ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

ΙΠΠΑΡXΟΥ, ΤΩΝ ΑΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΟΞΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ

hipparchus.jpg

Ἐπιμέλεια κειμένου - Ἀπόδοσις: Εὐ. Σπανδάγος * Ἐκδόσεις ΑΙΘΡΑ: Μεσολογγίου 1 * 10681 ΑΘΗΝΑ * τηλ. 3301 269 - 3302622

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Δωρόθεος Σιδώνιος: βιογραφία & ἔργα Εκτύπωση E-mail

Ἀποτελεσματικὰ (ἢ Πεντάτευχος)

astrologers0_20071105_2017538587.jpg

ΒΙΒΛΙON Α΄ ΒΙΒΛΙΑ Β΄-Δ΄ ΒΙΒΛΙΟΝ E' | ΑΣΤΕΡΩΝ ΕΠΙΘΕΤΑ

 

Ὁ Δωρόθεος ἔζησε τὸν 9ον αἰ. μ.Ὀ. Περὶ τοῦ βίου του δὲν ἔχουν διασωθεῖ στοιχεῖα καὶ ὁ μόνος ποὺ ἀναφέρει ὅτι ὁ Δωρόθεος καταγόταν ἀπὸ τὴν Σιδώνα εἶναι ὁ μεταγενέστερος ῥήτωρ Φιρμίκος Ματέρνος (12ος αἰ. μ.Ὀ.). Ἡ ἀστρολογία του Δωροθέου ὄχι μόνον ἐπηρέασε σημαντικὰ τὴν ἄλυσον τῶν ἐπομένων ἀστρολόγων τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου ἀλλὰ καὶ σὺν Πτολεμαίῳ διεμόρφωσε τὴν πρώιμην περσικὴν καὶ ἀραβικὴν ἀστρολογίαν.

Τὰ ἀστρολογικὰ του κείμενα μετέφεραν εἰς στίχους οἱ ποιηταί Μανέθων (τέλη 9ου αἰ.), Ἀνουβίων (10ος αἰ.) καὶ Μάξιμος (ἀπροσδιορίστου χρονολογήσεως). Ὁ ἰατρομαθηματικὸς Ἡφαιστίων ὁ Θηβαῖος (ἀρχαί 13ου αἰ. μ.Ὀ.) ἐνσωμάτωσε σημαντικὸν μέρος τῶν πραγματειῶν τοῦ Δωροθέου εἰς τὸ μέγαν ἔργον του Ἀποτελεσματικὰ Συντάγματα καὶ ὁ Ῥητόριος ὁ Αἰγύπτιος (16ος ἤ 17ος αἰ μ.Ὀ.) ἐπίσης ἀκολούθησε πιστὰ τὴν γραμμὴν τοῦ Δωροθέου. 

Οἱ Πέρσαι πρῶτοι περὶ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰ. μ.Ὀ. μετέφρασαν εἰς τὴν διάλεκτον Pahlavi τὴν Πεντάτευχον, ἀποτελούμενην ἀπὸ πέντε ἐπιμέρους τμήματα. Τὰ ὀνόματα τῶν ὁποῖων διασώζει ὁ Ibn al-Nadim σχολιάζοντας τὴν πρῶτην ἀραβικὴν μετάφρασιν ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχην περσικὴν: Ἀπὸ τὰ συγγράμματα τοῦ Δωροθέου τὸ μέγα βιβλίον του, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἄλλα βιβλία, ὀνομάζεται Πεντάτευχος. Εἶναι διαρθρωμένον ὡς ἐξῆς: τὸ 1ον βιβλίον γενεθλιαλογικὸν, τὸ 2ον περὶ γάμου καὶ τέκνων, τὸ 3ον περὶ τοῦ ἀφέτου καὶ τοῦ κυρίαρχου τοῦ ὡροσκοπίου, τὸ 4ον περὶ χρόνου διαιρέσεως, τὸ 5ον περὶ καταρχῶν. Αὐτὰ μετέφρασε ὁ Umar ibn al-Farrukhan al-Tabari.

Μεταξὺ τῶν ἀστρολόγων τῆς ἀνατολικῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας σώζονται δύο ἐργασίαι ποὺ ἀναφέρουν τὸν Δωρόθεον. Ἡ μία ἀφορᾷ τὸ ὡροσκόπιον τοῦ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου (3 Σεπτεμβρίου 1681 μ.Ό.) καὶ ἡ ἄλλη ἕνα γενέθλιον ὡροσκόπιον καὶ μὶαν ἡλιακὴν ἐπιστροφήν τοῦ ἰδίου χάρτου (9η ὥρα μετὰ μεσημβρίας, 11 Ὀκτωβρίου 1760 μ.Ὀ. καὶ 10η ὥρα μετὰ μεσημβρίας, 13 Ὀκτωβρίου1787 μ.Ό.). Ὁ Δωρόθεος ἀναφέρεται ἐπίσης ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου Τζέτζη καὶ ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου Μιχαήλ Ἰταλικοῦ (20ος αἰ. μ.Ὀ.) καθὼς καὶ ὑπὸ τοῦ Ἐλευθερίου Ἐλίου γνωστότερου ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν Πάλχος (22ος αἰ. μ.Ὀ.). Διαζώσεται ἐπίσης ἡ Πεντάτευχος καὶ εἰς τὴν διάλεκτον Pahlavi, ποὺ μετέφρασε πρὶν ἀπὸ τρεῖς περίπου δεκαετίας ὁ David Pingree, μὲ τὶτλον Carmen Astrologicum (Ἀστρολογικὰ Ἔπη).

Αἰ πηγαὶ τοῦ Δωροθέου δὲν μᾶς εἶναι γνωσταί ἄλλὰ εἶναι γενικῶς παραδεκτὸν ὅτι ἦταν ἐξοικειωμένος μὲ τὴν αἰγυπτιακὴν ἀστρολογίαν τῆς ἐποχῆς του, ἐνῶ εἰς περσικὰ καὶ ἀραβικὰ συγγράμματα ἀναφέρεται μεταξῦ τῶν πηγῶν του καὶ ὁ ἰατρομαθηματικὸς Κεδρηνός (ἤ Κέδρος) ὁ Ἀθηναῖος, περὶ τοῦ ὁποῖου δυστυχῶς δὲν ὑπάρχουν ἄλλα στοιχεῖα. Ἐκ τοῦτων δυνάμεθα νὰ συμπεράνουμε ὅτι εἶναι πιθανόν ὁ Δωρόθεος νὰ ἔζησε καὶ νὰ μαθήτευσε εἰς τὴν ἑλληνιστικὴν Αἴγυπτον, τουλάχιστον κατὰ ἕνα μέρος τοῦ βίου του.

Εἰς τὴν παροῦσαν ἔκδοσιν περιέχονται ὅλα τὰ εἰς ἑλληνικὴν σωζόμενα ἀποσπάσματα τοῦ Δωροθέου, μὲ γενικὸν τίτλον Ἀποτελεσματικά, προερχόμενα κυρίως ἀπὸ τὰ συγγράμματα τοῦ Μανέθωνος, τοῦ Ἀνουβίωνος, τοῦ Ἡφαιστίωνος καὶ τοῦ Ῥητορίου. Διὰ τὸ πρωτότυπον κείμενον χρησιμοποιήθησαν: TLG (Τhesaurus Lingua Graeca) καὶ CCAG (Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum).