ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις


Ὡροσκόπιον, Νυρεμβέργη (μετὰ-ἀναγεννησιακὸ)
Ὡροσκόπιον, Νυρεμβέργη (μετὰ-ἀναγεννησιακὸ)
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Εκτύπωση E-mail
Ὁ Αἰγόκερως 15 Ἰανουαρίου - 13 Φεβρουαρίου
capricorn.gif
Capricorn zodiac sign johfra

Στοιχεῖον: Γῆ
Οὐρανομετρικὴ διέλευσις: 19 Ἰανουαρίου - 15 Φεβρουαρίου
Χρῶμα: Πολιόν
Ἀξίαι: Οἶκος Κρόνου (νυκτερινός)
Ὓψωμα: Ἂρεως 28° / Ταπείνωμα: Διὸς 15°
Τίτλοι Δεκανῶν: Δίας/1ος, Ἂρης/2ος, Ἣλιος/3ος
Ὃρια: 1° - 7° Ἑρμῆς, 8° - 14° Δίας, 15° - 22° Ἀφροδίτη, 23° - 26° Κρόνος, 27° - 30° Ἄρης (κατὰ Ἡφαιστίωνα)
1° - 6° Ἀφροδίτη, 7° - 12° Ἑρμῆς, 13° - 19° Δίας, 20° - 25° Κρόνος, 26° - 30° Ἄρης (κατὰ Πτολεμαῖον)
Λαμπραὶ μοῖραι: 6°, 12°, 15°, 24°, 30°
Βοτάνη: λάπαθον
Κληίδαι Λέξεις: ἀμφίβιο, διφυές, ἡμίφωνον , ὑποτακτικὸ, νυκτερινὸ
Ἀνατομία: Εἰς γόνατα

 

Ὁ Αἰγόκερως ἐφορεύεται ἀπὸ τὸν θεὸν Ἥφαιστον

 capricorn_emblem_sm.jpgΤὸ τοῦ Αἰγοκέρωτος ἄστρον ἐσχηματίσθη πρὸς τιμήν τοῦ Αἰγιπανός.

Αἰγιπᾶν ἐστί προσωνυμίαν τοῦ Θεοῦ Πανός, ὁ ὁποίος συχνά ἀπεικονίζεται τραγόμορφος.

Ὁ Ἐρατοσθένης ἀναφέρει πὼς ὁ Ἐπιμενίδης εἰς τὰ Κρητικὰ ἰστορεῖ ὅτι ὁ Αἰγιπᾶν ἐσυντρόφευσε τὸν Δία ἐπὶ τοῦ Ἰδαίου ὄρους ὅταν ἐξεστράτευσε κατὰ τῶν Τιτάνων. Φέρεται μάλιστα ὡς εὑρέτης τοῦ κόχλου, βουκίνου κατασκευασθέντος ἐκ θαλασσίου κοχλίου, μὲ τοῦ ὁποίου τὸν ἦχον, τὸν καὶ Πανικὸν καλοῦμενον, τοὺς ἀφόπλισε καὶ οἱ Τιτᾶνες ἐτράπησαν εἰς φυγήν. Ὅταν ὁ Ζεὺς παρέλαβεν τὴν ἀρχήν, τὸν ἔθεσεν μεταξὺ τῶν ἄστρων ὁμοῦ μετὰ τῆς μητρὸς τοῦ Αἰγὸς. Διὰ δὲ τὸν κόχλον ἐν τῇ θαλάσσῃ εὑρεῖν παράσημον ἔχειν ἰχθύος οὐράν. Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ μόνη φορὰ ποὺ ἐμφανίζεται νὰ παραστέκεται τῷ Διὶ. Κατὰ τὴν Γιγαντομαχίαν, ὁ Αἰγιπᾶν καὶ ὁ Ἑρμῆς ἔκλεψαν καὶ ἐπανέφεραν τὰ νεῦρα τῶν ἄκρων τοῦ Διός, ποὺ ὁ Τυφῶν εἶχε ἀποκόψει καὶ κρύψει ἐντός σπηλαίου τινός, τυλιγμένα εἰς δέρας ἄρκτου.

