ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις


Τετράεδρον, τοῦ Escher
Τετράεδρον, τοῦ Escher
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Εκτύπωση E-mail
Ὁ Ταῦρος 15 Μαΐου - 14 Ἰουνίου
taurus.gif
taurus zodiac sign johfra

Οὐρανομετρικὴ διέλευσις: 14 Μαΐου - 19 Ἰουνίου
Στοιχεῖον (Τρίγωνον): Γῆ Χρῶμα: Πράσινον, Ῥόδινον
Τριγωνοκράτορες Γῆς: ἡμέρας Ἀφροδίτη, νυκτὸς Σελήνη, ἐπίκοινος Ἄρης
Οἶκος: Ἀφροδίτης (νυκτερινός) Ὓψωμα: Σελήνης εἰς 3° Ταπείνωμα: -
Πρόσωπα Δεκανῶν: Ἑρμῆς/1ος, Σελήνη/2ος, Κρόνος/3ος
Ὅρια: : 1° - 8° Ἀφροδίτη, 9° - 14° Ἑρμῆς, 15° - 22° Δίας, 23° - 27° Κρόνος, 28° - 30° Ἄρης (κατὰ Ἡφαιστ./Αἰγυπτίους)
1° - 8° Ἀφροδίτη, 9° - 15° Ἑρμῆς, 16° - 22° Δίας, 23° - 24° Κρόνος, 25° - 30° Ἄρης (κατὰ Πτολεμαῖον)
Λαμπραὶ μοῖραι: 3°, 5°, 10°, 17°, 28°, 30°
Βοτάνη: περιστερεὼν ὀρθός
Κληίδαι Λέξεις: Ἐαρινὸ, δίσωμο, φωνῆεν, χερσαῖο, λατρῶδες, νυκτερινό, προστάσσον
Ἀνατομία: Ὁ λαιμός, αἱ φωνητικαὶ χορδαί

 

Ὁ Ταῦρος ἐφορεύεται ἀπὸ τὴν θεὰν Ἀφροδίτην

min2_sm.jpg

Τὸ ἄστρον τοῦ Ταύρου ἔλαβε τὸ ὄνομα καὶ τὸ σχῆμα του ἐκ τοῦ ταύρου τοῦ Διός, ὁ διακομίσας τὴν Εὐρώπην εἰς Κρήτην.

Ὁ Ἀγήνωρ Φοῖνιξ βασιλεὺς ἐν Τύρῳ ἐστὶν καὶ υἱὸς τοῦ Ποσειδῶνος καὶ τῆς Λιβύης (κόρης τοῦ Ἐπάφου, ἐκ τῆς Ἰνοῦς καὶ τοῦ Διός) καὶ ἀδελφὸς τοῦ Βῆλου, βασιλέα τῆς Αἰγύπτου. Υἱοὶ του, ὁ Κίλικας, ὁ Κάδμος καὶ ὁ Θάσος, καὶ κόρη του ἡ Εὐρώπη, ἣν ὁ Δίας σφοδρῶς ἐράσθη. Πολλάκις ἔβλεπε οὖτην, ὢς ἀνθούς ἔπλεκε μετὰ θεραπαινίδων εἰς ἐαρινοὺς λειμῶνας. Διὰ τὸ πλησιάζειν ὁ θεὸς ἀλλάξας ἑαυτὸν εἰς ταῦρον λευκὸν σφριγηλὸν, ὃς ἀνεδιδε γλυκεῖαν ὀσμὴν ὡσὰν κρόκου ἀνθός καὶ ἐπαρουσιάσθη ἐμπρός της. Εὐθὺς ἡ κόρη σαγηνευθεῖσα ἀπὸ τὴν εὐμορφίαν τοῦ ταύρου, ἐπλησίασε καὶ ἐθώπευε οὖτον.

Ὁ ταῦρος ἥμερος γονατίζει ἀφήνοντας τὴν κόρην νὰ ἀνεβῇ ἐπὶ τῆς ῥάχεώς του καὶ κατόπιν ὑψώνεται καὶ τρέχει πρὸς θάλασσαν γοργᾶ. Μάταια ἡ Εὐρώπη καλεῖ τὰς θεραπαινίδας της πρὸς βοήθειαν - ὁ ταῦρος σχίζει ἤδη τὰ κυανᾶ κύματα ἀκαταπαύστῳ ὁρμῇ κὶ ἐκείνη μόνον δύναται στηριχθεῖν ἐπὶ τῶν κεράτων.

Europa-bull-archaic_sm.jpgΣυνοδευόμενοι ὑπὸ Τριτώνων καὶ Νηρηίδων φθάνουσιν εἰς νῆσον Κρήτην. Ἐκεῖ αἱ Ἐποχαὶ εἲχαν ἑτοιμάσει τὸ γαμήλιο λέχος εἰς Δικταῖον Ἄντρον. Ἄλλοι λέγουσιν, ὅτι ἐρωτοτρόπησαν παρὰ κρήνης ἐν Γορτύνᾳ, ὑπὸ πλατάνων καὶ ὅτι εἰς ἀνάμνησην τούτου οἱ πλάτανοι κρατοῦσιν πάντοτε τὸ φύλλωμά των. Ἐκ Διὸς ἡ Εὐρώπη ἐγέννησε τὸν βασιλέα Μίνωα, τὸν νομοθέτην Ῥαδάμανθυν καὶ τὸν δίκαιον Σαρπηδόναν. Ὁ Ζεὺς ἔθεσε τὸν γιγάντιον δαίμονα Τάλω ὑπὸ τῶν ἐντολῶν της, ἔναν κύνα, ἄριστον θηρευτὴν, καὶ μίαν θήκην μὲ βέλη που πάντοτε εὐστοχοῦσιν. Ἡ Εὐρώπη ἐπειτ' ἐδέχθη πρὸς γάμον τὸν τῆς Κρήτης βασιλέα Ἀστερίωνα, τοῦ Τεκτάμου, καὶ ἄτεκνος ὢν ὁ Ἀστερίων υἱοθέτησε τοὺς ἐκ Διὸς υἱοὺς της. Ἡ Εὐρώπη μετὰ θάνατον ἀποθεώθη, ἐνῶ ὁ Ταῦρος ποῦ τὴν ἔφερε ἀπὸ τὴν Φοινίκην εἰς Κρήτην, ἐτέθη ἀνάμεσα εἰς τὰ ἐπιφανέστατα ἄστρα, τιμηθεὶς ἀπὸ τὸν Δία. Ἄλλοι ἀναφέρουσιν πὼς ὁ βοῦς ἐστὶν Ἰοὺς μίμημα καὶ ὅτι πρὸς χάριν ἐκείνης ἐτιμήθη τὸ ἄστρο.

