ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

ΘΕΩΝ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ, ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΙΝ

 theon.jpg

Ἐπιμέλεια κειμένου - Ἀπόδοσις: Εὐ. Σπανδάγος * Ἐκδόσεις ΑΙΘΡΑ: Μεσολογγίου 1 * 10681 ΑΘΗΝΑ * τηλ. 3301 269 - 3302622

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις


Ἡ Ἥρα ἔρχεται ἐς Ἅδην ἵνα συναντήσῃ τὰς Ἐρινύας
Ἡ Ἥρα ἔρχεται ἐς Ἅδην ἵνα συναντήσῃ τὰς Ἐρινύας
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Διαφήμιση

flowersoflife.gif Βιβλιοθήκη ἀρχαίας Ἀστρολογίας - Ἀστρονομίας

Μία ψηφιακὴ συλλογή σημαντικῶν ἔργων θεολογίας, φιλοσοφίας, ἀστρονομίας καὶ ἀστρολογίας, ποὺ συνεχῶς ἐμπλουτίζεται. Ἀποτελεῖ σφαιρικὴν παρουσίασιν τῆς φιλοσοφίας, τῶν τεχνικῶν καὶ τῶν ἑρμηνευτικῶν μεθόδων τῆς ἀστρολογίας, ὅπως αὐτὴ προέκυψε καὶ ἠσκήθη κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους, ὑπό τὴν ὀνομασίαν Ἀποτελεσματικὴ.

 

Θεολογία - Φιλοσοφία

 

Ἀστρονομία - Ἀστρολογία

Ἄρατος , Φαινόμενα καὶ Διοσημεῖαι

Ἐρατοσθένης , Ἀστροθεσίαι (ἢ Καταστερισμοὶ)

Γεμῖνος Ῥόδιος , Εἰσαγωγή εἰς τὰ Φαινόμενα

Κλεομήδης , Κυκλικὴ Θεωρία μετεώρων

Πλούταρχος , Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς Σελήνης

Δωρόθεος Σιδώνιος , Ἀποτελεσματικὰ (ἀποσπάσματα)

Πτολεμαῖος , Τετράβιβλος (Σύνταξις Ἀποτελεσματικὴ)

Πορφύριος , Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Ἀποτελεσματικὴν τοῦ Πτολεμαίου 

Ἡφαιστίων Θηβαῖος , Ἀποτελεσματικὰ

Πρόκλος , Ὑποτύπωσις ἀστρονομικῶν ὑποθέσεων

Ῥητόριος , Ἐπιτομή τέχνης ἀστρονομικῆς 

 

Κατάλογος Ἑλληνικῶν Ἀστρολογικῶν Κωδίκων - Catalogue Codicum Astrologorum Graecorum

CCAG Vol 1. Codices Florentinos
descripsit Alexander Olivieri, Accedunt Fragmenta Selecta, Francisco Boll, Francisco Cumont, Guilelmo Kroll, Alexandro Olivieri, Bruxellis, 1898
Περιεχόμενα: Σαμψουχαρὴς Πέρσης, Ἡφαιστίων Θηβαῖος, Πάλχος (μὲ ἀποσπἀσματα ἀπὸ Ἐρεσἰστρατον, Τίμαιον Πραξίδην, Σεραπίωνα Ἀλεξανδρέα, Ἀντιόχον Ἀθηναῖον κ.ἄ.) καὶ διάφορα ἀποσπάσματα τῶν Παγχάριος, Ζηνάριος, Θεόφιλος, Σύρος, Ἰουλιανός, Ῥητόριος Αἰγύπτιος, Παῦλος Ἀλεξανδρινός, Εὐτόκιος κ.ἄ

CCAG Vol 2. Codices Venetos
descripsit  descripserunt G. Kroll & A. Olivieri, Accedunt Fragmenta Selecta, Francisco Boll, Francisco Cumont, Guilelmo Kroll, Alexandro Olivieri, Bruxellis, 1900
Περιεχόμενα: Ἡλιόδωρος, Δωροθέος Σιδώνιος, Οὐέττιος Οὐάλης Ἀντιοχεύς, Ἀχμάτης (ἢ Ἀχμέτης) ὁ Πέρσης (μὲ ἀναφορ. εἰς τοὺς Μασήρης ὁ Πέρσης, Μουχαμάτης ὁ Παλχιώτης κ.ἄ. ) καὶ ὁ Στέφανος φιλόσοφος (μὲ ἀποσπάσματα τῶν Ῥητόριος, Ζωροάστρης, Θεόφιλος, Δωρόθεος, Ἀνουβίων κ.ἄ.)