Ἀκόμη διηγοῦνται πὼς ὅταν οἱ Θεοὶ εἴχαν συγκεντρωθεῖ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὁ Τυφῶν ἔφθασε ἐκεῖ ἀναζητώντας τους, ὁ Αἰγιπᾶν τοὺς συνεβούλευσε ὅπως μεταμορφωθοῦν εἰς ζῷα ἵνα τὸν παραπλανήσουσι. Μεταξὺ ἄλλων, ὁ Ἑρμῆς μετεμορφώθη εἰς ἴβιν, ὁ Ἀπόλλων εἰς κόρακα ἢ ἱέρακα καὶ ἡ Ἄρτεμις εἰς γαλῆν, ὁ δὲ Ζεὺς εἰς κριόν. Λέγεται λοιπὸν ὅτι οἱ Αἰγύπτιοι ἀποδίδουσι λατρευτικὰς τιμὰς εἰς αὐτὰ τὰ ζῷα ἐπειδὴ τὴν μορφὴν των εἴχαν λάβει οἱ Θεοί. Ὁ δὲ Αἰγιπᾶν μετεμορφώθη εἰς αἴγαν, ἐνῶ ὑπὸ τῆς μέσης του εἰς ἰχθὺν καὶ ἐκρύφθη ἐντὸς ποταμοῦ τινός. Ὁ Ζεὺς θαυμάσας τὴν εὐρηματικότητά του τὸν τοποθέτησε μεταξὺ τῶν ἄστρων.

Aix_Pan_sm.jpgὉ δὲ Αἰγιπᾶν αὐτὸς ἐμφανίζεται ἐπίσης μερικὰς φορὰς ὡς παιδικὸς σύντροφος τοῦ Διός. Ἡ μήτηρ του, Αἴξ, φέρεται ταυτιζομένη πρὸς τὴν Ἀμάλθειαν αἴγαν, τὴν τροφὸν τοῦ Διὸς κατὰ τὴν παιδικὴν του ἡλικίαν, τῆς ὁποίας τὸ Κέρας γνωστὸν ἐστὶ διὰ τὴν ἀφθονίαν του. Ἡ Αἲξ γενικῶς σχετίζεται πρὸς τὴν τῶν νεογνῶν θρέψιν καὶ ἀποτελεῖ τὸ ἱερὸν ζῷον τῆς Ἀρτέμιδος Κουροτρόφου. Οἱ Ῥωμαῖοι ἀπέδωσαν εἰς τὴν λατινικὴν τὴν ὀνομασίαν Αἰγοκέρως ὡς Capricornus, ἐκ τοῦ capra (αἴξ, ἡ θηλυκὴ δηλαδὴ «κατσίκα») καὶ τοῦ cornus (κέρας) ἐνῶ εἰς τὴν ἀγγλικὴν μέχρι καὶ σήμερον ἡ αἲξ ὀνομάζεται nanny-goat καὶ αἱ τροφοὶ τῶν βρεφῶν ἔγιναν γνωσταὶ ὡς nannies.

Εἰς τὴν ἑλληνιστικὴν μελοθεσίαν (ἰατρικομαθηματικὴ ἀντιστοίχισις τῶν ζῳδιακῶν ἄστρων μετὰ μερῶν τοῦ σώματος) ὁ Αἰγοκέρως κυβερνᾷ τοὺς μαστοὺς καὶ τὰ σημεῖα συνδέσεως τῶν ἄκρων μὲ τὸ κυρίως σῶμα, ὅπως αἱ μασχάλαι. Ἡ ὀσμὴ των, παρὰ τοῖς ῥωμαίοις ἐκαλεῖτο Capra, δηλαδὴ Αἴξ.