Οἱ τρεῖς υἱοὶ τοῦ Ἀγήνορος ἐστάλησαν πρὸς ἀναζήτησιν τῆς ἀδελφῆς των καὶ περιπλανήθησαν σὲ πολλάς χώρας, ἱδρῦσαν δὲ καὶ πόλεις καὶ γένη. Ὁ Κίλικας ἔγινε βασιλεὺς ἐν Κιλικίᾳ, ὁ Θάσος ἵδρυσεν τὴν Θάσον πόλην καὶ ὁ Κάδμος ἵδρυσεν τὰς Θήβας καὶ ἔλαβε σύζυγον τὴν Ἁρμονίαν, κόρην θεῶν Ἀφροδίτης καὶ Ἄρεως.

tavro.jpgὉ Μίνως ἐστὶν ὁ πρῶτος βασιλεὺς τοῦ γένους τῶν Κρητῶν, ὃ διδάξας περὶ τῆς καλλιεργείας τῆς γῆς και ὀργανώσας τοὺς Κρῆτας εἰς πολιτείας, ἐδωσεν δε οὖτοις Νόμους θεϊκοὺς, ἐνεπνευσθεὶς ὑπὸ τοῦ Διός. Ὁ δὲ Ῥαδάμανθυς πολύκλυτος ἐστὶν διὰ τὸ σοφὸν αὐτοῦ καὶ πρᾶον φρόνημαν, καὶ λέγεται πὼς ὀργάνωσε τὸν κρητικὸν νομικὸν κώδικαν, ὅστις ἀργότερα ἐχρησίμευσεν ὡς ὑπόδειγμα διὰ τὰς ἑλληνικὰς πόλεις τῆς Σπάρτης καὶ τῶν Ἀθηνῶν. Μετὰ θάνατον ἐτιμήθησαν εἰς Ἠλύσια Πεδία καὶ ἔλαβαν θέσεις κριτοῦ τοῦ Ἅδου παρὰ τῷ Αἰακῷ.

tavrosast_sm.jpg

Ὁ ἀστερισμός τοῦ Ταύρου εἶναι ὁρατὸς τοὺς μετοπωρινοὺς καὶ χειμερινοὺς μῆνας. Ὁ Ἥλιος ἀνατέλλει ἐν τῷ Ταύρου δωδεκατημορίῳ, ἀπὸ τὴν 15ην Μαΐου ἕως τὴν 14ην Ἰουνίου, μὲ οὐρανομετρικὴν διέλευσιν ἀπὸ τοὺς Ταύρου ἀστέρας περίπου ἀπὸ τὴν 14ην Μαΐου ἕως τὴν 19ην Ἰουνίου. Ἰουλίου ἀρχαῖς γίνεται ὁρατὸς ἐς ἀνατολήν, πρὸ τῆς αὐγῆς. Σεπτεμβρίου ἀρχαῖς ἀνατέλλει περὶ τοῦ μεσονυκτίου καὶ Δεκεμβρίου ἀρχαῖς δύει πρὸ τῆς αὐγῆς. Μαρτίου ἀρχαῖς δύει περὶ τοῦ μεσονυχτίου καὶ Ἀπριλίου μέσαις δύει ἔπειτα ἀπὸ τὸν Ἥλιον. Ἔκτοτε καὶ διὰ τρεῖς μῆνας ἀνατέλλει τὴν ἡμέραν καὶ ἀόρατος δι ἐμᾶς.

Τὸ ἄστρον εἶναι εὐκρινέστατον μεταξὺ τῶν ἄλλων τοῦ ζῳδιακοῦ, μὲ πλείστους ἀστέρας λαμπρούς, ἐντοπίζεται δὲ εὐκολα διὰ τὸ σχῆμα τῶν κεράτων, ὁμοιάζον μὲ V μέγαν, ἐν τῇ βάσει τοῦ ὁποίου εἶναι οἱ ἀστέρες τοῦ λαιμοῦ. Ἔντος τοῦ μυχοῦ τῶν κεράτων εἶναι αἱ Ὑάδαι [Hyades], ἀστρικὸν σμῆνος πλησίον τοῦ φωτεινοτάτου ἀστέρος Λαμπαδίου. Ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ τοῦ λαιμοῦ εἶναι αἱ Πλειάδαι [Pleiades, M45], γνωστὸ ἀστρικὸ σμῆνος ἑπτὰ φωτεινοτάτων καὶ ἄλλων ἀμυδροτέρων ἀστέρων. Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰ εἶναι τὸ Νεφέλωμα τοῦ Καρκίνου [Crab Nebulae, M1], ὁ φαεινότερος ὁρατὸς ὑπερκαινοφανῆς [supernova].

