ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις


Ἀράτου πλανησφαίριον
Ἀράτου πλανησφαίριον
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Εκτύπωση E-mail
Ὁ Τοξότης 16 Δεκεμβρίου - 14 Ἰανουαρίου
libra.gif
Sagittarius zodiac sign johfra

Στοιχεῖον: Πῦρ
Οὐρανομετρικὴ διέλευσις: 18 Δεκεμβρίου - 18
Ἰανουαρίου
Χρῶμα: Πορφυρὸν, κυανὸν
Ἀξίαι: Οἶκος Διὸς (ἡμερήσιος)
Ὑψωμα: - / Ταπείνωμα: -
Τίτλοι Δεκανῶν: Ἑρμῆς/1ος, Σελήνη/2ος, Κρόνος/3ος
Ὃρια: 1° - 12° Δίας, 13° - 17° Ἀφροδίτη, 18° - 21° Ἑρμῆς, 22° - 26° Κρόνος, 27° - 30° Ἄρης (κατὰ Ἡφαιστίωνα)
1° - 8° Δίας, 9° - 13° Ἀφροδίτη, 14° - 18° Ἑρμῆς, 19° - 24° Κρόνος, 25° - 30° Ἄρης (κατὰ Πτολεμαῖον)
Βοτάνη: ἀναγαλλίς
Λαμπραὶ Μοῖραι: 4°, 6°, 10°, 18°, 26°, 29°
Κληίδαι Λέξεις: χερσαῖον, τετράπουν, βασιλικόν, πτερωτόν, ἀπὸ μέρους ἀνθρωπόμορφον καὶ ἥμισυ φωνῆεν, ὑποτακτικὸν, νυκτερινὸν
Ἀνατομία: Οἱ μηροί

Ὁ Τοξότης ἐφορεύεται ἀπὸ τὴν θέαν Ἄρτεμιν

archer_m.jpg

Τὸ τοῦ Τοξότου ἄστρον οὐράνιον σῆμα ἐστὶ πρὸς τιμήν ἐκείνου ποὺ κατὰ τὸν μῦθον ἐφηῦρε τὸ τόξον.

Καλεῖται δὲ ὑπὸ τοῦ Ἀράτου καὶ τοῦ Εὐδόξου, Τοξευτὴρ καὶ Ῥύτωρ Τόξου (ὁ τανύων τὸ τόξον).

Τὸ τοῦ Τοξότου ἄστρον Κένταυρος χαρακτηρίζεται ὑπὸ τινῶν, ὑπὸ τῶν πλείστων ὅμως οὐχί, διότι δὲν φαίνεται τετρασκελῆς, ἀλλὰ τοξεύει ὄρθιος. Ἄλλωστε οὐδεῖς ἐκ τῶν Κενταύρων χρησιμοποιεῖ τόξον. Ὁ Τοξότης ἐστὶ ἄνδρας μεθ' ἱππίων σκελῶν τὲ καὶ οὐρὰ Σατύρων. Δὲν φαίνεται λοιπὸν ὄπως ἀποτελεῖ Κένταυρον τινά, ἀλλὰ τὸν Κρότον τὸν υἱὸν τοῦ Πανὸς καὶ τῆς Εὐφήμης, τροφοῦ τῶν Μουσῶν, ὡς ἰστοροῦσιν ὁ Ἐρατοσθένης καὶ ὁ Ὑγίνος. Ὁ Κρότος ζεῖ καὶ θρέφεται ἐν Ἑλικῶνι μετὰ τῶν Μουσῶν, αἱ ὁποῖαι καθὼς οὗτος ἐφηῦρε τὸ τόξον, τοῦ ἀνέθεσαν τὴν τῆς τροφῆς ἀπὸ θηραμάτων φοράν, ὡς λέγει ὁ Σωσίθεος. Ζῶντας μετὰ τῶν Μουσῶν, καὶ ἀκούοντας τὰ ᾄσματά των, ἐπαινοῦσε ταύτας ποιώντας κρότον ταῖς χερσὶ (χειροκροτώντας).