dye-murex-shells_sm.jpg

Ἡ συμβολικὴ ἀπεικόνισις τοῦ Αἰγοκέρωτος τὸν δείχνει ἀπὸ ἄνω τῆς μέσης του τραγόμορφον ἐνῶ κάτω της ἰχθυόμορφον, γεγονὸς ποὺ ἔλαβε πολλαπλὰς ἑρμηνείας κατὰ τὰς σχετικὰς μυθολογίας. Συμφώνως τῷ Ἐρατοσθένῃ αὐτὸ συμβαίνει ἐπειδὴ ὁ Αἰγιπᾶν ἀνεκάλυψε τὸν κόχλον ἐν τῇ θαλάσσῃ. Συμφώνως ὅμως πρὸς μῦθον αἰγυπτιακῆς προελεύσεως ἐπειδὴ ἔλαβε αὐτὴν τὴν μορφήν. Ἐνῶ ὁ Λατῖνος μυθογράφος Ὑγίνος γράφει ὅτι ἐξεσφενδόνιζε κατὰ τῶν ἐχθρῶν ἀκανθωτοὺς θαλασσίους κοχλίας. Ὁ Cyril Fagan ἐπίστευε ὅτι ἡ προέλευσις τοῦ συμβολισμοῦ ἀνάγεται εἰς τὴν Αἴγυπτον παρατηρώντας ὅτι τὰ ὕδατα τοῦ Νείλου ἤρχιζαν ἀνυψοῦνται κατὰ τὴν ἐποχὴν ὅπου ὁ Αἰγοκέρως ἀνέτειλλε κατὰ τὸ δειλινὸν ἀπὸ τὰ μέσα Μαΐου καὶ ἔπειτα. Ἡ ἀκρονύκτιος ἀνατολὴ του συνέπιπτε μετὰ τοῦ θερινοῦ ἡλιοστασίου, ὅταν ὁ Ἥλιος ἔφθανεν εἰς τὸ μέγιστον ὕψος τῆς φαινομένης τροχιᾶς του, τὸ ὁποῖον ὁ Fagan συνέκρινε μὲ τὸν συμβολισμὸν τῆς Αἰγὸς ποὺ ἀνέβαινε εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους. Ἅμα τῇ ἀνυψώσει τῶν ὑδάτων οἱ ἰχθύες ἀφθονοῦσαν καὶ πάλι εἰς τὸν ποταμὸν διὰ τοῦτον ὁ συμβολισμὸς τοῦ Αἰγοκέρωτος ἔφερεν ἰχθύος οὐρὰν καὶ συνεπέρανε ὅτι ἐπρόκειτο περὶ εἴδους ἡμερολογίου τινός.

Γνωρίζουμε ὅμως ὅτι ὁ συμβολισμὸς καὶ ὁ μῦθος ἐπροηγεῖτο τῆς ἐποχῆς τῆς συμπτώσεως τῆς ἀκρονυκτίου ἀνατολῆς τοῦ ἄστρου μετὰ τοῦ θερινοῦ ἠλιοστασίου. Τὸ δὲ κοινότατον γεγονὸς τῆς ἀνυψώσεως τῶν ὑδάτων καὶ τῆς ἀφθονίας τῶν ἰχθύων θὰ ἦτο περιττὸν ὅπως συμπεριληφθεῖ εἰς ἡμερολογιακοὺς συμβολισμοὺς ὡς ἐὰν σημαντικὴ γνῶσις ἡ ὁποία δεν θὰ ἔπρεπε νὰ λησμονηθῇ ἀλλὰ νὰ μεταφερθῇ αὐτούσια εἰς μεταγενέστερας ἐποχάς. Συνεπῶς θὰ ἠδυνάμεθα νὰ δεχθοῦμε τὰς παρατηρήσεις τοῦ Fagan ὡς ἐλλόγιμον ἀπεικόνισιν μίας διαστάσεως τοῦ μύθου ἀλλὰ ὄχι ὡς τὴν αἰτίαν προελεύσεως αὐτοῦ. Ὁ Ἄρατος συσχετίζει τὸ ἄστρον (ἢ πιὸ σωστὰ τὸν μῆνα ποὺ ἐσημειοδοτοῦσε) μετὰ θαλασσίων καταιγίδων συμβουλεύοντας τὴν ἀποφυγὴν τῆς ναυσιπλοΐας τότε - ἰδοῦ εἷς ἕτερος συσχετισμὸς μετὰ τῆς τοῦ ἰχθύος οὐρὰς, ὁ ὁποῖος ἐπίσης δεν ἀποτελεῖ τὴν αἰτίαν προελεύσεως τοῦ συμβόλου.