ta_con_sm.jpg

Λαμπρότεροι ἀστέρες ὁ Λαμπαδίας [Aldebaran, ἀ' Ταύρου] καὶ ὁ β' Ταύρου [Elnath]. Διπλοὶ ἀστέρες οἱ θ', κ', σ', φ' καὶ χ' Ταύρου. Παρατηρήσιμος ὄμβρος μετεωριτῶν αἱ Ταυρῖδαι, ἐκ τῶν παλαιοτέρων ὄμβρων τῶν μετοπωρινῶν μηνῶν. Ἔχουν δύο σκέλη, τὸ βόρειον καὶ τὸ νότιον. Αἱ βόρειαι Ταυρῖδαι διαρκοῦν ἀπὸ τὴν 12ην Ὀκτωβρίου ἕως τὴν 2αν Δεκεμβρίου μὲ μέγιστον ἀπὸ 4 - 7 Νοεμβρίου. Αἱ νότιαι Ταυρῖδαι διαρκοῦν ἀπὸ τὴν 17ην Σεπτεμβρίου ἕως τὴν 27ην Νοεμβρίου, μὲ μέγιστον ἀπὸ 30 Ὀκτωβρίου - 7 Νοεμβρίου. Ἐπίσης ὁ ἡμερήσιος ὄμβρος μετεωριτῶν Βήτα Ταυρῖδαι, διαρκοῦσαι ἀπὸ τὴν 5ην Ἰουνίου ἕως τὴν 8ην Ἰουλίου, μὲ μέγιστον περὶ τὴν 29ην Ἰουνίου.  

tavros orion constellations

 

Σχετικαὶ Σελίδαι ἐν Διαδικτύῳ:

Ὁ ζῳδιακὸς ἀστερισμὸς τοῦ Ταύρου εἶναι τὸ τρίτον κατὰ σειρά ζώδιον μετὰ τὴν ἐαρινήν ἰσημερίαν, καὶ σημειοδοτεῖ τὸν τελευταῖον μήνα τῆς ἀνοίξεως, προετοιμάζοντάς μας διὰ τὸ θέρος.

Ἡ ἀλλαγὴ τῶν ἐποχῶν γίνεται κατὰ τοὺς τροπικοὺς μῆνας καὶ τὰ ζῴδια ποὺ τοὺς σημειοδοτοῦν. Καθῶς ἔρχεται ὁ ἑπόμενος μὴν ἡ ἀλλαγὴ τοῦ καιροῦ σταθεροποιεῖται καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἐποχῆς ἐκφράζονται τὸ μέγιστον. Διὰ τοῦτον καὶ τὰ στερεὰ ζῴδια ὀνομάσθησαν ἔτσι, ἐφόσον ἡ ὑγρασία, ἡ θέρμη, ἡ ξηρασία ἢ τὸ ψῦχος τοῦ μηνός, ποὺ σημειοδοτοῦν, ἔχουν σταθεροποιηθεῖ καὶ γίνονται ἐντονοτέρως αἰσθητὰ. Ὁ ἑπόμενος μὴν ἀπὸ ἐκεῖνον τῆς ἐαρινῆς τροπῆς (ἐαρινὴ ἰσημερία) σημειοδοτεῖ τὴν πλέον θαλερὴν περίοδον τῆς ἐποχῆς τῆς ἀνοίξεως, ὅπου κατόπιν τῆς ἐγέρσεως ἡ φύσις ἀναπτύσσεται, ἀνθοφορεῖ καὶ ἑορτάζει τὸν νέον κύκλον ζωῆς.
 
Οἱ συμβολισμοὶ αὐτοὶ τῆς ἀνθοφορίας, τοῦ ὀργασμοῦ καὶ τῆς φυσικῆς ἀναπτύξεως καθὼς καὶ τὰ ἀντίστοιχα ἐποχιακὰ/καιρικὰ παρατηρηθέντα φαινόμενα συμπεριελήφθησαν ἐν τῷ συνόλῳ τῶν ἰδιοτήτων τοῦ δωδεκατημορίου τοῦ Ταύρου, διότι συνέπιπταν χρονικῶς μὲ τὴν διέλευσιν τοῦ Ἡλίου ἀπὸ τὸ δωδεκατημόριον αὐτό. Ἔτσι ὁ Ταῦρος ἐχαρακτηρίσθη λ.χ. ζῴδιον στερεόν, ἐπειδὴ σημειοδοτοῦσε τότε τὸν μεσαῖον μῆνα τῆς ἀνοίξεως.Σἠμερα ὅμως εἶναι δίσωμον διότι σημειοδοτεῖ τὸν τελευταῖον μῆνα της, ὅπου ὁ καιρὸς στὴν ἀρχή εἶναι ἐαρινὸς καὶ πρὸς τὸ τέλος θερινός.
 
Συνεπῶς κάποιες ἀπὸ τὶς ἰδιότητες τῶν δωδεκατημορίων κάθε ζῳδίου, ποὺ παραθέτουν οἱ ἑλληνιστικοὶ ἀστρολόγοι, ἰσχύουν καὶ σήμερα ἐνῶ ἄλλες ὄχι - ὅσες δὲν ἀποτελοῦν μέρος τῶν καθαυτῶν ἀστρικῶν ἰδιοτήτων του ζῳδίου, ἄλλὰ τοῦ γηίνου ἐποχιακοῦ κύκλου. Αἱ ἀστρικαὶ ζῳδιακαὶ ἰδιότηται καὶ αἱ γήιναι ἐποχιακαὶ συγκεράζονται καθ' ἑκάστην ζῳδιακὴν ἐποχήν. Ὁ συνδυασμός των μᾶς δίδει τὸ σύνολον τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ δωδεκατημορίου/μηνός ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει. Παραθέτουμε τάς ἀστρολογικὰς ἰδιότητας τοῦ δωδεκατημορίου τοῦ Ταύρου, ἀπὸ διάφορους ἀστρολόγους ὅπως Πτολεμαῖον, Ἡφαιστίωνα, Ῥητόριον κ.ἄ., ἐνῶ μεταφέραμε τὶς κλιματικὲς/ἐποχιακὲς στὸ ζῳδιακὸ δωδεκατημόριο ποὺ σήμερα σημειοδοτεῖ τὸν ἀντίστοιχο μῆνα (επὶ τοῦ προκειμένου, ὁ Κριὸς).  