Satyr-actor_sm.jpg Διότι ἡ φωνὴ τῶν Μουσῶν ἦτο ἀσαφῆς καὶ ἔπρεπε κάποιος νὰ τὴν συνοδεύῃ ("ὑπὸ κρότου σημαινόμενη"). Ὁρῶντας τὸν Κρότον καὶ ἄλλοι ἔπρατταν τὸ ἴδιο. Διὰ τοῦτο καὶ αἱ Μοῦσαι, ἐτυγχάνουσαι τὴν χάριν τῆς δόξης τῇ βουλήσῃ του, ἠξίωσαν τὸν Δία ἐπιφανὴν οὖτον ποιήσῃ, διὰ τὴν ἀφοσίωσίν του πρὸς αὐτάς. Ἔτσι ὁ Κρότος ἐν τοῖς ἄστροις ἐτέθη τῇ τῶν χειρῶν χρήσει, φέροντας τὴν τοξευτικὴν ὠς σῆμα - ἐν δὲ τοῖς ἀνθρώποις ἔμεινε ἡ ἐκείνου πρᾶξις. Ἔχει δὲ καὶ τὸ πλοῖον μαρτυρία τῆς παρουσίης του, διότι φανερὸς πρὸς ὅλους ἐστί, οὐχὶ μόνον ἐν τῇ ξηρᾷ ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ. Διόπερ καὶ οἱ ἀναφέροντες αὐτὸν ὠς Κένταυρον, σφάλλουσιν, ἐπισημαίνει ὁ Ἐρατοσθένης.

Ὁ Ὑγίνος προσθέτει πὼς διὰ νὰ ἀπεικονισθοῦν ἅπασαι αἱ ἰκανότηταί του εἰς ἕνα σῶμα, ὁ Ζεὺς, τοῦ Κρότου ἀρίστου ἱππέως ὄντως, πόδας ἵππου ἐχάρισε, τὸ τόξον ὡς ἔνδειξιν ταχύτητος καὶ χάρης προσέθεσε, καὶ τὴν οὐρὰν τοῦ Σατύρου ἐπειδὴ τόσο τέρπονται αἱ Μοῦσαι μὲ τὸν Κρότον, ὅσο μὲ τοὺς Σατύρους ὁ Διόνυσος. Παρὰ τοὺς πόδας του, ὀλίγοι ἀστέρες φαίνονται σχηματίζοντες κύκλον, ποὺ κάποιοι εἴπαν ὃτι στέφανος ἐστί, ῥιφθεὶς ὡσὰν ἀπὸ παιζόντος τινός. Αὐτὰ τὰ τελευταῖα, κατὰ τὴν γνώμην μας, ἀποτελοῦσιν νεομυθολογία τῶν ὑστέρων ῥωμαϊκῶν χρόνων. Κατέληξε δὲ νὰ σχεδιάζεται ὡς Κένταυρος ἀπὸ σφάλμα ποὺ ἤδη ὑπῆρχε ἀπ' ἀρχαιότητος.

sagittariushist_sm.jpgΕἰς τὴν ἀναγεννησιακὴν οὐρανογραφίαν ὁ Τοξότης ἀπεικονίζεται μὲ μακριὰ ἐνδύματα ὡς εὐγενής, μὲ τὴν κορώναν του εὑρισκομένη πλησίον τῶν ποδῶν του (Corona Australis), τὸ δὲ βέλος τοῦ τόξου του στοχεύει πρὸς τὴν τοῦ Σκορπιοῦ καρδίαν, τὸν Ἀντάρην (ἀ' Σκορπιοῦ). Ὁ Ἥλιος ἀνατέλλει μετὰ τοῦ Τοξότου κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνας, ἐποχὴ ὅπου ἡ γῆ δὲν παράγει καρποὺς καὶ οἱ ἄνθρωποι πρὸς θήραν διὰ τὴν εὕρεσιν τροφῆς στρέφονται. Ἔτσι οἱ συμβολισμοὶ τοῦ Τοξότου ὡς κυνηγὸς ἱππεὺς καὶ θηρευτὴς ἀποκτούσιν μίαν ἐπιπλέον ἐφαρμογήν. Ὡς Τοξευτήρ, εὑρίσκεται πάντοτε ἐν πολεμικῇ ἑτοιμότητι. Ἀφοσιωμένος τῇ λατρείᾳ τῶν Μουσῶν, ὑπερασπίζεται αὐτὰς ἐμπολέμως καὶ προστατεύει τὰ ἔργα των καὶ τὰς ἀνωτέρας τέχνας. Αἱ Μοῦσαι δίδουσιν τὴν ἀνωτέραν παιδείαν, ποὺ ἐξυψώνει τὸν φιλοσοφημένον ἄνθρωπον καὶ τὸν ἐξευγενίζει.

Apollo_and_the_Muses_on_Mount_Helion_Parnassus_Claude-Lorrain_sm.jpgΕἰς τοὺς παλαιοὺς στρατοὺς οἱ τοξόται θεωροῦνται ἐπίλεκτοι πολεμισταί καὶ συνήθως προήρχοντο ἐκ τῆς τάξεως τῶν εὐγενῶν, ὄπως καὶ οἱ ἱππεῖς. Οἱ τοῦ Τοξότου συμβολισμοὶ ὑποδεικνύουσι (δείχνουν πρός) τὴν ἀριστοκρατίαν, τὸ καλλίτερο εἶδος τῶν Ἀνθρώπων ποὺ μέσῳ τοῦ ἀρείου πολέμου καὶ τῶν καλῶν τεχνῶν τῶν Μουσῶν ἐξευγενίζεται καὶ ὑψώνεται πρὸς τὴν ἀθανασίαν.

Οὐκ ἐστὶ τυχαῖον πὼς τὸ τοῦ Τοξότου ἄστρον εὑρίσκεται πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τοῦ κέντρου τοῦ Γαλαξίου. Ὁ Γαλαξίας, ἀπὸ ὅπου προέρχονται οἱ δαίμονες (ἠνίοχοι) καὶ κατέρχονται αἱ ψυχαί. Ὁ αἰγυπτιακὸς ζῳδιακὸς τῶν Δανδήρων ἀπεικονίζει τὸν Τοξότην μετὰ διπλοῦ προσώπου ἀνδρὸς τὲ καὶ λέοντος τινός. Λέγεται ὑπὸ τοῦ Πλινίου πὼς τὸ τοῦ Τοξότου ἄστρον ἐσχημάτισε πρῶτος ὁ Κλεόστρατος ὁ Τενέδιος. Κένταυρος δὲ ἕτερον ἄστρον ἐστί, νοτίως ὑπὸ τῆς Ὕδρης κείμενον. Διὰ δὲ τοῦ νοτίου τῆς θέσεως, οὐχ ὁρατοὶ εἰσὶν ἅπαντες τῶν ἀστέρων του, ἀπὸ τὰς χώρας τῆς Μεσογείου.

toxotis1_sm.jpgὉ ἀστερισμός τοῦ Τοξότου εἶναι ὁρατὸν τοὺς ἐαρινοὺς, θερινοὺς καὶ φθινοπωρινοὺς μῆνας.