Aigipan_Eros_sm.jpgΚατὰ τὴν Πλατωνικὴν θεολογίαν τὰ δύο ἠλιοστάσια, χειμερινὸν καὶ θερινόν, θεωροῦνται Θύραι ἀνόδου καὶ καθόδου τῶν Ψυχῶν. Εἰδικότερα τὸ χειμερινὸν ἐστὶ ἡ Πύλη τῶν Θεῶν ὅπου αἱ ψυχαὶ ἐλευθεροῦνται τοῦ κύκλου τῶν ἐνσαρκώσεων ἀνερχόμεναι πρὸς Οὐρανὸν ἐνῶ τὸ θερινὸν ἡ Πύλη τῶν Ἀνθρώπων, θύρα ἐκ τῆς ὁποίας αἱ ψυχαὶ κατέρχονται πρὸς ἐνσάρκωσιν. Αὐτὴ ἡ θέσις προέρχεται ἀπὸ τὸ ἀνάλογον ὁμηρικὸν χωρίον περὶ τῶν δύο Θυρῶν τοῦ Ἰθακισίου Ἄντρου ὅπου ἡ μία ἀντικρίζει τὸν Βορρᾶν καὶ τὴν περνοῦσιν ἄνθρωποι ἐνῶ ἡ ἄλλη τὸν Νότον ἀπὸ ὅπου μόνον Θεοὶ διαβαίνουσιν (Ὀδ. 102-112). Τὸ χωρίον αὐτὸν ἀναλύει ἐκτενῶς ὁ Πορφύριος εἰς τὸ Περὶ τοῦ ἐν Ὀδύσσειᾳ τῶν Νυμφῶν Ἄντρου σύγγραμμά του.

Αἱ θύραι αὐταὶ ἐσημειοδοτοῦντο τότε ἀπὸ τὰ ἄστρα τοῦ Αἰγοκέρωτος καὶ τοῦ Καρκίνου, διὰ τοῦτο καὶ οἱ Ῥωμαῖοι ἀπεκάλεσαν τὸν Αἰγόκερωτα [Νότια] Ἡλίου Θυρ (Solis Porta). Ὁ Θεὸς Ἰανός, δισυπόστατη ἔκφρασις τοῦ Ἑρμοῦ, κρατεῖ τὰς κληίδας τῶν Θυρῶν αὐτῶν τῆς ἀνόδου καὶ καθόδου Ψυχῶν. Ἂς θυμηθοῦμε βεβαίως ὅτι ὁ Ἑρμῆς καλεῖται Ψυχοπομπὸς καὶ ἐστὶ προστάτης τῶν δρόμων, τῶν ταξιδίων καὶ τῶν ταξιδιωτῶν, οὐχὶ ἀπαραιτήτως τῶν ἐπιγείων μόνον. Ἐκαλεῖτο ἐπίσης Vestae Sidus, τὸ τῆς Ἑστίας ἄστρον. Τὴν σήμερον αἱ δύο θύραι σημειοδοτοῦνται ἀπὸ τὰ ἄστρα τοῦ Τοξότου καὶ τῶν Διδύμων.

aigokeros1_sm.jpgὉ ἀστερισμός τοῦ Αἰγοκέρωτος εἶναι ὁρατὸς τοὺς ἐαρινοὺς, θερινοὺς καὶ φθινοπωρινοὺς μῆνας.

