὶ τὸν κλῆρον τῆς τύχης καὶ τὸν κλῆρον τοῦ γάμου καὶ τοῦ ἔρωτος. καὶ τόποι μαλακοποιοί εἰσιν αἱ τελευταῖαι μοῖραι Κριοῦ, Λέοντος, Τοξότου. οἱ οὖν ὡροσκοπηθεντες ταύταις ταῖς μοίραις μαλακόσωμοι γίνονται ἡ κιναιδίζοντες τοῖς ἤθεσιν.
[Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Ε', ξζ'. Περὶ τόπων καὶ μοιρῶν ἀσελγοποιῶν καὶ ἐμπαθῶν]

ΠΑΡΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΕΣ

Ὁ ἔσχατος τοῦ Ποταμοῦ, Κριοῦ μοίρας γ' ν', νότιος, μεγέθους α’, κράσεως Ἀφροδίτης καὶ Διός... Καὶ οὔτοι πάλιν ἰσομοίρως ὡροσκοποῦντες ἢ μεσουρανοῦντες ποιοῦσι καθαρίους, ἀπολαυστικούς, φιλοκάλους, φιλομούσους, φιλοθέους, φιλοδώρους φρονίμους, φιληκόους, καλοσυμβούλους, ἐν τῷ σεμνῷ μεγαλοψύχους, εὐγνώμονας, εὐσχήμονας πρὸς τὰ ἀφροδίσια ἢ καὶ ἀπὸ γυναικείων προσώπων ὠφελουμένους μεγάλους τε καὶ ἀγαθούς, ξανθοτρίχας δὲ μᾶλλον καὶ εὐειδεῖς, ἁπαλοσώμους, μάλιστα δὲ ἐὰν τὴν Σελήνην ἐπιθεωρήσωσιν.
[Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Ε', νη'. Περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων δυνάμεως]