ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ

 theophrastos.jpg

Ἐπιμέλεια κειμένου - Ἀπόδοσις: Εὐ. Σπανδάγος * Ἐκδόσεις ΑΙΘΡΑ: Μεσολογγίου 1 * 10681 ΑΘΗΝΑ * τηλ. 3301 269 - 3302622

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Ῥητόριος: βιογραφία & ἔργα Εκτύπωση E-mail

denderah-zodiac_sm.jpg

Ἐπιτομή τέχνης ἀστρονομικῆς

μέρος Α' | μέρος Β' μέρος Γ' | μέρος Δ' μέρος Ε'

Ὁ Ῥητόριος ὁ Αἰγύπτιος εἶναι ὁ τελευταῖος σημαντικὸς ἑλληνιστικὸς ἀστρολόγος, τοῦ ὁποίου τὰ συγγράμματα σώζονται, ὄχι ὄμως ἄλλα στοιχεία περὶ τοῦ βίου του. Ἐκτιμᾶται ὅτι ἔζησε κατὰ τὸν 14ον αἰ. μ.Ὀ. (6ον αἰ. CE) καὶ συνέγραψε μίαν περιεκτικὴν ἐπιτομήν τῶν τεχνικῶν τῶν γνωστῶν ἑλληνιστικῶν ἀστρολόγων ποὺ προηγήθησαν τῆς ἐποχῆς του. Εἶναι ἐκ τῶν καλλιτέρων πηγῶν τοῦ ἔργου τοῦ Ἀντιόχου τοῦ Ἀθηναίου καὶ διαφωτίζει τὰς ὀλίγότερον κατανοητὰς τεχνικὰς τοῦ Οὐέττιου Οὐάλεντος τοῦ Ἀντιοχέως. Τέλος, παρέχει τὸν συνδετικὸν κρίκον μεταξὺ τῆς ἑλληνιστικῆς καὶ τῆς πρωίμου περσικῆς ἀστρολογίας, ποὺ μετεξελίχθη εἰς τὴν καλούμενην "ἀραβικὴν ἀστρολογίαν". Τὸ ἔργο του ἐπηρέασε ἐπίσης καὶ τὴν πρώιμην ευρωπαϊκὴν ἀστρολογίαν (γνωστὴ ὡς 'μεσαιωνικὴ' καὶ 'δυτικὴ ἀστρολογία').

Ἐπιτομή Τέχνης Ἀστρονομικῆς εἶναι οὐσιαστικῶς μία συλλογή καὶ σύνθεσις τῶν βασικῶν ἔργων τῶν παλαιοτέρων ἑλληνιστικῶν ἀστρολόγων διανθισμένη μὲ τὴν ἀφήγησιν, τὰ σχόλια καὶ τὶς ἰδίες ἐπεξηγήσεις τοῦ Ῥητορίου ἐπὶ τῶν ἐννοιῶν καὶ τεχνικῶν ποὺ συγκέντρωσε. Ἡ Ἐπιτομή ἔχει τὸ ἀκόλουθον περιεχόμενον:

Α. Ῥητορίου, ἐκ τῶν Ἀντιόχου θησαυρῶν ἐπίλυσις καὶ διήγησις πάσης ἀστρονομικῆς τέχνης
[Ῥητορίου θησαυρὸς συνέχων τὸ πᾶν τῆς ἀστρονομίας. Εἰσαγωγὴ συνέχουσα τὸ πᾶν μέρος τῆς ἀστρονομίας]

Τὰ πρῶτα 53 κεφάλαια καλύπτουν τὰς βασικὰς ἔννοιας καὶ ὄρους ἐν χρήσει εἰς τὴν ἑλληνιστικὴν ἀστρολογίαν. Τὸ μεγαλύτερον μέρος προέρχεται ἀπὸ ἕναν ἀρχαιότερον ἀστρολόγον ὀνόματι Ἀντίοχος ὁ Ἀθηναῖος.

Β. & Γ. Ῥητορίου, Ἀποτελεσματικὴ σύνταξις ἐξ Αἰγυπτίων

Ι. Περὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου
ΙΙ. Περὶ τῆς τῶν πλανωμένων ἀστέρων φύσεως καὶ δυνά­μεως καὶ ὧν κυριεύει μελῶν ἕκαστος καὶ τὶ σημαίνει
ΙΙΙ. Περι ὡροσκόπου τῆς καταρχῆς [ἐκ τῶν Τεύκρου Βαβυλωνίου ἢ Ἀπομασάρ]

Ἐδῶ ὁ Ῥητόριος καλύπτει τρία κύρια θέματα, τὸν ζῳδιακὸν, τὴν φύσιν τῶν πλανητῶν καὶ τὸν ὡροσκόπον. Τὸ πρῶτο καὶ τὸ τρίτο κεφάλαιο προέρχονται κυρίως ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ ἐπονομαζόμενου Ἀγαρηνοῦ Τεύκρου τοῦ Βαβυλωνίου ἢ Ἀπομασάρ, ἑνός πέρσου ἀστρολόγου ποὺ πιθανῶς ἔζησε κατὰ τὸν 9ον αἰ. μ.Ὀ. (1ος αἰ. CE). Τὸ ἔργον του εἶναι ἡ πρώτη σωζόμενη πηγή διὰ τὴν ἀστρολογικὴν ἑρμηνείαν τῶν δεκανῶν καὶ ἐπηρέασε σημαντικὰ τὴν μεταγενέστερην ἀραβικὴν καὶ ἰνδικὴν ἀστρολογίαν.

Δ. Ῥητορίου, Πινακικὴ ἐπίσκεψις καὶ ἀποτελέσματα τοῦ πίνακος τῆς δωδεκατόπου

Ἐδῶ ἐξετάζονται οἱ δώδεκα τόποι καὶ κάποια σχετικὰ αὐτῶν θέματα. Τὸ μεγαλύτερον μέρος προέρχεται ἀπὸ ἔργον τοῦ Ἑρμοῦ Τρισμεγίστου.

Ε. Ῥητορίου, ἐπιλογαί κεφαλαίων

Κατόπιν παρουσιάζεται ὑλικὸ ἐκ διαφόρων ἀστρολόγων ὅπως Δωρόθεος, Κριτόδημος, Ἀνουβίων, Οὐέττιος Οὐάλης, Πτολεμαῖος, Πορφύριος, Παῦλος Ἀλεξανδρέας καὶ πιθανῶς καὶ ἄλλων. Καλύπτονται οἱ μέθοδοι ἑρμηνείας ἑνός ὡροσκοπίου καὶ οἱ βασικαὶ τεχνικαὶ προβλέψεων ἐπὶ αὐτοῦ.