Ὁ Ἥλιος ἀνατέλλει ἐν τῷ Αἰγοκερώτι δωδεκατημορίῳ, ἀπὸ τὴν 15ην Ἰανουαρίου ἓως τὴν 13ην Φεβρουαρίου μὲ οὐρανομετρικὴν διέλευσιν ἀπὸ τοὺς Αἰγοκέρωτος ἀστέρας περίπου ἀπὸ τὴν 19ην Ἰανουαρίου ἓως τὴν 15ην Φεβρουαρίου. Μαρτίου ἀρχαῖς γίνεται ὁρατὸς ἐς ἀνατολὴν πρὸ τῆς ἑοῦς. Ἰουνίου μέσαις ἀνατέλλει περὶ τοῦ μεσονυκτίου. Αὐγούστου ἀρχαῖς δύει πρὸ τῆς ἑοῦς καὶ Δεκεμβρίου ἀρχαῖς δύει ἔπειτα ἀπὸ τὸν Ἥλιον. Ἔκτοτε καὶ διὰ τρεῖς μῆνας ἀνατέλλει τὴν ἡμέραν καὶ εἶναι ἀόρατος δι ἐμᾶς.

aigokeros2_sm.jpg Τὸ ἄστρον εἶναι εὐκρινέστατον, εὑρίσκεται δὲ ῥᾳδίως ἐν τῷ οὐρανῷ. Λαμπροὶ ἀστέρες εἶναι ὁ Algedi (α' Αἰγοκέρωτος), ὁ Dabih (β' Αἰγοκέρωτος), ο Nashira (γ' Αἰγοκέρωτος) καὶ ὁ Deneb Algiedi (δ' Αἰγοκέρωτος). Διπλοὶ ἀστέρες ὁ α' (φαίνεται ὠς διπλός ἀστήρ ἀλλὰ μετὰ τηλεσκοπίου διευκρινίζεται πως πρόκειται διὰ διάκριτους ἀστέρας) καὶ ὁ β'. Πλησίον τοῦ ζ' μετὰ μικροῦ τηλεσκοπίου ὁρατὸν εὐρίσκεται τὸ ἀστρικὸ σμῆνος Μ30.

Παρατηρήσιμος ὄμβρος μετεωριτῶν αἱ Ἄλφα Αἰγοκερίδαι, μὲ μακράν διάρκειαν ἀπὸ τὴν 15ην Ἰουλίου ἓως τὴν 11ην Σεπτεμβρίου, μὲ μέγιστον περὶ τὴν 1ην Αὐγούστου, ὄπου παρουσιάζουν μεγίστη φωτεινότητα. Ἐπίσης αἱ Χὶ Αἰγοκερίδαι (ἡμερίσιος ὄμβρος), διαρκοῦσαι ἀπὸ τὴν 29ην Ἰανουαρίου ἓως τὴν 28ην Φεβρουαρίου, μὲ μέγιστον περὶ τὴν 30ην Ἰανουαρίου - 3ην Φεβρουαρίου.

 

Σχετικαὶ Σελίδαι ἐν Διαδικτύῳ:  

Ὁ ζῳδιακὸς ἀστερισμὸς τοῦ Αἰγοκέρωτος εἶναι τὸ ἑνδέκατον κατὰ σειρᾴ ζῴδιον μετὰ τὴν ἐαρινήν ἰσημερίαν, καὶ σημειοδοτεῖ τὸν δεύτερον μήνα τοῦ χειμώνος.

Ἡ ἀλλαγὴ τῶν ἐποχῶν φέρεται ἀπὸ τοὺς τροπικοὺς μῆνας καὶ τὰ ζῴδιά που τοὺς σημειοδοτοῦν. Καθῶς ἔρχεται ὁ ἑπόμενος μὴν ἡ ἀλλαγὴ τοῦ καιροῦ σταθεροποιεῖται καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἐποχῆς ἐκφράζονται τὸ μέγιστον, διὰ τοῦτον καὶ ὀνομάζεται στερεὸς ὃπως καὶ ὁ ἀντίστοιχος ἀστερισμός. Ὁ Αἰγόκερως κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ἦταν ζώδιον τροπικὸν, λόγῳ ὅμως τῆς μεταπτώσεως σήμερα εἶναι στερεὀν, σημειοδοτώντας τὸν ἐπόμενον μήνα τοῦ χειμερινοῦ ἡλιοστασίου.