Ἀστέρων Ταύρου δυνάμεις

Τῶν δὲ ἐν τῷ Ταύρῳ ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῆς ἀποτομῆς ὁμοίαν ἔχουσι κρᾶσιν τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου· οἱ δὲ ἐν τῇ Πλειάδι τῇ τε σελήνῃ καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως· τῶν δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ ὁ μὲν λαμπρὸς τῆς Ὑάδος καὶ ὑπόκιρρος, καλούμενος δὲ Λαμπαδίας, τῷ τοῦ Ἄρεως· οἱ δὲ λοιποὶ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ ἐν ἄκροις τοῖς κέρασι τῷ τοῦ Ἄρεως. (Οἱ ἀστέρες τῆς κεφαλῆς τοῦ Ταύρου ἔχουν τὴν ἰδιοσυγκρασίαν τῆς Ἀφροδίτης καὶ σὲ μικρότερον βαθμὸν τοῦ Κρόνου. Ἐκεῖνοι πλησίον τῶν Πλειάδων ἔχουν τὴν ἰδιοσυγκρασίαν τῆς Σελήνης καὶ τοῦ Διός. Ἀπὸ αὐτοὺς τῆς κεφαλῆς, ἐκεῖνος πλησίον τῶν Ὑάδων που εἶναι λαμπερὸς καὶ ἐρυθρὸς -ὁ Λαμπαδίας- ἔχει παρομοίαν ἰδιοσυγκρασίαν μὲ τὸν Ἄρην. Οἱ δὲ ὑπόλοιποι παρομοίαν μὲ τὸν Κρόνον καὶ σὲ μικρότερον βαθμὸν μὲ τὸν Ἑρμῆν. Ἐκεῖνοι εἰς τὰ ἄκρα τῶν κεράτων, εἶναι παρομοίας ἰδιοσυγκρασίας μὲ τὸν Ἄρην). [Πτολεμαῖος, Τετράβιβλος βιβλ. Α', Περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων δυνάμεως]

Ἀνατέλλει δὲ ἀπὸ μοίρας α' ἕως γ' κεφαλή, ἀπὸ δ' ἕως ζ' κέρατα, ἀπὸ η' ἕως ι' τράχηλος, ἀπὸ ια' ἕως ιγ' στῆθος, ἀπὸ ιδ' ἕως ιη' ὀσφύς, ἀπὸ ιθ' ἕως κα' ἰσχία, ἀπὸ δὲ κβ' ἕως κδ' πόδες, ἀπὸ δὲ κε' ἕως κζ' οὐρά, ἀπὸ δὲ κη' ἕως λ' ὄνυχες. [Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Β', Περὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου, Κριός]

Χῶραι εὑρισκόμεναι ὑπὸ τοῦ Ταύρου

Προσοικειοῦνται δὲ αὐτῷ χῶραι οὕτως· θηρὶ δ' ὑπέστρωται κλίμα Μηδικὸν Ἀρραβίη τε ἠδὲ καὶ εὐβώλοιο καλὸν πέδον Αἰγύπτοιο.

ὁ δὲ Πτολεμαῖος· Παρθία, Μηδία, Περσίς, Κυκλάδες, Κύπρος, Μικρὰ Ἀσία. ἤδη δέ τινες πάλιν καὶ πρὸς μέρη αὐτοῦ τὰς οἰκειώσεις ἔθεντο· κατὰ μὲν τὰ κέρατα Μηδία, τὰ πρὸς τῷ Ἡνιόχῳ δεξιὰ Σκυθία, τὰ ἀριστερὰ Ἀρμενία, κατὰ τὴν Πλειάδα Κύπρος. [Ἡφαιστίων, Ἀποτελεσματικὰ βιβλ. Α', κεφ. α', Ταῦρος] 

εἰσὶ δὲ ὑποτεταγμένα κλίματα ταῦτα· Βαβυλών· Παρθία, Μηδία, Περσίς, Κυκλάδες νῆσοι, Κύπρος, Μικρὰ Ἀσία. [Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Β', Περὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου, Κριός]

Δεκανοὶ - Παρανατέλλοντες

Οἱ δὲ δεκανοὶ αὐτοῦ τρεῖς· Χώου ὁ πρῶτος, Ἔρω ὁ δεύτερος, Ῥομβρόμαρε ὁ τρίτος. [Ἡφαιστίων, Ἀποτελεσματικὰ βιβλ. Α', κεφ. α', Ταῦρος] 

ἔχει δεκανοὺς γ' καὶ τῷ μὲν α' δεκανῷ παρανατέλλουσιν Ὠρίων ξιφηφόρος καὶ τὸ ἥμισυ τῆς Πλεια­δος καὶ ἥμισυ λειψάνου Νεκρὰς Γυναικὸς καὶ ἡ κεφαλὴ τοῦ Κυνὸς τῆς δωδεκαώρου. Τῷ δὲ β' δεκανῷ παρανατέλλουσιν ὁ Κυνοκέφαλος κατέ­χων ἄγαλμα γυμνὸν καὶ τὸ Σκῆπτρον καὶ τὸ ἄλλο ἥμισυ τοῦ λειψάνου τῆς Νεκρᾶς Γυναικὸς καὶ τὰ μέσα τοῦ Κυνὸς τῆς δωδεκαώρου. τῷ δὲ γ' δεκανῷ παρανατέλλουσι τὸ Ἱππικὸν καὶ ὁ Ἡνίοχος καὶ Ἅρμα καὶ Αἲξ βασταζομένη ὑπὸ τοῦ Ἡνιόχου τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ καὶ τὰ ὀπίσθια τοῦ Κυνὸς τῆς δωδεκαώρου.