Ὁ Ἥλιος ἀνατέλλει ἐν τῷ Τοξότῃ δωδεκατημορίῳ ἀπὸ τὴν 16ην Δεκεμβρίου ἓως τὴν 14ην Ἰανουαρίου μὲ οὐρανομετρικὴν διέλευσιν ἀπὸ τοὺς Τοξότου ἀστέρας περίπου ἀπὸ τὴν 18ην Δεκεμβρίου ἑως τὴν 18ην Ἰανουαρίου. Φεβρουαρίου ἀρχαῖς γίνεται ὁρατὸς ἐς ἀνατολὴν πρὸ τῆς ἑοῦς. Μαΐου μέσαις ἀνατέλλει περὶ τοῦ μεσονυκτίου. Ἰουλίου ἀρχαῖς δύει πρὸ τῆς ἑοῦς καὶ Ὀκτωβρίου τέλη δύει ἔπειτα ἀπὸ τὸν Ἥλιον. Ἔκτοτε καὶ διὰ τρεῖς μῆνας ἀνατέλλει τὴν ἡμέραν καὶ εἶναι ἀόρατος δι ἐμᾶς. 

toxotis2_sm.jpgΤὸ ἄστρον εἶναι εὐκρινέστατον, εὑρίσκεται δὲ ῥᾳδίως ἐν τῷ οὐρανῷ ἐκ τοῦ εὐμεγέθους σχήματός του. Λαμπροὶ ἀστέρες εἶναι ὁ Kaus Australis (ε', τὸ νότιο μέρος τοῦ Τόξου), ὁ Kaus Borealis (λ΄, τὸ βόρειο μέρος τοῦ Τόξου), ὁ Kaus Meridianalis (δ', τὸ μέσο μέρος τοῦ Τόξου), οἱ Arkab prior καὶ Arkab posterior (β', ὁ τένων τοῦ ποδός) ποὺ μετὰ γυμνοῦ οφθαλμοῦ φαίνονται ὠς διπλός ἀστήρ ἀλλὰ μετὰ τηλεσκοπίου διευκρινίζεται πως πρόκειται διὰ διάκριτους ἀστέρας, ὁ Alnasl (γ', τὸ βέλος) καὶ ὁ Rukbat (α', τὸ γόνυ) ποὺ ἀν καὶ κατηγοριοποιήθη ὠς ἄλφα, ἐν τοῦτοις δὲν πρόκειται διὰ τὸν λαμπρότερον ἀστέρα.

Ἐπειδὴ ὁ Τοξότης εὑρίσκεται πρὸς τὴν πλευρὰν τοῦ κέντρου τοῦ Γαλαξίου, ὑπάρχουν πολλὰ νεφελώματα καὶ ἀστρικὰ σμήνη πλησίον του. Ἀπὸ τὰ γνωστότερα εἶναι τὸ Νεφέλωμα τῆς Λιμνοθαλάσσης Μ8 (Lagoon Nebula), τὸ Τρισχειδές Νεφέλωμα Μ20 (Trifid Nebula), τὸ Νεφέλωμα Ὠμέγα Μ17, τὰ ἀνοικτά σμήνη Μ6 (Πεταλούδας Σμήνος) καὶ Μ7 (Πτολεμαίου Σμήνος) μεταξὺ τοῦ Τοξότου καὶ τοῦ Σκορπιοῦ καὶ τὰ ἀνοικτά σμήνη Μ23 και Μ25. Παρατηρήσιμος ὄμβρος μετεωριτῶν αἱ Τοξοτίδαι, ἀπὸ τὴν 8ην ἓως τὴν 16ην Ἰουνίου μὲ μέγιστον περὶ τὴν 10ην και 11ην Ἰουνίου. Ἐπίσης αἱ Φὶ Τοξοτίδαι, αἱ διαρκούσαι ἀπὸ τὴν 1ην Ἰουνίου ἓως τὴν 15ην Ἰουλίου, μὲ ἐλαφρύν μέγιστον περὶ τὴν 18ην Ιουνίου.

 

Σχετικαὶ Σελίδαι ἐν Διαδικτύῳ:  

Ὁ ζῳδιακὸς ἀστερισμὸς τοῦ Τοξότου εἶναι τὸ δέκατον κατὰ σειρά ζῴδιον μετὰ τὴν ἐαρινήν ἰσημερίαν, καὶ σημειοδοτεῖ τὸν πρώτον μήνα τοῦ χειμώνος.