Καθῶς ἒρχεται ὁ χειμὼν, οἱ ἀνθρώπων ἐξαρτῶνται κυρίως ἀπὸ τὰς ἀποθηκευμένας προμήθειας καὶ τοὺς ἀποξηραμένους καρπούς, ἐνῶ τὰ θηράματα εἶναι πλέον ἐλάχιστα. Τὰ θαλάσσια ταξίδια καὶ ἡ ἀλιεία περιορίζονται ἢ γίνονται ἀδύνατα λόγῳ τῶν καταιγίδων καὶ τῆς κακοκαιρίας. Οἱ συμβολισμοὶ αὐτοὶ τῆς ἀποθηκεύσεως, τὴς συγκεντρώσεως τῶν δυνάμεων, καὶ τῆς παύσεως τῶν θαλασσίων ἐξορμήσεων καθὼς καὶ τὰ ἀντίστοιχα ἐποχιακὰ καιρικὰ φαινόμενα ποὺ παρατηρήθησαν, ἐνετάχθησαν κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴν ἐποχὴν ἐντὸς τῶν ἰδιοτήτων τοῦ δωδεκατημορίου τοῦ Αἰγοκέρωτος, διότι συνέπιπταν χρονικῶς μὲ τὴν διέλευσιν τοῦ Ἡλίου ἀπὸ τὸ δωδεκατημόριον αὐτό. Δὲν ἀποτελοῦν ὃμως μέρος τῶν ἀστρικῶν ἰδιοτήτων του ζῳδίου, ἂλλὰ τοῦ γηίνου ἐποχιακοῦ κύκλου. Αἱ ἀστρικαὶ ζῳδιακαὶ ἰδιότηται καὶ αἱ γήιναι ἐποχιακαὶ συγκεράζονται καθ' ἑκάστην ζῳδιακὴν ἐποχήν. Ὁ συνδυασμός των μᾶς δίδει τὸ σύνολον τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ μηνὸς ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει.

Παραθέτουμε τάς ἀστρολογικὰς ἰδιότητας τοῦ δωδεκατημορίου τοῦ Αἰγοκέρωτος, κατὰ Πτολεμαῖον καὶ Ἡφαιστίωνα Θηβαῖον ὡς ἀκριβῶς συνεγράφησαν τότε. Γνωρίζοντας τὸ σκεπτικὸν τῆς δομήσεως τῶν Ἀστρικῶν Λόγων καὶ τῶν ἑλληνιστικῶν ἀστρολογικῶν ὂρων (π.χ. δύναμις πλανήτου) πιστεύουμε ὅτι οἱ σημερινοὶ μαθηταὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστρολογίας δεν θὰ δυσκολευθοῦν να διορθώσουν καὶ να ἐπαναδομήσουν τοὺς ἰσχύοντες τὴν σήμερον Ἀστρικοὺς Λόγους, πρὸς ὡροσκοπιακὴν χρῆσιν. Ἀστέρων Αἰγοκέρωτος δυνάμεις

Ὁ Αἰγόκερως ἐν τῷ συνόλῳ του φέρει πολλὴν ὑγρασίαν. Ὡς πρὸς τὰ ἐπιμέρους τμήματά του τὰ ἐμπρόσθια εἶναι καυστικὰ καὶ φθαρτικὰ, τὰ μεσαία εἶναι εὔκρατα καὶ τὰ τελευταῖα προκαλοῦν ὂμβρους. Τὰ δὲ βόρεια καὶ νότια μέρη του εἶναι κάθυγρα καὶ φθαρτικὰ. Ἐκ τῶν ἀστέρων τοῦ Αἰγοκέρωτος, αὐτοὶ ἐπὶ τῶν κεράτων ἐνεργοῦν ὡς ἡ Ἀφροδίτη καὶ εἰς μικρότερον βαθμόν ὡς ὁ Ἂρης, ἐκείνοι εἰς τὸ στόμα ὡς ὁ Κρόνος καὶ ἠπιοτέρως ὡς ἡ Ἀφροδίτη. Αὐτοὶ τῶν ποδῶν καὶ τῆς κοιλίας ἐνεργοῦν ὡς ὁ Ἂρης καὶ ὁ Ἑρμῆς καὶ ἐκείνοι τῆς οὐρὰς ἒχουν τὴν δύναμιν τοῦ Κρόνου καὶ τοῦ Διός.

Χῶραι εὑρισκόμεναι ὑπὸ τοῦ Αἰγοκέρωτος κατὰ Ἡφαιστίωνα: ἡ ἒρημος γῆ τῆς Κιμμερίας. κατὰ Πτολεμαῖον: ἡ Ἰνδικὴ, ἡ Ἀριανὴ, ἡ Γεδρωσία, ἡ Θράκη, ἡ Μακεδονία καὶ ἡ Ἰλλυρία. κατὰ τὸν Ἵππαρχον καὶ τοὺς παλαιοὺς Αἰγύπτιους, ἀναλυτικῶς: Ὑπὸ τοῦ Αἰγοκέρωτος εὐρίσκονται τὰ πρὸς δύσιν καὶ νότον μέρη. Κατὰ τὰς πλευράς του τὸ Αἰγαῖον πέλαγος καὶ ὂσοι κατοικοῦν εἰς τὰς γύρω περιοχάς καθὼς καὶ ἡ Κόρινθος. Πρὸς τὴν ζώνην καὶ τὸν νότον ἡ Μεγάλη Θάλασσα (Μεσόγειος), πρὸς τὴν οὐρὰν ἡ Ἰβηρία καὶ πρὸς τὴν κεφαλήν ἡ Κυλληνία καὶ ἡ Τυρρηνία. Κατὰ τὸ στῆθος τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος καὶ εἰς τὴν κοιλίαν ἡ μέση Αἲγυπτος, ἡ Συρία καὶ ἡ Καρία.

Διάταξις κατὰ ἡμικύκλιον: Ὑποτακτικὸν (εἰς τὸ χειμερινὸν ἡμικύκλιον τῶν ἰσημεριῶν) Νυκτερινὸν (εἰς τὸ δεξιὸν ἡμικύκλιον μεταξὺ χειμερινῆς καὶ θερινῆς τροπῆς)

[δεῖτε διάγραμμα, ἐκ τοῦ ἂρθρου Ὁ Ἐνιαύσιος Κύκλος]

Δεκανοὶ

Οἱ τρεῖς δεκανοὶ τοῦ Αἰγοκέρωτος εἶναι ὁ πρῶτος Σμὰτ, ὁ δεύτερος Σρὼ καὶ ὁ τρίτος Ἰσρὼ.

Γεννήσεις ἔχουσαι τὸν Ὡροσκόπον ἐν Αίγοκέρωτι

Συμφώνως πρὸς τὸν Ἡφαιστίωνα, ἐφόσον δεν στέκεται ἀντιθέτη κάποια ἄλλη ἀστρικὴ αἰτία, ὁ Ὡροσκόπος ἐν Αίγοκέρωτι σημειοδοτεῖ τὰ ἑξῆς:

Ὅποιος ἔχει Ὡροσκόπον εἰς τὸν πρῶτον δεκανόν θὰ εἶναι πρωτότοκος ἢ πρωτότροφος, φρόνιμος, βαθὺς, πεπαιδευμένος, ἀγαθὸς, μὲ παρρησίαν. Θὰ ὑποτάξει τοὺς ἐχθρούς του, θὰ κινδυνεύσει ἀπὸ τοὺς δικοὺς του ἀνθρώπους καὶ θὰ σωθεῖ. Κατὰ τὴν νεότητα θὰ ὑποστεῖ ζημίας καὶ θὰ εἶναι ἀκατάστατος εἰς τὸ θέμα τοῦ γάμου. Ἐάν ὁ Δίας βλέπει τὸν ὡροσκόπον του θὰ ἔλθουν ἀργότερα ἀγαθοὶ χρόνοι, θὰ ἀνακαλύψει εὐρήματα, θὰ κυριεύσει πολλοὺς καὶ θὰ ἔχει καλὸν τέλος. Τὰ χαρακτηριστικὰ του εἶναι ὑψηλὸς, εὐρύστερνος, καθὼς περπατεῖ θὰ κινοῦνται τὰ νεῦρα του καὶ θὰ ἔχει μελανὸν σημάδι εἰς τὴν μασχάλην. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου του ἔχουν καταγραφεῖ τὰ ἔτη 1ο, 4ο, 9ο, 11ο, 17ο, 22ο, 31ο, 42ο, 56ο, 63ο, 72ο, 81 καὶ 89ο.