καὶ ὁ μὲν α' δεκανὸς φέρει πρόσωπον Ἑρμοῦ, ὁ δὲ β' Σελήνης, ὁ δὲ γ' Κρόνου, παρανατέλλει δὲ τούτῳ ὁ λαμπρὸς ἀστὴρ τῆς Γοργοῦς μοίρας γ' λεπτῶν κ', βόρειος, μεγέθους β', κράσεως Διὸς καὶ Κρόνου, πάλιν παρανατέλλει τούτῳ ἡ Πλειὰς πᾶσα ἀπὸ μοι­ρας ς' ἕως η'· αὖται αἱ μοῖραι σινωτικαὶ περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τυγχάνουσι. πάλιν παρανατέλλει λαμπρὸς ἀστὴρ ὁ ἐπὶ τῶν Ὑάδων μοίρας ις' λεπτῶν κ', νότιος, μεγέθους α', κράσεως Ἄρεως και Ἀφροδίτης, πάλιν παρανατέλλει λαμπρὸς ἀστὴρ ὁ ἐν τῷ ἄκρῳ ποδὶ τοῦ Ὠρίωνος μοι­ρας κγ', νότιος, μεγέθους α', κράσεως Διὸς καὶ Κρόνου. πάλιν παρανα­τελλει λαμπρὸς ἀστὴρ ὁ ἐν τῷ ἡγουμένῳ ὤμῳ τοῦ Ὠρίωνος μοίρας κζ' λεπτῶν μ', νότιος, μεγέθους β', κράσεως Ἄρεως καὶ Ἑρμοῦ. πάλιν παρα­νατελλει ὁ λαμπρὸς ἀστὴρ τῆς Αἰγός, ὃ καὶ ὀνομάζομεν <τὸν ἀστέρα αὐτόν>, μοίρας κη' λεπτῶν μ', βόρειος, μεγέθους α', κράσεως Διὸς καὶ Κρόνου. [Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Β', Περὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου,Ταῦρος ]

Διάταξις κατὰ ἡμικύκλιον - λοιπαὶ ποιότηται

Ἐαρινὸ, δίσωμο (τοῦ μεταβλητοῦ τετραγώνου ζῳδίων - αὐτὸ διότι σημειοδοτεῖ τὸν τελευταῖον μῆνα τῆς ἀνοίξεως), προστάσσον (θερινὸν ἡμικύκλιον τῶν ἰσημεριῶν), νυκτερινὸν (εἰς τὸ δεξιὸν ἡμικύκλιον μεταξὺ χειμερινῆς καὶ θερινῆς τροπῆς), ὑποτακτικὸν (ζῳδιακὰ τρίγωνα γῆς & ὕδατος), χερσαῖον, πολύσπερμον, ἀσελγές, λατρῶδες, μελεοκοπούμενον, θηριῶδες, ἡμίφωνον, καὶ μαλακοποιὰ δὲ Ταύρου τὰ ἔσχατα. [Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Α', Περὶ τῆς ἐκ τῶν οἰκείων ἐνεργειῶν καὶ μορφώσεων ἐφηρμοσμένης τοῖς τοῦ ζῳδιακοῦ τμήμασι διάφορου προσηγορίας]

*[δεῖτε διάγραμμα, ἐκ τοῦ ἄρθρου Ὁ Ἐνιαύσιος Κύκλος]

Καιρικαὶ ἐπισημασίαι γιὰ τὸν 3ο ἐαρινὸ μῆνα

τὸ δὲ ...δωδεκατημόριον καθόλου μέν ἐστιν εὐκρασίας ποιητικόν, κατὰ μέρος δὲ τὰ μὲν προηγούμενα αὐτοῦ δίυγρα καὶ φθαρτικά, τὰ δὲ μέσα εὔκρατα, τὰ δὲ ἑπόμενα μεμιγμένα καὶ ἄτακτα, τὰ δὲ βόρεια πνευματώδη καὶ σεισμοποιά, τὰ δὲ νότια ξηρὰ καὶ καυσώδη. [Πτολεμαῖος, Τετράβιβλος, βιβλ. Β', Περὶ τῆς μερικῆς πρὸς τὰ καταστήματα φύσεως τῶν ζῳδίων]

Μελοθεσία (ἱατρομαθηματικὰ)

κυριεύει δὲ τοῦ σώματος τένοντος καὶ τραχήλου, καταπόσεως, κυρτώσεως, χοιράδων, πνιγμῶν καὶ μυκτήρων· σίνη καὶ πάθη ὀφθαλμῶν. κυριεύει δὲ στοιχείων β' καὶ ξ'. [Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Β', Περὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου,Ταῦρος ]

Γεννήσεις ἔχουσαι τὸν Ὡροσκόπον ἐν Ταύρῳ

Κατὰ Ἠφαιστίωνα, ἐφόσον δεν στέκεται ἀντιθέτη κάποια ἄλλη ἀστρικὴ αἰτία, ὁ Ὡροσκόπος ἐν Ταύρῳ σημειοδοτεῖ τὰ ἑξῆς:

ὁ οὖν ἔχων ὡροσκοποῦντα τὸν πρῶτον ἔσται μὲν ἐπιχαρής, πολύφιλος καὶ ἡδύβιος, ἐπίμοχθος δὲ καὶ μετὰ τὸ ἀποβαλεῖν τὸν πρῶτον γάμον γαμήσει προεφθαρμένην καὶ μεγάλη εὐδαιμονία ἔσται αὐτῷ. τὰ δὲ σημεῖα· ἡ κεφαλὴ μεγάλη, οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ μεγάλοι, τὸ μέγεθος σύμμετρον, τὰ χείλη μεγάλα· σημεῖον ἔσται περὶ τὸν αὐχένα καὶ ἄλλο περὶ τὸν κόλπον καὶ ἕτερον περὶ τὴν δεξιὰν πλευράν. οἱ δὲ κλιμακτῆρες αὐτοῦ ἔτος α, δ, θ, ια, κβ, λγ, μθ, νῃ, χθ, οβ. (Ὅποιος ἔχει Ὡροσκόπον εἰς τὸν πρῶτον δεκανὸν θὰ εἶναι θελκτικὸς, θὰ ἔχει πολλοὺς φίλους καὶ βίον εὐχάριστον ἀλλὰ καὶ μὲ ἀρκετὴν ἐργασίαν. Κατόπιν τοῦ χωρισμοῦ τοῦ πρώτου του γάμου, θὰ νυμφευθεῖ γυναῖκα ποὺ τὴν εἶχε ἄλλος καὶ θὰ εὐτυχήσει πολὺ μαζὶ της. Τὰ χαρακτηριστικὰ του εἶναι μεγάλη κεφαλή καὶ ὀφθαλμοί, συμμετρικὸ μέγεθος, μεγάλα χείλη καὶ θὰ ἔχει σημάδι εἰς τὸν αὐχένα, ἄλλο ἕνα εἰς τὸν κόρφον (στῆθος) καὶ ἀκόμη ἕνα εἰς τὴν δεξιὰν πλευράν. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου του ἔχουν καταγραφεῖ τὰ ἔτη 1ο, 4ο, 9ο, 11ο, 22ο, 33ο, 49ο, 56ο, 69ο καὶ τὸ 72ο).

ὁ δὲ ἔχων τὸν δεύτερον ὡροσκοποῦντα ἔσται πλούσιος, ἀρχοντικός, ἀγχίνους καὶ εὔγαμος, ἐπιτροπῶν καὶ παρακαταθηκῶν ἀξιούμενος. τὸ δὲ σημεῖον· τὸ πρόσωπον πλατύ, τὰ στέρνα εὐρύτατα, ὀφθαλμὸς εὐειδής, τὰ ὦτα πλατέα, περὶ τοὺς ὤμους τετρίχωται· σημεῖον μέλαν περὶ τὰς λαγόνας ἢ ὑπὸ τὸν μαστὸν καὶ περὶ τὰ νευρικὰ τάσις. οἱ δὲ κλιμακτῆρες αὐτοῦ ἔτος ζ, ιγ, κβ, λα, μγ, νῃ, χα, οδ, πδ, ῳα. (Ὅποιος ἔχει Ὡροσκόπον εἰς τὸν δεύτερον δεκανὸν θὰ εἶναι πλούσιος, ἀρχοντικὸς, εὐφυὴς καὶ θὰ κάνει καλὸν γάμον. Θὰ τιμηθεῖ μὲ ἀξιώματα ἐπιτροπῶν καὶ παρακαταθηκῶν. Τὰ χαρακτηριστικὰ του εἶναι πλατὺ πρόσωπο κι εὐρὺ στέρνο, ὡραῖοι ὀφθαλμοί, πλατιὰ ὦτα, τριχωτὸς εἰς τοὺς ὤμους, θὰ ἔχει μελανὸ σημάδι εἰς τοὺς λαγόνας του ἢ ὑπὸ τοῦ μαστοῦ καὶ θὰ ἔχει νευρικὰς τάσεις. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου του ἔχουν καταγραφεῖ τὰ ἔτη 7ο, 13ο, 22ο, 31ο, 43ο, 56ο, 61ο, 74ο, 84ο, 91ο).

οἱ δὲ ἔχοντες τὸν τρίτον ἔσονται ἐκ μεγάλων γονέων καὶ αὐτοὺς διαστήσουσι καὶ τὰ αὐτῶν οὐ καλῶς διοικήσουσι καὶ ἐκδημοῦσι καὶ ναυαγίων πειρῶνται καὶ ἐπονειδίστως καὶ ἐμπαθῶς διαλαλοῦνται καὶ σινοῦνται ἐπὶ τὸν συνουσιαστικὸν τόπον καὶ ἀναπόλαυστοι γίνονται τῶν κατὰ φυσικὴν συνουσίαν ἡδονῶν καὶ τοῦ ἀξιωματικοῦ προσχήματος μεθίστανται καὶ ἄωροί τινες αὐτῶν ἀποθνῄσκουσιν. τὰ δὲ σημεῖα αὐτῶν· τῷ προσώπῳ εὐειδεῖς καὶ ἐπιτερπεῖς, ἐοικότες γυναικί, ἀλλὰ μῶμον ἕξουσιν ἐν τῷ ἀριστερῷ ὀφθαλμῷ ἢ περὶ τὸν ἕνα τῶν ποδῶν· εὔοφρυς, μέσος τὸ μέγεθος καὶ λεπτός. εἰσὶ δὲ οἱ κλιμακτῆρες αὐτοῦ ἔτος θ, ιβ, κγ, λα, μῃ, νθ, χα, οδ. (Ὅσοι ἔχουν Ὡροσκόπον εἰς τὸν τρίτον δεκανὸν θὰ προέρχονται ἀπὸ μεγάλους ἠλικιακῶς γονεῖς που ἀργότερα θὰ χωρίσουν. Δὲν θὰ διοικήσουν καλῶς τὸν βίον τοὺς, θὰ ξενιτευθοῦν καὶ θὰ ἔχουν τὴν ἐμπειρία ναυαγίου. Θὰ ἔχουν φήμην ἀτιμωτικὴν καὶ ἐμπαθὴν καὶ θὰ βλάψουν τὰ γεννητικὰ των ὄργανα καὶ θὰ στερηθοῦν τὴν ἀπόλαυσιν τῶν ἡδονῶν τῆς φυσικῆς συνουσίας. Δεν θὰ ἀποκτήσουν ἀξίωμα καὶ μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς θὰ πεθάνουν πρόωρα. Τὰ χαρακτηριστικὰ των εἶναι ὡραῖο πρόσωπο, οἱ ἀρσενικοὶ θὰ ὁμοιάζουν μὲ γυναίκας, ἀλλὰ θὰ ἔχουν ἐλάττωμα εἰς τὸν ἀριστερὸν ὀφθλαμὸν ἢ εἰς τὸν ἔναν τῶν δύο ποδῶν, ὡραῖα φρύδια, μετρίου ὕψος καὶ λεπτοί. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου των ἔχουν καταγραφεῖ τὰ ἔτη 9ο, 12ο, 23ο, 31ο, 46ο, 59ο, 61ο καὶ τὸ 74ο).