Ἡ ἀλλαγὴ τῶν ἐποχῶν φέρεται ἀπὸ τοὺς τροπικοὺς μῆνας καὶ τὰ ζῴδιά που τοὺς σημειοδοτοῦν. Καθῶς ἔρχεται ὁ ἑπόμενος μὴν ἡ ἀλλαγὴ τοῦ καιροῦ σταθεροποιεῖται καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἐποχῆς ἐκφράζονται τὸ μέγιστον. Ὁ μὴν ποὺ ἀκολουθεῖ καὶ σημειοδοτεῖ τὸ τέλος μιᾶς ἐποχῆς καὶ τὴν εἰσοδον τῆς ἐπομένης, ἐμφανίζει διττὰ ἐποχιακὰ χαρακτηριστικά, διὰ τοῦτον καὶ ὀνομάζεται δίσωμος ὃπως καὶ ὁ ἀντίστοιχος ἀστερισμός. Ὁ Τόξότης κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ἦταν ζώδιον δίσωμον, λόγῳ ὅμως τῆς μεταπτώσεως σήμερα εἶναι τροπικὸν, σημειοδοτώντας τὸν μήνα τοῦ χειμερινοῦ ἡλιοστασίου.

Καθῶς πλησιάζει ὁ χειμῶν ἡ τροφή τῶν ἀνθρώπων δὲν ἐξαρτᾶται πλέον ἀπὸ τὴν γῆ, ποὺ δὲν δίνει καρπούς. Οὓτως τοὺς παλαιότερους καιρούς οἱ ἂνθρωποι ἐστρέφοντο πρὸς τὴν θήραν. Οἱ συμβολισμοὶ αὐτοὶ τοῦ κυνηγοῦ, τῆς ἐπιδεξιότητος καὶ τῆς φύσεως καθὼς καὶ τὰ ἀντίστοιχα ἐποχιακὰ καιρικὰ φαινόμενα ποὺ παρατηρήθησαν, ἐνετάχθησαν κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴν ἐποχὴν ἐντὸς τῶν ἰδιοτήτων τοῦ δωδεκατημορίου τοῦ Τοξότου, διότι συνέπιπταν χρονικῶς μὲ τὴν διέλευσιν τοῦ Ἡλίου ἀπὸ τὸ δωδεκατημόριον αὐτό. Δὲν ἀποτελοῦν ὃμως μέρος τῶν ἀστρικῶν ἰδιοτήτων του ζῳδίου, ἂλλὰ τοῦ γηίνου ἐποχιακοῦ κύκλου. Αἱ ἀστρικαὶ ζῳδιακαὶ ἰδιότηται καὶ αἱ γήιναι ἐποχιακαὶ συγκεράζονται καθ' ἑκάστην ζῳδιακὴν ἐποχήν. Ὁ συνδυασμός των μᾶς δίδει τὸ σύνολον τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ μηνὸς ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει.

Παραθέτουμε τάς ἀστρολογικὰς ἰδιότητας τοῦ δωδεκατημορίου τοῦ Τοξότου, κατὰ Πτολεμαῖον καὶ Ἡφαιστίωνα Θηβαῖον ὡς ἀκριβῶς συνεγράφησαν τότε. Γνωρίζοντας τὸ σκεπτικὸν τῆς δομήσεως τῶν Ἀστρικῶν Λόγων καὶ τῶν ἑλληνιστικῶν ἀστρολογικῶν ὂρων (π.χ. δύναμις πλανήτου) πιστεύουμε ὅτι οἱ σημερινοὶ μαθηταὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστρολογίας δεν θὰ δυσκολευθοῦν να διορθώσουν καὶ να ἐπαναδομήσουν τοὺς ἰσχύοντες τὴν σήμερον Ἀστρικοὺς Λόγους, πρὸς ὡροσκοπιακὴν χρῆσιν.
 