CCAG Vol 3. Codices Mediolanenses
descripserunt Aemygdius Martini & Dominicus Bassi, Bruxellis, 1901
Κυρίως περί προγνώσεων μέσῳ καιρικῶν σημείων ἀπὸ σὐντομα συγγράματα ἢ ἀποσπάσματα ἔργων ἀνωνύμων, καὶ ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ Ἡλιοδώρου

CCAG Vol 4. Codices Italicos (Florentinos, Venetos, Mediolanenses, Romanos)
descripserunt Dominicus Bassi, Franciscus Cumont, Aemygdius Martini, Alexander Olivieri, Bruxellis, 1903
Περιεχόμενα: Ἡλιοδώρος, Παῦλος Ἀλεξ., Θεόφιλος, Ιουλιανός Λαοδικεύς, Μελάμπους, ἡ ἐπιστολή Πετοσίριδος πρὸς Νεχεψώ, Νικαεὺς Πρωταγόρας, Οὐέττιος Οὐάλης Ἀντ., Ἀπομασάρ ἢ Τεῦκρος Βαβυλώνιος κ.ἄ.

CCAG Vol 5α. Codicum Romanorum
descripserunt Franciscus Cumont & Franciscus Boll, Bruxellis, 1904
Περιεχόμενα: Ἀπομασάρ ἢ Τεῦκρος Βαβυλ., Πάλχος, Θεόφιλος, καὶ ἐπιστολαί Μανουήλ Κομνηνοῦ καὶ Μιχαήλ Γλυκοῦ

CCAG Vol 5β. Codicum Romanorum
descripsit Guilelmus Kroll, Bruxellis, 1906
Περιεχόμενα: Οὐέττιος Οὐάλης Ἀντ., διάφορα ἀποσπάσματα χαλδαϊκὰ

CCAG Vol 5γ. Codicum Romanorum
descripsιt Iosephus Heeg, Bruxellis, 1910
Περιεχόμενα: Δωρόθεος Σιδ., Σαραπίων Ἀλεξ., Πραξίδικος, Οὐέττιος Οὐάλης Ἀντ., Πάλχος κ.ἄ.

CCAG Vol 5δ. Codicum Romanorum
descripsιt Stephanus Weinstock, Accedit Porphyrii Philosophi, Bruxellis, 1940
Περιεχόμενα: Ῥητόριος Αἰγ., Ἀπομασάρ ἢ Τεῦκρος Βαβ., Λυδός, Ἀχμέτης Πέρ., Πορφύριος Τύριος κ.ἄ.

CCAG Vol 6. Codices Vindobonenses
descripsit Guilelmus Kroll, Bruxellis, 1903
Περιεχόμενα: Πετόσιρις, Ἡφαιστίων Θηβ., Πάλχος, Ἑρμῆς Τρισμέγιστος, Ἰουλιανός, Δωρόθεος Σιδ., Πρόκλος

CCAG Vol 7. Codices Germanicos
descripsit Franciscus Boll, Bruxellis, 1908
Περιεχόμενα: Ἡλιόδωρος, Ἀντίοχος Άθηναῖος, Πετόσιρις, Ἑρμῆς Τρισμέγιστος, ψευδο Ἀπολλώνιος Τυανεύς, Ῥητόριος Αἰγ.

CCAG Vol 8α. Codicum Parisinorum
descripsit Franciscus Cumont, Bruxellis, 1929
Περιεχόμενα: Ἡφαιστίων Θηβ., Οὐέττιος Οὐάλης Ἀντ., Ἑρμῆς Τρισμέγιστος, Ἀπομασάρ (Τεῦκρος Βαβ.), Πάλχος, Ῥητόριος Αἰγ., Θεόφιλος

CCAG Vol 8β. Codicum Parisinorum
descripsit Carolus Aemilius Ruelle, Accedunt Hermetica, edita Iosephus Heeg, Bruxellis, 1911
Περιεχόμενα: Παῦλος Ἀλεξ., Ἡφαιστίων Θηβ.

CCAG Vol 8δ. Codicum Parisinorum
descripsit Petrus Boudreaux, Bruxellis, 1921
Περιεχόμενα: Μελάμπους, Ῥητόριος Αἰγ., Σεραπίων Ἀλεξ., Ἡλιόδωρος, Ἰουλιανός Λαοδικεύς, Βάρβιλλος ἢ Balbillus


*Ὁ CCAG εἶναι διαθέσιμος ἐπίσης ἀπὸ τὸ
Hellenisticastrology.com

 

Ξενόγλωσσα (ἐξωτερικοὶ σύνδεσμοι)

Johannes Kepler, Harmonice Mundi

Christiaan Huygens, Κοσμοθεωρὸς