Ταύρου τὸ μεσεμβόλημα καὶ Διδύμων· ὁ ἔχων τὸν ὡροσκόπον ἐν τούτῳ ἕξει δύο φύσεις· ἄσπερμος, ἀπρεπὴς καὶ τοῖς μέλεσιν ἄπλαστος καὶ ἀειδής. (Ὅποιος ἔχει Ὡροσκόπον εἰς τὸ μεσεμβόλημα τοῦ Ταύρου καὶ Διδύμων θὰ ἔχει δύο φύσεις, θὰ εἶναι ἄσπερμος (στεῖρος, χωρὶς ἀπογόνους), ἀπρεπῆς καὶ τὰ μέλη τοῦ σώματός του θὰ εἶναι κακοφτιαγμένα κι ἄσχημα). [Ἡφαιστίων, Ἀποτελεσματικὰ βιβλ. Α', κεφ. α', Ταῦρος]

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Ἀποτελεῖ δὲ λειοτἐρους τῇ χροιᾷ ἔσεσθαι, μεγαλοστόμους δὲ καὶ μετωπίας καὶ ὀξύτριχας καὶ βαρυψύχους καὶ ἀπεστραμμένους τῶν οἰκείων, τούτων δὲ τοὺς μὲν ἐν τῷ α δεκανῷ πολυκινδύνους, πολυδαπάνους [φιλοδαπάνους], ἀτέκνους, σπαναδέλφους. τοὺς δὲ ἐν τῷ β' δεκανῷ ἀπαιδεύτους, ἐργοπόνους, μοχθηρούς, τὰ πατρικὰ ἀποβάλλοντας καὶ ἀδελφοὺς κτωμένους. τοὺς δὲ ἐν τῷ γ' δεκανῷ σεμνούς, εὐπρε­πεῖς, εὐπόρους, ἐνδόξους, λαμπροβίους, ὕστερον δὲ ἐν φροντίδι καὶ τίσει γενόμενους. [Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Β', Περὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου, Ταῦρος]

ἐμπαθεῖς καὶ ἀσελγεῖς ποιεῖ ὁ ὡροσκόπος Ταύρῳ, μοίραις αὐτοῦ τῶν Ὑάδων, ἀπὸ μοίρας ιβ’ ἕως ιζ’ ...ἐπὶ τούτων τῶν μοιρῶν δέον παρατηρεῖν τὸν ὡροσκόπον καὶ τὸν δύνοντα καὶ τὴν Ἀφροδίτην καὶ τὴν Σελήνην καὶ τὸν κλῆρον τῆς τύχης καὶ τὸν κλῆρον τοῦ γάμου καὶ τοῦ ἔρωτος. καὶ τόποι μαλακοποιοί εἰσιν αἱ τελευταῖαι μοῖραι Ταύρου... οἱ οὖν ὡροσκοπηθεντες ταύταις ταῖς μοίραις μαλακόσωμοι γίνονται ἢ κιναιδίζοντες τοῖς ἤθεσιν. [Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Ε', ξζ'. Περὶ τόπων καὶ μοιρῶν ἀσελγοποιῶν καὶ ἐμπαθῶν]

ΠΑΡΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΕΣ

Ὁ τῆς Γοργόνης, Ταύρου μοίρας γ’ κ', βόρειος μεγέθους β', κράσεως Διὸς καὶ Κρόνου. Ὁ τῆς Αἰγός, Ταύρου μοίρας κη' μ', βόρειος, μεγέθους πρώτου, κράσεως Διὸς καὶ Κρόνου...Οὔτοι ἰσομοίρως ὡροσκοποῦντες ἢ μεσουρανοῦντες ποιοῦσι τοὺς οὕτως ἔχοντας πολυκτήμονας καὶ πλουσίους ἄγαν καὶ εἰς διαφόρους χώρας καὶ πόλεις κτωμένους καὶ φιλογεώργους καὶ φιλοικοδόμους· εἰ καὶ ἡ Σελήνη ἐπιθεωρήσῃ ἕνα ὧν εἶπον ἀστέρων ὡροσκοποῦντα ἣ μεσουρανοῦντα, τοῦσδε τοῖς τρόποις ἀγαθοὺς καὶ τιμητικοὺς τῶν πρεσβυτέρων καθεστῶτας καλογνώμονας, μεταδοτικούς, ἀνεξικάκους, σώφρονας, φιλοικείους.