Ἀστέρων Τόξότου δυνάμει

Ὁ Τοξότης ἐν τῷ συνόλῳ του φέρει ἀνέμους. Ὡς πρὸς τὰ ἐπιμέρους τμήματά του τὰ ἐμπρόσθια φέρουν ὑγρασία, τὰ μεσαία εἶναι εὔκρατα καὶ τὰ τελευταῖα πυρώδη. Τὰ δὲ βόρεια μέρη του φέρουν ἀνέμους τὰ δὲ νότια εἶναι κάθυγρα καὶ εὐμετάβλητα. Ἐκ τῶν ἀστέρων τοῦ Τοξότου, αὐτοὶ περὶ τῆς ἀκίδος τοῦ βέλους ἒχουν τὴν δύναμιν τοῦ Ἂρεως καὶ τῆς Σελήνης, ἐκείνοι περὶ τοῦ τόξου και τῆς χειρολαβῆς τὴν δύναμιν τοῦ Διός και τοῦ Ἂρεως. Τὸ σμὴνος τῶν ἀστέρων τοῦ προσώπου ἒχουν τὴν δύναμιν τοῦ Ἡλίου καὶ τοῦ Ἂρεως, αὐτοὶ τῆς πλάτης καὶ τοῦ ἐνδύματος τὴν δύναμιν τοῦ Διός και εἰς μικρότερον βαθμόν τοῦ Κρόνου καὶ ἐκείνοι τῆς οὐρὰς ποὺ σχηματίζουν τετράπλευρον τὴν δύναμιν τῆς Ἀφροδίτης καὶ εἰς μικρότερον βαθμόν τοῦ Κρόνου.

Χῶραι εὑρισκόμεναι ὑπὸ τοῦ Τοξότου κατὰ Ἡφαιστίωνα: ἡ ἀνατολικὴ Γαλατία (τῆς Μ. Ἀσίας) καὶ ἡ τροφός τοῦ Κρονίδου Διός ἡ Κρήτη καὶ ἡ Μυσία καὶ ἡ ἀρπαχθεῖσα πρὸς γάμον δυνατή Εὐρώπη. κατὰ Πτολεμαῖον: ἡ Τυρρηνία, ἡ Κελτικὴ, ἡ Σπανία και ἡ Εὐδαίμων Ἀραβία (Ὑεμένη). κατὰ τὸν Ἵππαρχον καὶ τοὺς παλαιοὺς Αἰγύπτιους, ἀναλυτικῶς: πρὸς τὴν ράχιν ἡ Κρήτη καὶ ἡ Σικελία, πρὸς τὰ πλευρά ἡ Ἰταλία καὶ πρὸς τὸ μέσον καὶ τὴν κοιλία ἡ Ἰβηρία. Εἰς τὰ ἐμπρόσθια μέρη ἡ Κρήτη καὶ οἱ γύρω τόποι, πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἡ Σικελία καὶ δεξιὰ ἡ Κύπρος καὶ ἡ Ἐρυθρὰ Θάλασσα. Ἀναλυτικῶς συμφώνως πρὸς τὸν Ὠδαψὸν, πρὸς τοὺς ὀπίσθιους πόδας οἱ Οὐζιομάται καὶ οἱ Τυρρηνοί, κατὰ τὴν ράχιν οἱ Κασπιανοὶ καὶ τὰ ἒθνη γύρω ἀπὸ τὸν Εὐφράτην, κατὰ τὴν οὐράν ἡ Μεσοποταμία, ἡ Καρχηδονία καὶ ἡ Λιβυκή Θάλασσα, πρὸς τὴν κεφαλήν ἡ Ἰταλία καὶ ὁ Ἀδριατικὸς κόλπος καθὼς καὶ ὃσοι κατοικοῦν γύρω του. Κατὰ τὸ στῆθος ἡ Συρία, κατὰ τὴν φαρέτραν τὸ Ἀτλαντικὸ πέλαγος, πρὸς τὴν κοιλίαν οἱ Τριβαλλοὶ, ἡ Βακτριανή, ἡ Σικελία καὶ πρὸς τοὺς ἐμπρόσθιους πόδας ἡ Αἲγυπτος καὶ οἱ συνεχεῖς τόποι. Τὰ μέρη του παρατίθονται ἀναλυτικῶς διότι θὰ χρησιμέυσουν πολλάκις εἰς ὃποιον κάνει προγνώσεις δι' ἐκείνους τοὺς τόπους.

