ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις


Ποσειδῶνος Ἵπποι, Crane
Ποσειδῶνος Ἵπποι, Crane
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Διαφήμιση
Ἀστρολογικὸν: Ὅροι Χρήσεως Εκτύπωση E-mail

 

Τὸ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (ἐν συντομίᾳ "Ἀστρολογικὸν"), ἀναρτήθη ἐπὶ διαδικτύου τὴν κα' Μεταγειτνιῶνος τοῦ α' ἔτους τῆς χϙε' Ὀλυμπιάδος (13 Αὐγούστου, 2777 μ.Ὀ. / 2001 CE). Ἐν αὐτῷ περιλαμβάνονται συμπεράσματα πρωτολείων ἐρευνῶν καὶ πρωτόλεια ἀστρολογία (μαθηματικαὶ καὶ ἑρμηνευτικαὶ διορθώσεις λόγῳ μεταπτώσεως), ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς θεωρίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστρολογίας.

rodax_new.jpg

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστρολογία βασίζεται θεωρητικῶς ἐπὶ τοῦ πλατωνικοῦ κοσμολογικοῦ ὑποδείγματος, τοῦ περιγραφομένου ἐν Τιμαίῳ.

Καὶ περιλαμβάνει πρακτικῶς τὰς μεθόδους τῆς ἀριστοτελείου σχολῆς τῆς φυσικῆς φιλοσοφίας (Ἀριστοτέλης, Θεόφραστος, Εὔδοξος, Ἄρατος) καὶ τῶν ἀστρολογικῶν γεωγραφικῶν κλιματικῶν ἐφαρμογῶν τῆς σχολῆς τῆς Ῥόδου (Ποσειδώνειος, Κλεομήδης, Ἵππαρχος, Γεμῖνος) καὶ τῆς συνεχείας αὐτῶν Πτολεμαίου διδασκαλίας.

Ἡ ἀνασύστασις τῆς θεωρίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστρολογίας ἀποτελεῖ πνευματικὴν δημιουργίαν τῆς Περσείας Ἑκάτης, καὶ προστατεύεται ἀπὸ τοὺς νόμους περὶ πνευματικῆς ἰδιοκτησίας (Ν. 2121/1993 καὶ ἀντίστοιχοι εὐρωπαϊκοὶ νόμοι). Δύνασθε νὰ χρησιμοποιῆτε τὰ συμπεράσματα καὶ ὑλικὸν τῶν ἐρευνῶν καὶ τῆς θεωρητικῆς ἀνασυστάσεως ἀρκεῖ νὰ διατηρῆτε τὸ ἀναγνωριστέον τῶν πηγῶν σας καὶ νὰ ἀναφέρετε τὸ Ἀστρολογικὸν ἢ τὴν συγγραφέα μέσῳ συνδέσμου ἢ ὀνομαστικῆς ἀναφορᾶς.

Αὐτὰ ὅσον ἀφορᾷ τὰ τμήματα Ἄστερες, Ζῳδιακὸς, Ἄρθρα καὶ Ἡμερολόγιον & Ἑορταί.

Τὸ τμῆμα Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἔργα ἀρχαίων συγγραφέων, τὰ ὁποῖα εἶναι σήμερα κοινῆς χρήσεως (public domain). Οἱ πρόλογοι (βιογραφίαι καὶ εἰσαγωγαὶ) πάντων τῶν ἔργων τῆς Βιβλιοθήκης εἶναι ἐλεύθεροι πρὸς  κοινὴν χρήσιν.

Τὸ τμῆμα Ἐκθετήριον περιλαμβάνει ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἔργα καλλιτεχνῶν παλαιοτέρων ἐποχῶν, τὰ ὁποῖα εἶναι σήμερα κοινῆς χρήσεως (public domain). Ἐὰν τυχόν κάποια εἰκόνα ἔχει πνευματικὰ δικαιώματα, αὐτὸ ἀναγράφεται κατὰ τὴν προβολήν της, εἰδάλλως εἶναι ἐλεύθερη πρὸς κοινὴν χρήσιν.

Πρὸς πάσα διευκρίνισιν χρησιμοποιήσετε τὴν φόρμα ἐπικοινωνίας.