Πάλιν ὁ ἐν τῷ ἡγουμένῳ ὤμῳ τοῦ Ὠρίωνος, Ταύρου μοίρας κζ' μ', νότιος, μεγέθους δευτέρου, κράσεως Ἄρεως καὶ Ἑρμοῦ... Οἱ τοιοῦτοι ἀστέρες πάλιν ἰσομοίρως ὡροσκοποῦντες ἢ μεσουρανοῦντες, μάλιστα ἐπὶ νυκτερινῆς γενέσεως ποιοῦσι στρατηγικούς, δεινούς, δράστας, πολυτρόπους, σοφιστικούς, πολυπράγμονας, λογίους, ἀπαρεγκλίτας ὀξυφώνους, ἐξαπατήτας, ἐπιτευκτικούς, ὀξεῖς δὲ ἅμα καὶ ἀπροσκορεῖς πρὸς τὰς ἐπιθυμίας, διαφθορεῖς ὄντας ἀθῴων καὶ παρθένων, ἐπιόρκους. ἐπὶ δὲ ἡμερινῆς γενέσεως ὡροσκοποῦντες ποιοῦσι τολμηρούς, ὠμούς, μεταμελητικούς, ψεύστας, κλεπτας, ἀθέους, ἀφίλους, ἐπιθέτας, θεατροκόπους, ἐφυβρίστας, μιαιφόνους, πλαστογράφους, γόητας, ἀνδροφόνους, οὐ καλῷ τέλει ἐνίοτε χρωμένους μάλιστα, ὡς προείπομεν, ἐπὶ ἡμερινῆς γενέσεως.

Ὁ λαμπρὸς τῶν Ὑάδων ἀνατέλλων ἐπὶ τῆς ἀποκυητικῆς ὥρας κείμενος ἐν τῷ ζῳδιακῷ κύκλῳ Ταύρου μοίρας ις’ κ', κράσεως Ἄρεως καὶ Ἀφροδίτης, ποιεῖ εὐτυχεῖς μὲν ἄγαν καὶ πλουσίους καὶ χώρας καὶ πόλεις καὶ ἔθνη ὑποτάσσοντας ἢ διοίκουντας• ὥσπερ γὰρ αὐτὸ τὸ ἄστρον καὶ ἡ θέσις τῶν Ὑάδων ὅλῳ τῷ κόσμῳ καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις εὐεπίγνωστόν ἐστιν ἢ καὶ μᾶλλον φανερώτερον ὑπάρχει, οὕτως οἱ γεννώμενοι ἀνατέλλοντος ἢ μεσουρανοῦντος τοῦ λαμπροῦ τῶν Ὑάδων ἐνδοξότατοι καὶ περιφανέστεροι καὶ πλουσιώτεροι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων γίνονται. τὰ αὐτὰ δὲ ποιεῖ καὶ ὅταν ἰσομοιρήσῃ ἢ παρανατείλῃ τῇ Σελήνῃ, μάλιστα ἐπειδὴ οὗτος μόνος ὁ ἀστὴρ σχεδὸν διπλῆν δύναμιν ἔχει τῶν ἄλλων ἀστέρων. ἀνατέλλοντος γὰρ αὐτοῦ δύνει ὁ λαμπρὸς τοῦ Ἀντάρεος κατ’ ἰσομοιρίαν αὐτοῦ κείμενος Σκορπίου μοίρας ις’ κ' καὶ ἀμφότεροι ἐν αὐτῷ τῷ ζῳδιακῷ κύκλῳ είσίν.

οὕτως μὲν οὖν καὶ περὶ τὰ δυτικὰ μέρη τῆς οἰκουμένης καὶ περὶ τὰ ἀνατολικὰ καὶ περὶ τὰ ἄλλα κλίματα δοξάζονται καὶ μέγα δύνανται. αὐτὸς δὲ ὁ τοῦ Ἀντάρεως καὶ αὐτὸ τὸ κέντρον τὸ δῦνον γαμοστολικῷ τόπῳ εὑρισκόμενος ποιεῖ, καθὼς προείπομεν, διὰ γυναικείων προσώπων μεγάλας εὐτυχίας καὶ κληρονομίας• καὶ γὰρ αἱ γυναῖκες τῶν οὕτως γεννωμένων περίβλεπτοι μὲν καὶ πάνυ πλούσιαι γίνονται, οὐ πολυχρόνιοι δέ, ἐπειδὴ οὗτος ὁ Ἀντάρης εὐθέως δύνει, ὡς προείπομεν, ἐν τῷ γαμοστολικῷ τόπῳ εὑρισκόμενος. ὁ δὲ λαμπρὸς τῶν Ὑάδων ὡροσκοπῶν καὶ ἔχων τὸ ποιητικὸν τῆς του Ἄρεως καὶ Ἀφροδίτης ἐνεργείας ποιεῖ τοὺς οὕτω γεννωμένους περιθύμους καὶ θερμοὺς πάνυ περὶ τὰς ἐπιθυμίας καὶ ἀδιαφόρους περὶ τὰ ἀφροδίσια. φύσει γὰρ αὐτὸς ὁ τόπος τῶν Ὑάδων ἀνατέλλων ἤτοι οὗτος ὡροσκοπῶν ἀπὸ μοίρας ιβ’ κ' ἕως ις’ κ' ἐμπαθεῖς περὶ τὰς ἡδονὰς ποιεῖ καὶ ἐπισήμους μᾶλλον καὶ εὐειδεῖς καὶ καλοτραχήλους. [Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Ε', νη'. Περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων δυνάμεως]