Διάταξις κατὰ ἡμικύκλιον: Ὑποτακτικὸν (εἰς τὸ χειμερινὸν ἡμικύκλιον τῶν ἰσημεριῶν) Νυκτερινὸν (εἰς τὸ δεξιὸν ἡμικύκλιον μεταξὺ χειμερινῆς καὶ θερινῆς τροπῆς)

[δεῖτε διάγραμμα, ἐκ τοῦ ἂρθρου Ὁ Ἐνιαύσιος Κύκλος]

Δεκανοὶ

Οἱ τρεῖς δεκανοὶ τοῦ Τοξότου εἶναι ὁ πρῶτος Ῥηουὼ, ὁ δεύτερος Σεσμέ καὶ ὁ τρίτος Κομμέ.

Γεννήσεις ἔχουσαι τὸν Ὡροσκόπον ἐν Τοξότῃ

Συμφώνως πρὸς τὸν Ἡφαιστίωνα, ἐφόσον δεν στέκεται ἀντιθέτη κάποια ἄλλη ἀστρικὴ αἰτία, ὁ Ὡροσκόπος ἐν Τοξότῃ σημειοδοτεῖ τὰ ἑξῆς:

Ὃποιος ἒχει Ὡροσκόπον εἰς τὸν πρῶτον δεκανόν θὰ χάνει καὶ θὰ κερδίζει, ὡς ὁ Τοξότης ῥίπτει βέλη (καὶ παίρνει ἂλλα), μὰ καὶ άπὸ φθόνο τῶν ἂλλων. Θὰ γνωρίσει τοὺς Θεούς, θα γίνει πλούσιος, θὰ ζήσει θανάτους συγγενῶν καὶ ἀφοῦ κινδυνεύσει θὰ σωθεῖ άπὸ τοὺε Θεούς. Θὰ κάνει πολλὰ μέλη εἰς τὴν οἰκογένειάν του, θὰ ἀναθρέψει καὶ πολλοὺς ἂλλους ἀνθρώπους ἀπὸ ἀγαθότητα καὶ θὰ φθάσει εἰς τὸ ἐπίπεδον των μεγιστάνων. Μερικοὶ θὰ ἀποκτήσουν καὶ ἱππους ἢ θὰ γίνουν ἐπίτροποι, καὶ θά γίνουν στρατηγοί καὶ ἀγορανόμοι καὶ ἀρχιερεῖς καὶ θὰ εὐνοηθοῦν ὑπὸ τῶν γυναικῶν. Τὰ χαρακτηριστικὰ του εἶναι πολὺ ὂμορφη ἐμφάνισις, ὡραῖοι ὀφθαλμοί, μακριὰ μύτη, ὡραῖα φρύδια καὶ θὰ ἒχει σημάδι εἰς τὴν μία πλευρὰν. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου του ἒχουν καταγραφεῖ τὰ ἒτη 11ο, 22ο, 31ο, 46ο, 53ο, 63ο, 77ο καὶ 86ο.