Ὅποιος ἔχει Ὡροσκόπον εἰς τὸν δεύτερον δεκανόν θὰ χάσει νωρὶς τοὺς γονεῖς του ἀπὸ θάνατον καὶ θὰ μειώσει τὴν περιουσίαν των, θὰ ὑποστεῖ ζημίας καὶ θα ξενιτευθεῖ. Θὰ συναναστραφεῖ μεγάλους ἀνθρώπους θὰ εἶναι εὐμετάβλητος εἰς τὰ ἤθη καὶ θὰ βγάζει τὰ πρὸς τὸ ζεῖν ἀπὸ τὴν θάλασσαν ἢ ἀπὸ ὑγρά. Θὰ εἶναι ἀκατάστατος ὡς πρὸς τὸν γάμον ἢ ὁ γάμος του θὰ ἀργήσει καὶ θὰ διαβληθεῖ ὅτι πῆγε μὲ συζύγους ἂλλων καὶ χήρας καὶ δούλας. Κατόπιν ὅμως θὰ ὡφεληθεῖ ἀπὸ γυναίκα καὶ θὰ ἔχει καλὸν τέλος. Τὰ χαρακτηριστικά του εἶναι ὑψηλὸς, ὡραῖος, μὲ ἀνασηκωμένην μύτην, ἠδονικοὺς ὀφθαλμούς ἀλλὰ κακοήθης, θερμὸς καὶ πονηρὸς. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου του ἔχουν καταγραφεῖ τὰ ἔτη 6ο, 9ο, 11ο, 22ο, 31ο, 41ο, 52ο, 63ο, 76ο καὶ 81ο.

Ὅποιος ἔχει Ὡροσκόπον εἰς τὸν τρίτον δεκανόν θὰ προέρχεται ἀπὸ μεγάλους και εὐγενεῖς γονεῖς, θὰ ἀνατραφεῖ πλουσίως, θὰ γίνει πιστευτὸς σὲ πολλὰ καὶ θὰ εἶναι μορφωμένος. Θὰ ἒχει πολλοὺς φίλους, ἔντονην προσωπικότητα, θὰ ἀπεχθάνεται τὴν πονηρίαν καὶ θὰ εἶναι ἀσελγὴς καὶ εὐμετάβλητος. Θὰ εἶναι ἀκατάστατος εἰς τὸ θέμα τοῦ γάμου ἀλλὰ ἀργότερα θὰ εὐνοηθεῖ ἀπὸ τὸν σύντροφόν του, θὰ ἀποκτήσει πολλὰ καὶ θὰ κυριεύσει πολλοὺς. Τὰ χαρακτηριστικὰ του εἶναι ὠχρὸ πρόσωπο, θὰ ἔχει σημάδι εὶς τὸν ἀριστερὸν ἀγκῶνα, τέντωμα κάπου εἰς τοὺς μηρούς καὶ ὀλιγόχρονος. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου του ἔχουν καταγραφεῖ τὰ ἒτη 4ο, 7ο, 11ο, 22ο, 33ο, 46ο, 52ο, 63ο καὶ 72ο. Ὁ θάνατός του θὰ συμβεῖ εἰς ξένον μέρος.

Ὅσοι ἔχουν τὸν Ὡροσκόπον εἰς τὸ μεσεμβόλημα τοῦ Αἰγοκέρωτος καὶ τοῦ Ὑδροχόου γεννιώνται πρόωροι καὶ πεθαίνουν ἀπὸ ἐπίθεσιν θηρίου.