Ὃποιος ἒχει Ὡροσκόπον εἰς τὸν δεύτερον δεκανόν οἱ γονεῖς του θὰ χωρίσουν καὶ ὁ ἲδιος θὰ περιπέσει εἰς κακοπαθείας καὶ πενία. Θὰ ξενιτευθεῖ καὶ θὰ περὰσει ἐκείνους ποὺ δὲν προσδοκᾷ, θὰ ἒχει ψυχικὴ ταλαιπωρία, θὰ εὐνοηθεῖ ἀπὸ τὸν γάμον του, θα ὑποστεῖ τραῦμα ἀπὸ αἰχμηρὸ ἀντικείμενο καὶ θὰ αἱμορραγήσει. Ἐὰν κάποιος ἐκ τῶν ἀγαθοποιῶν βλέπει τὸν ὡροσκόπον του θὰ διαλύσει τὰ κακὰ και καθὼς προχωρᾷ ἡ ἡλικία του ἡ ζωή του θὰ βελτιωθεῖ καὶ θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν τέχνην τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου ἢ μὲ τὰ χρήματα. Τὰ χαρακτηριστικά του εἶναι ὠχρὸ πρόσωπο, πλατειὰ φρύδια, θὰ ἒχει σημάδι ἐπὶ τοῦ ἑνὸς στῆθους καὶ τὰ νῶτα του θὰ εἶναι ἂσαρκα. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου του ἒχουν καταγραφεῖ τὰ ἒτη 11ο, 19ο, 21ο, 32ο, 46ο, 51ο, 61ο, 72ο, 86ο καὶ 91ο.

Ὃποιος ἒχει Ὡροσκόπον εἰς τὸν τρίτον δεκανόν θὰ ἀνατραφεῖ ὡς πλούσιος καὶ θὰ προέρχεται ἀπὸ σπουδαῖους γονεῖς καὶ θὰ ἒχει ἒντονη ἰδιοσυγκρασία. Θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ δημόσια πράγματα, θὰ εἶναι κύριος τῆς ζωῆς καὶ θανάτου, θὰ εὐρεθεῖ πλησίον βασιλέων καὶ θὰ γίνει ἐπίτροπος βασιλικῶν προσταγμάτων καὶ στρατευμάτων. Ἐὰν ὁ Δίας εὐρίσκεται εἰς τὸν δεκανόν του ἢ βλέπει τὸν Ὡροσκόπον του θὰ γίνει ἠγεμὼν, βασιλεὺς καὶ θὰ ὑποτάξει πόλεις, ἐὰν ὁ Κρόνος βλέπει τὸν Ὡροσκόπον του ἢ εὐρίσκεται εἰς τὸν δεκανόν ἢ ὁ Ὡροσκόπος εἶναι εἰς κρόνιαν μοῖραν θὰ προκαλέσει ἀποστασίας ὂχλων καὶ ἀπώλειαν χρημάτων καθὼς καὶ ἀκαταστασίας, ἒχθρας καὶ ἐπιβουλὰς δοῦλων. Τὰ χαρακτηριστικὰ του εἶναι ψηλὸς, ὡραῖο πρόσωπο, ὁ ἀριστερὸς ὁφθαλμὸς ὀλίγον χυτὸς, θαραλλέος καὶ θὰ ἒχει σημάδι εὶς τὴν ἀριστερὴν κνήμην. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου του ἒχουν καταγραφεῖ τὰ ἒτη 11ο, 26ο, 36ο, 42ο, 51ο, 67ο καὶ 72ο. Ὁ θάνατός του θὰ εἶναι ὀξύς.

Ὃποιος ἒχει τὸν Ὡροσκόπον εἰς τὸ μεσεμβόλημα τοῦ Τοξότου καὶ τοῦ Αἰγοκέρωτος θὰ ἒχει πολλὰ ἐλαττώματα κατὰ τὴν νεότητα. Ἐὰν πρόκειται διὰ γυναίκα, θὰ γίνει ἐταῖρα καὶ θὰ πάει μὲ πολλοὺς ἂνδρας καὶ θὰ ἀγαπηθεῖ ἀπὸ μεγάλον ἂνδρα καὶ μαζὶ του θὰ ἀλλάξει τρόπο ζωῆς καὶ θὰ ἒχει καλὸν τέλος.